Göteborg försvarar kommunernas vetorätt mot vindkraft

Jan Hedman, ordförande för FSL.
Foto: PRIVAT
Henrik Wachtmeister, vice ordförande för FSL.
Foto: PRIVAT
Per Fahlén, professor emeritus.
Foto: PRIVAT

Remissvaren angående kommunernas vetorätt mot vindkraft har kommit in. En stark majoritet av kommuner, 19 av 22, är negativa till att avskaffa vetorätten mot vindkraft.  Däribland Göteborg.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Vindkraften byggs nu ut i rask takt. FSL - Föreningen Svenskt Landskapsskydd är motståndare till utbyggnaden, som förvandlar stora markområden på landsbygden till industrilandskap, och som medför hälsoproblem för många närboende.

Kommunerna har vetorätt mot utbyggnad, det vill säga de kan säga nej tack till en föreslagen etablering. Energimyndigheten och Naturvårdsverket har nu föreslagit att regeln om det så kallade kommunala vindkraftsvetot ska upphävas. Regeringen har lagt ut frågan på remiss. Departementet har publicerat remissvaren. FSL har gått genom svaren.


Vindkraftsbranschens intresseorganisation Svensk Vindenergi stöder förslaget. Många vänner av kommunalt självstyre är emot, till exempel SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. Det lokala självstyret är det argument som väger tyngst bland de flesta kommunerna. För FSL är naturskyddsfrågan viktig.


Det visar sig att av 22 svarande kommuner, är 19 negativa till förslaget. En stark majoritet vill alltså ha kvar vetorätten. En av de nitton kommunerna som är negativa till de centrala myndigheternas förslag är Göteborg. Kommunstyrelsen skriver i sitt yttrande från november 2017:  


Göteborgs Stad anser att kommunen ska ha fortsatt rådighet över markanvändningen och planeringen. Eftersom vindkraftverk inte kräver bygglov utan i stället bara en kommunal tillstyrkan så skulle ett borttagande av denna bestämmelse innebära att kommunen inte längre har rådighet över mark eller planering. Göteborgs Stad håller inte med om att möjligheten att yttra sig i tillståndsprocessen tillgodoser kommunens behov av planering. Översiktsplaneringen är inte juridiskt bindande och har därför inte någon juridisk grund för att påverka möjligheterna att ge miljötillstånd för vindkraftverk. Med anledning av detta så avstyrker kommunstyrelsen regeländringen.


FSL menar att Göteborgs avstyrkande är klokt och vilar på goda grunder. Vidare är vetorätten redan i dag begränsad till större parker. Den infaller först vid fler än sju verk, eller vid fler än två verk över 150 meters höjd. Nu planeras vindparker i landet med upp till 250 meters höjd. En större vindkraftetablering av modernt slag dominerar och präglar karaktären för hela kommunen. Detta är ett gott och sakligt argument för att kommunerna även fortsättningsvis ska äga frågan – på samma sätt som uranbrytning och slutförvar av kärnavfall i dag är föremål för kommunal vetorätt.


18 kommuner med samma inställning är Gullspång, Hofors, Härjedalen, Kristianstad, Krokom, Kungsbacka, Köping, Ljusdal, Lomma, Malmö, Mjölby, Mönsterås, Sotenäs, Tyresö, Uppvidinge, Vindeln, Örnsköldsvik samt Övertorneå. Totalt 19 negativa kommuner. Positiva till förslaget är tre svarande kommuner: Eskilstuna, Strömsund och Vara. Remissens urval av kommuner är varierat och väl sammansatt. 


Nu väntar vi på propositionen. Om det blir någon. Enligt FSL är frågan inte angelägen -  dagens lagstiftning fungerar väl, vilket också stöds av kommunernas inställning och remissvar. Men vindkraftsindustrins intresseorganisation Svensk Vindenergi lobbar energiskt för att kommunernas vetorätt ska bort.  


Jan Hedman

Henrik Wachtmeister

Ordförande respektive vice ordförande för FSL - Föreningen Svenskt Landskapsskydd


Per Fahlén

Professor emeritus (f.d. energi och miljö, Chalmers Tekniska Högskola), medlem av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin IVA