Staten måste kunna ingripa direkt mot skolor med brister

Roger Haddad (L), riksdagsledamot och skolpolitisk talesperson.
Foto: MAGNUS FRÖDERBERG
Foto: LEV DOLGACHOV / COLOURBOX

Det är viktigt att Skolinspektionen snabbt kan agera om de får in uppgifter om missförhållanden på skolor, skriver Liberalernas skolpolitiska talesperson Roger Haddad (L).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Statens skolinspektion har på grund av allt komplexare ärenden, där ett antal skolor kräver återkommande granskningsinsatser, hamnat i ett läge där närvaron ute i landet riskerar försämras dramatiskt. För ett år sedan uppmärksammade jag det kritiska läget som myndigheten befann sig i: Om Skolinspektionen inte beviljades mer resurser skulle myndigheten behöva halvera sina granskningar. 

Liberalerna har återkommande lyft frågan om brister vid ett antal konfessionella skolor, men också lyft exempel på friskolor som inte är registrerade som konfessionella men där ledningen har koppling till våldsbejakande islamistisk extremism. Efter att Vetenskapsskolan/Safirskolan i Göteborg fått stänga ner och nu senast Nya Kastets skola i Gävle, återstår, obegripligt nog, Römosseskolan i Göteborg. Jag vidhåller att Skolinspektionen måste återkalla tillståndet omgående för denna verksamhet. Att skolan fortfarande finns kvar beror dels på allvarliga luckor i skollagstiftningen, dels en alldeles för passiv hållning från skolmyndigheterna.  

Liberalerna har nu sett till att Skolinspektionen ges nytt uppdrag att redovisa erfarenheter och slutsatser från myndighetens tillsyn av fristående skolor med konfessionell inriktning, men också skolor som i strid med skollagen bedriver verksamhet exempelvis med konfessionella inslag eller könsuppdelad undervisning. Vi har drivit igenom en satsning på 20 miljoner kronor extra till myndigheten för detta. Skolor med koppling till radikalism och extremism där ledningar och styrelse ständigt byts ut kräver omfattande resurser, för att inte nämna alla kontakter detta kräver med andra myndigheter.

Skolinspektionen är en viktig myndighet vars främsta uppgift är att återkommande granska alla kommunala som fristående skolor. I praktiken ligger fokus på grundskolan och gymnasieskolan. Ett tag var myndigheten på väg att skala ner antalet inspektioner till 400-600 per år. Det vore ett misslyckande om närvaron och förmågan att granska skolverksamheterna försämras.  

Sverige har inget nationellt kvalitetsuppföljningssystem. All data bygger på det skolorna rapporterar in. Till detta finns Skolinspektionens viktiga kvalitetsgranskningar, tillsynsrapporter, de nationella proven som tyvärr återigen ställts in i vår. Regeringens argument är att lärarna ska få bättre arbetsmiljö. Faktum är att lärarna fortsatt kommer behöva ta fram prov och bedöma eleverna och ska man renodla lärarnas uppgifter ska man börja med det som ligger längst ifrån skolans kunskapsuppdrag, där jag menar att de nationella proven hör hemma. 

Förutom detta är det viktigt att Skolinspektionen snabbt kan agera om de får in uppgifter om missförhållanden på skolor. Oavsett om det gäller brister i studiero, dålig kvalitet i undervisningen eller att elever utsätts för en miljö präglad av radikalisering och extremism. Staten måste kunna ingripa direkt. Inspektionen ska heller inte vara beroende av uppgifter i medier, utan att de genom oanmälda eller anmälda tillsynsbesök kan upptäcka, förelägga och som en sista åtgärd stänga ner verksamheter som brister.  


Roger Haddad (L)

Riksdagsledamot och skolpolitisk talesperson