Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Ju fler politiker desto större avstånd till medborgarna

Per Lindström (MED), ordförande för Medborgerlig Samling i Skaraborg. Foto: PRESSBILD

Regionfullmäktige kan minskas med 48 ledamöter. Den minskningen av ledamöter skulle innebära en besparing enbart på de direkta kostnaderna för politikerna i regionfullmäktige på 26,5 miljoner kronor, menar Per Lindström (MED).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Det blir inga större förändringar i det politiska styret i Västra Götalandsregionen. Högskolan i Borås har i en utvärdering av styret i regionen föreslagit att en del politiska styrelser bör avvecklas, men alla partier är rörande överens om att det ska vara en stor mängd politiker i regionen även i fortsättningen. Det finns förstås en anledning till denna samstämmighet bland partierna. En minskning av antalet politiker skulle innebära att de blir av med sina uppdrag och för en del av dem även försörjningen som de nu har av skattemedel.

 

Bakgrunden till att vi hamnat i en situation med en ofantlig mängd politiker beror på politikerna själva. Motiveringen har varit att det ska stärka demokratin och öka medborgarnas inflytande. I praktiken fungerar det tvärtom. Ju fler politiker desto större blir avståndet till medborgarna. Att konstatera att det ligger till på det sättet är enkelt, försök namnge så många politiker i regionen som du kan och vilken deras roll är i regionens politiska styre.

 

Kostnaden för att "stärka" demokratin och ha ett överflöd av politiker sägs vara liten i förhållande till regionens omsättning. Att bara titta på den direkta kostnaden som framgår av regionens ekonomiska redovisning kan tyckas bekräfta det påståendet men det är förstås inte sant. 

 

Vad som inte framgår av den ekonomiska redovisningen är de kostnader som politikerna orsakar direkt och indirekt. Varje politisk styrelse och nämnd drar med sig en betydligt större kostnad i form av administration, tjänstemän som ska förse den politiska styrelsen med beslutsunderlag och kommunicera ut de beslut som fattas. 

 

Vi kan alltså konstatera att politikerna i regionen inte har tagit något intryck av den utvärdering som Högskolan i Borås gjorde, att färre politiska styrelser skulle innebära en organisatorisk förbättring. Ju fler politiker det finns desto mer kostar det och demokratin blir också allt sämre i takt med att antalet politiker ökar. 

 

Det kanske mest absurda är att många av de politiker som beslutar om hur vården ska organiseras, inte har mer än ytliga kunskaper om hur vården fungerar. Att den nuvarande ordningen är fel kan vi alla konstatera. Trots alla dessa politiker i regionen är det administrationen som växer medan vården krymper. Om vården ska få bättre förutsättningar för att lösa sin uppgift finns ingen annan väg att gå än att börja skala av alla lager med politiker och minska ner kraftigt på regionens administrativa personal. 

 

Pengarna räcker inte till allt och den ekonomiska situationen kommer att förvärras under den kommande mandatperioden. Sveriges kommuner och landsting varnar för att det kommer att behövas stora skattehöjningar enbart för att behålla den nuvarande nivån på välfärden.

 

För att administrationen ska få plats och fortsätta att växa satsar politikerna i Västra Götaland nästan 1 miljard på ett ”Regionens hus”. Huset som egentligen är två hus, ett i Göteborg och ett i Skövde, ska rymma närmare 1 900 anställda inom administration. Dessa 1 900 anställda utgör endast en del av den personal som är anställd inom regionen och som sysslar med administrativa uppgifter.

 

Medborgerlig Samling vill avveckla landstingen och överföra vården till statlig regi. Det är visserligen en fråga för riksdagen att besluta om men det finns möjligheter inom ramen för den nuvarande lagstiftningen att påbörja det arbetet i Västra Götalandsregionen. Enligt kommunallagens 5 § är lagkravet att det ska finnas minst 101 ledamöter i landsting med över 300 000 röstberättigade. I nuläget sitter det 149 ledamöter i regionfullmäktige vilket inte är nödvändigt. 

 

Regionfullmäktige kan minskas med 48 ledamöter. Den minskningen av ledamöter skulle innebära en besparing enbart på de direkta kostnaderna för politikerna i regionfullmäktige på 26,5 miljoner kronor. Till det kommer alla indirekta kostnader som inte finns redovisade i regionens budget för administrativ personal. Vi kan börja med avvecklingen av politikerna i regionen om vi får ditt stöd i valet i höst. 

 

Per Lindström (MED)

Ordförande Medborgerlig Samling Skaraborg

Kandidat till regionfullmäktige