Läraryrket är Göteborgs viktigaste

Helene Odenjung (L), oppositionsråd i Göteborg.
Foto: LISA BJÖRK

Göteborg måste göra mer för att måna om sina lärare, skriver Liberalernas Helene Odenjung.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Alla elever i Göteborg har rätt att möta engagerade och skickliga lärare. Lärare är den enskilt viktigaste faktorn för elevernas framgång. Samtidigt vittnar allt fler skolor i staden om att det blir svårare att anställa ny personal och det är skolor i områden med störst utmaningar som har svårast att rekrytera. Integrationsutmaningen i skolan kan bara mötas med ökad likvärdighet och lärarkrisen kan bara mötas av satsningar. Internationell som svensk forskning visar att lärarens kompetens, förmåga och engagemang är de faktorer som i högst grad påverkar elevers resultat. Framgångsrika lärare har goda ämneskunskaper, god didaktisk kompetens och är ledare i klassrummet. Detta bidrar till en undervisningsmiljö som stödjer, strukturerar och som ständigt utmanar eleverna att nå längre.  

Göteborgs Stad behöver bidra till att attrahera fler till att bli lärare, att behålla de lärare som redan är anställda och locka tillbaka lärare som lämnat yrket. Ny statistik från SCB visar att drygt 14 procent av alla lärarutbildade i Sverige arbetar i andra branscher. Samtidigt kan cirka 6 av 10 tänka sig att komma tillbaka. De viktigaste faktorerna för att lärarna ska kunna tänka sig återvända är rimligare arbetsbelastning i förhållande till arbetstid, större möjlighet att styra över arbetssituationen och högre lön. Göteborgs stads löneöversyn för 2016 presenterades nyligen och utfallet visar att lärare i grund- och gymnasieskola har ett totalt utfall på knappt 2,7 procent. Jämfört med övriga grupper är lärarnas utfall allt för lågt.

Samtidigt som andra grupper prioriteras framför lärarna finns det ett utbrett missnöje bland de lärare som inte har fått ta del av regeringens lärarlönelyft. Detta har lett till att arbetsmiljön har försämrats mellan rektorer, lärare och arbetslag. Det har gått så långt att ett flertal lärare har sagt upp sig. Satsningarna på lärarna i Göteborg har uteblivit och regeringens satsning har förvärrat situationen än mer.    

Under flera decennier har lärarnas löneutveckling halkat efter andra jämförbara yrkesgrupper och det har skett med många politikers goda minne. Kommunaliseringen har varit förödande för både yrket och för lärarnas löneutveckling. För oss liberaler är det uppenbart att staden måste arbeta strategiskt och långsikt med att förbättra villkoren för stadens lärare.  

Lärarnas löner måste höjas om vi ska kunna locka fler att bli lärare och rekrytera tillbaka lärare till klassrummet. Annars är risken väldigt stor att lärarkrisen kommer att förvärras. Det är hög tid att sätta både skolan och lärarna främst.


Helene Odenjung (L)

Oppositionsråd i Göteborg