Göteborg kan visa vägen för att stötta näringslivet

Foto: CSABA BENE PERLENBERG
Mariah Ben Salem Dynehäll (L), ledamot kommunfullmäktige Göteborg.
Foto: LIBERALERNA
Maria Nilsson (L), riksdagsledamot Göteborg.
Foto: CSABA BENE PERLENBERG

Det finns åtgärder som kommunen kan besluta om för att underlätta för det lokala näringslivet och som inte är avhängigt regeringen., skriver Mariah Ben Salem Dynehäll (L) och Maria Nilsson (L).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Under pandemin har vi har mött ett Sverige när det varit som bäst i att ställa upp för varandra, men vi har också mött ett Sverige som värst. Det senare i fråga om bristande krisberedskap, en äldrevård som har stora brister och saktfärdighet i det politiska agerandet. Ofattbart många har drabbats mycket hårt.

För oss liberaler är det välkommet att en pandemilag kommer på plats. Vi hade gärna sett att en sådan kommit på plats tidigare under hösten eller att den så kallade tillfälliga pandemilagen från i våras förlängts. Fördröjningen präglar tyvärr mycket av regeringens hantering av krisen. Den har varit reaktiv snarare än proaktiv, inte minst under hösten. Det finns en rad skäl till detta, inte minst den trögrörlighet som ligger inbäddad i den svenska förvaltningsmodellen. Vi är och bör vara stolta över hur vårt förvaltningsväsende premierar utredningar som grund för propositioner. Men vi behöver också inse att vårt land och vår modell inte har varit rustad för den typ av kris som en pandemi utgör. 

Det exakta innehållet i regeringens förslag till pandemilag är ännu inte helt klart. Den ska dessutom underställas riksdagens sedvanliga behandling. För Liberalerna är det viktigt att regeringens agerande inom en så kort tidsrymd som möjligt underställs riksdagen. Likaså är det viktigt att det redan inom ramen för pandemilagen framgår att ersättning ska utgå till de näringsidkare som kan komma att tvingas stänga sina affärer eller annan verksamhet som en följd av lagen. 

Just stödet till näringsidkare är fundamentalt. Det är Sveriges alla små -och medelstora företag som lägger grunden till vår gemensamma välfärd och skapar 3 av 4 nya jobb. 

I arbetet för att stödja näringsidkare har regeringen inte sällan satt småföretagare på undantag. Det är de som hamnat sist i kön för stöd och vars stödinsatser varit sämst utformade. Liberalerna har i varje ny förhandling om ännu en extra ändringsbudget lyft just denna grupp. Det är en gammal sanning att Socialdemokraterna bara bryr sig om storkapitalet. Det har tyvärr visat sig finnas spår av sanning. Därför är det extra viktigt att pandemilagens utformning inte blir ännu en smäll mot en hårt utsatt grupp. 

Det finns åtgärder som kommunen kan besluta om för att underlätta för det lokala näringslivet och som inte är avhängigt regeringen. Liberalerna Göteborg tillsatte under våren en intern arbetsgrupp för att identifiera förslag för att möta konsekvenserna av pandemin inte minst inom ramen för det lokala näringslivet och lokala näringsidkare. Vi vill därför lyfta följande två förslag:

Frys alla kommunala avgifter för företag som tappat mer än 30 procent av sin omsättning tills vidare. Sedan får beslut fattas i förhållande till återhämtning. Nyligen kunde vi läsa om en hårfrisör som av miljöförvaltningen tvingades betala flera tusentals kronor i avgift. En stor utgift för många hårt ansträngda företagare och där kommunen måste kunna vara mer lyhörd och flexibel med anledning av pandemin. 

Stärk stadens rådgivning för nyföretagare. Redan nu kan vi se en ökning av antalet nystartade företag. Samma utveckling gick att se efter finanskrisen 2008. Här kan det finnas skäl till att stärka det rådgivande arbetet gentemot nyföretagare. Staden behöver säkerställa att det finns tillräckliga rådgivningsresurser när nyföretagandet förväntas öka dramatiskt under kommande år. I detta arbete behöver staden samarbeta med de externa aktörer som i dag framgångsrikt bedriver rådgivningstjänster.

Vidare anser vi att staden bör överväga att sänka eller ge anstånd för hyran till de näringsidkare som drabbats hårdast under pandemin. Göteborg behöver visa vägen där regeringen inte klarar av att fullt ut ge stöd till hårt drabbade näringsidkare. 


Mariah Ben Salem Dynehäll (L)

Ledamot kommunfullmäktige Göteborg och sammankallande i Liberalerna Göteborgs post corona grupp


Maria Nilsson (L)

Ordförande Liberalerna i Göteborg och riksdagsledamot