Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Nödläge för den biologiska mångfalden

Karin Pleijel (MP), oppositionsråd i Göteborg. Foto: CATHARINA FYRBERG
”Våra egna sjögräsängar, särskilt de med ålgräs, är fiskens barnkammare, och en av Göteborgs mest skyddsvärda naturtyper”, skriver Karin Pleijel. Foto: SHUTTERSTOCK
Amundön har blivit naturreservat. Foto: CSABA BENE PERLENBERG

Naturen förser oss människor med ekosystemtjänster som mat, frisk luft, rent vatten och råvaror men också med hälsa och välmående. Det är hög tid att prioritera skyddet av vår biologiska mångfald, skriver Karin Pleijel (MP) på den biologiska mångfaldens dag.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Artutrotningen i världen går nu 10 till 100 gånger snabbare än 1970 enligt FN. Kampen för naturen måste trappas upp kraftigt. Fler behöver inse allvaret och agera, från global till lokal nivå. I Göteborg måste vi säkra skydd och skötsel av värdefulla naturområden, plantera flera träd och ha fler ängar i stället för kortklippta gräsmattor. Så kan vi rädda vårt ålgräs, blåmusslor och mindre hackspett, som är några av Göteborgs nyckelarter.

 

Av jordens åtta miljoner arter hotas uppemot en miljon av utrotning. Det är en av slutsatserna i en ny rapport från FN:s vetenskapliga expertpanel för biologisk mångfald, IPBES. Takten i utrotningen är alarmerande, inte bara för alla hotade arter, utan också för oss människor som är helt beroende av en livskraftig natur. 

 

Huvudorsakerna är enligt FN att jordbruk tar mark från skogar, en överexploatering av fisk och en överdriven köttproduktion. Detta tillsammans med klimatförändringarna, kemikaliespridning och invasiva arter hotar artrikedomen. 

 

Vi behöver värdera naturen och de tjänster som den ger oss högt. För att våga fatta beslut som prioriterar biologisk mångfald är det nödvändigt att förstå att biologisk mångfald är en förutsättning både för vår överlevnad och för vårt välbefinnande. FN:s experter inom biologisk mångfald har skickat ett tydligt nödbudskap till alla världens länder och städer. 

 

Naturen förser oss människor med ekosystemtjänster som mat, frisk luft, rent vatten och råvaror, men också med den hälsa och välmående som gröna omgivningar ger oss. Insekter som pollinerar växter är avgörande för en stor del av det vi äter. 75 procent av våra grödor är insektspollinerade. Under senare år har en oroväckande nedgång i pollinerande insekter noterats i Europa. Biologiska system är komplexa och känsliga. Förstörda ekosystem är svåra, ibland omöjliga att återställa. När någon eller några arter försvinner eller kraftigt minskar kan det innebära ett så kallat regimskifte som kan leda till ekologisk kollaps. 

 

Våra egna sjögräsängar, särskilt de med ålgräs, är fiskens barnkammare, och en av Göteborgs mest skyddsvärda naturtyper. De håller också vattnet klart och binder koldioxid. Vi vet att ålgräset i Bohuslän minskat med cirka 60 procent sedan 1980-talet, en yta nästan lika stor som Tjörn. Göteborgs Hamn har på försök planterat nytt ålgräs, för att kompensera för bortfall. Det är en god tanke, men har visat sig vara väldigt svårt och hittills har försöken misslyckats. Därför är det så viktigt att värna om de ålgräsängar vi har och vi vill skapa skyddsområden för ålgräs. Det hav som vi lämnar vidare till kommande generationer ska vara friskt och levande. 

 

I Göteborg har det rödgrönrosa styret under många år arbetat för att stärka den biologiska mångfalden i staden. Miljöpartiet har drivit igenom riktade satsningar för att skydda särskilt värdefull natur så som Välen, Amundön och Billdals skärgård som nu är naturreservat eller snart kommer att bli. Men det behövs mer. 

 

Arbete pågår med att skydda Lärjeåns dalgång och näst på tur står Hisingsparken, utökat skydd för Delsjön och Ganlet. Ett program för biologisk mångfald är på gång. Men med alliansens neddragningar är vi nu oroliga för att arbetet avstannar. När vi själva verket behöver öka takten i stället för att bromsa.

 

Grönskan och vattnet i staden ger renare luft, bättre lokalklimat, ökad hälsa, underlättar klimatanpassning, bullerdämpning och skapar möjlighet till närodlad mat. Vi vill plantera fler träd i staden och testa nya arter som tål ett förändrat klimat. Vi vill skapa grön infrastruktur för pollinerare där vi ser till att de kan förflytta sig mellan olika grönområden så att de inte riskerar isoleras. 

 

Det är hög tid att prioritera skyddet av vår biologiska mångfald. Då räcker det inte med vackra ord. Det krävs skickliga naturvårdare och pengar i budgeten för Göteborg.

 

Karin Pleijel (MP)

Oppositionsråd i Göteborg