Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Sjukvården är inte som produktionslinjen på Volvo

Heikki Klaavuniemi (SD), regionråd i opposition i VGR. Foto: PETER WAHLSTRÖM

Sverigedemokraterna vägrar se på patienter och tillgänglighet inom vården som industriell produktion, skriver regionrådet Heikki Klaavuniemi.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

I början av juni antogs en kraftigt underfinansierad sjukvårdsbudget av Västra Götalandsregionens fullmäktige. Till skillnad från den styrande minoriteten valde vi sverigedemokrater att ge lättnader för sjukhusen i stället för att årligen ålägga dem svåruppnåeliga besparingskrav. Vi märker hur kraven redan under innevarande år har fått orimliga konsekvenser. 

 

Sjukhusen kämpar med att minska personalstyrkan då regionstyrelsen ålagt dem att bemanna efter de personalnivåer som sjukhusen hade 2016. De tvingas att rationalisera ambulansutbudspunkter och kommer löpande med förslag om att centralisera viktiga barn- och ungdomsmedicinska- och psykiatriska mottagningar. Dessa besparingskrav påverkar givetvis somatisk och psykiatrisk tillgänglighet samt hela akutvårdskedjan negativt.

 

Vissa av besparingsåtgärderna har Sverigdemokraterna framgångsrikt bekämpat under 2019 och har därmed kunnat förhindra verkställighet. Bland annat stoppade vi åtskilliga försök att ställa av ambulanser, vilket för oss är helt uteslutet. Detta då sådana effektiviseringar är felriktade då de innebär att ambulanssjukvårdens möjligheter att upprätthålla godtagbara responstider försämras. Tider som vi vet inte förbättras.

 

SD är också, som nämnts, kritiska till kravet på att minska antalet nettoårsarbetare eftersom detta hindrar sjukhusen från att återanställa och att ta in vikarier när omsättning av personal på avdelningar sker. Det riskerar att fullt fungerande avdelningar i stället blir dysfunktionella, det i sin tur påverkar tillgängligheten och arbetsmiljön, vilket i sin tur kan leda till ytterligare personalomsättning. Man kan med fog fråga sig hur väl analyserade och genomtänkta de stränga kraven egentligen är. 

 

I början av 2019 kom det till regionstyrelsens kännedom, när budgetarbetet inför 2020 redan var uppstartat, att sjukhusen visade ett underskott på närmare 300 mnkr för innevarande år. För att hantera dessa underskott gavs sjukhusen ett överordnat mål att minska personalstyrkan för att klara budgeten. Detta mål kvarstår inför 2020.

 

Detta samtidigt som flödet till våra sjukhus ökar i takt med både ökande och åldrande befolkning och hög invandring till Sverige. Nu har riksdagen dessutom nyligen beslutat att öppna upp även för ökad anhörighetsinvandring, vilket ytterligare kommer att belasta vården då dessa grupper oftast har eftersatt hälsa och därmed stora vårdbehov.

 

Sjukhusen står inför stora problem att hantera, vilka inte lär bli lätta att klara med en utpräglad svångremspolitik. Regionpolitiken står inför ett vägval. Till skillnad mot den styrande minoriteten tror vi oss inte kunna kräva av sjukvården att med strypta resurser kunna nå högt satta tillgänglighetsmål.

 

Vi anser i stället att det behöver tillskjutas erforderliga medel och övriga resurser för att skapa kraft att nå lagstadgade vårdgarantimål. Dagens behov tillfredsställs nämligen inte med storartade visioner och underfinansierade budgetar. Det tillfredsställs med rimliga krav, rimlig finansiering och tillit till vårdens alla hårt arbetande medarbetare.

 

Den moderatledda ledningen som ackompanjeras av flertalet mindre partier gör prioriteringarna diffusa för medborgarna. Moderaterna har dessutom nyligen tagit förbundsbeslut på att effektivisera i kulturnämnden till förmån för sjukvården. Men efterlevnaden av det demokratiskt fattade beslutet har inte visat sig än. Vågade man inte ta med sig det till förhandlingsbordet med de mindre partierna? 

 

I stället förde Moderaterna vid budgetsammanträdet en märklig argumentation att sjukvården mer ska efterlikna Volvo AB då bolaget har varit lyckosamma med att producera mer trots att de avskedat personal. Vi vägrar se på patienter och tillgänglighet inom vården som industriell produktion. En människa lagas eller tillverkas inte med olja, plast och plåt. 

 

Heikki Klaavuniemi (SD)

Regionråd i opposition i Västra Götalandsregionen