Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Digitalisera äldreomsorgen

Axel Josefson (M), oppositionsråd i Göteborg med ansvar för äldreomsorg och funktionshinder. Foto: JESPER ORRBECK

Äldreomsorgen står inför en modernisering och digitalisering som kräver smarta och effektiva lösningar. Välfärdstekniken kräver rätt insatser inför framtiden. Tack vare modern teknik kan personalen arbeta på ett annat sätt och få mer tid över till socialt arbete med de äldre, skriver oppositionsrådet Axel Josefson (M).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Göteborg har flera stora utmaningar som måste lösas för att vara en trygg stad där man vill leva och bo. En av dem är att vi blir allt fler som blir äldre och det innebär att färre personer ska försörja allt fler. Oavsett var i livet man befinner sig så vill vi att man kan få hjälp när man behöver och för att det ska fungera gäller det att de gemensamma resurserna används smart för att räcka. 

 

Digitaliseringen och välfärdsteknologi är en viktig del i lösningen för att få en modern och välfungerande äldreomsorg. Debatten handlar ofta om digitala satsningar i skolan men alltför sällan om vinster och förtjänster som välfärdstekniken kan bidra med i äldreomsorgen. Exempelvis genom att attrahera nyutbildade och yngre personer till yrken inom äldreomsorgen. Med modern teknologi kommer även vissa arbetsuppgifter som utförs i dag att ersättas och tid kan frigöras för personalen som i stället kan lägga mer tid på socialt umgänge och vidta åtgärder som bryter ensamhet och isolering.

 

Vi moderater ser digitaliseringens möjligheter och vill öka användningen av den artificiella intelligensen. Vi vill att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitala lösningar i välfärden. För att nå dit behövs tydliga mål och strategier och en ökad samordning av system som kan kommunicera med varandra. För att göra det möjligt behövs större investeringar i IT-infrastruktur. Nationellt har vi flera förslag på reformer. Bland annat satsar vi 25 miljoner kronor på ett forskningsinstitut och 130 miljoner kronor på att öka tillgängligheten till öppna data. Vi vill också utreda hur vi kan få en nationell plattform som gör det möjligt för både medborgare och företag att koppla upp sig mot en gemensam portal så att det ännu enklare än i dag går att byta information och komma i kontakt med kommuner och myndigheter.

 

I Göteborg behövs krafttag för att kvaliteten och tillgången till äldreomsorgen ska öka. Utvecklingen inom äldreomsorgen i Göteborg har under en längre tid varit negativ med sjunkande kvalitetsomdömen från brukarna, ökade sjukskrivningstal från personalen och ett allt svårare läge att rekrytera unga till yrket. Det finns även en outnyttjad potential som till stor del handlar om att stödja medarbetarna i arbetet där bland annat IT-systemen behöver ses över för att arbetsmiljön ska förbättras och administrationen och byråkratin minska. För att vända denna negativa utveckling behövs ett nytänkande där innovativa digitala lösningar används på ett mer genomtänkt och strategiskt sätt.

 

Digitala lösningar underlättar för äldre att bo kvar hemma och för att minimera behovet av stöd är det viktigt att anpassa befintliga bostäder. Teknik i hemmet för äldre är ett sätt att öka tryggheten och bevara självständigheten. 

 

I Göteborg pågår en satsning med målet att år 2022 erbjuda tio tjänster inom teknikområdet. Detta är bra, men det finns ett omfattande behov av att snabba på införandetakten och omfånget av såväl tjänster som IT-struktur. Dessutom är de digitala lösningarna ojämnt fördelade över staden, till exempel saknas wifi på många äldreboenden. Det behövs ett övergripande ansvar för att hålla ihop och samordna genomförandet.

 

Lokalt i Göteborg satsar alliansen 52 miljoner kronor i budgeten på en omfattande utbyggnad av välfärdstekniken i äldreomsorgen. Det är viktigt att ett förnyelsearbete inom äldreomsorgen kommer på plats. En utökad satsning på digitalisering och välfärdsteknologi skulle ge nya förutsättningar inte minst ur ett individperspektiv. Fler och rätt använda digitala tjänster stärker den individuella integriteten och möjligheterna till ökad självständighet och självbestämmande i vardagen. 

 

Göteborg behöver ta ett större ledarskap i frågan och säkerställa att hela staden har en likvärdig utveckling med jämn tillgång till digitala lösningar. Göteborgarna behöver ett maktskifte för en bättre äldreomsorg.

 

Axel Josefson (M)

Oppositionsråd i Göteborg med ansvar för äldreomsorg och funktionshinder

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!