Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Demokraterna cementerar villaförortens bilberoende

Renodlade småhusområden blir beroende av ytkrävande biltrafik för persontransport. Detta leder till utsläpp, buller och mer biltrafik i hela staden, skriver Olof Antonsson och Pär Johansson. På bilden: 158:an.
Foto: CSABA BENE PERLENBERG
Olof Antonson, samordnare Yimby Göteborg.
Foto: PRESSBILD
Pär Johansson, samordnare Yimby Göteborg.
Foto: PRESSBILD

Demokraterna väljer att, tillsammans med Moderaterna och Liberalerna, stoppa utvecklingen i Göteborgs småhusområden. Fler grannar ger en mer attraktiv boendemiljö, skriver Olof Antonson och Pär Johansson vid stadsutvecklingsnätverket Yimby Göteborg.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Göteborg är en gles stad sett till helheten. Utanför centrum består tätorten till stora delar av utspridda stadsöar, förbundna med trafikleder och bilvägar. Boende i denna glesa struktur får långt till sina målpunkter i vardagen. Renodlade småhusområden har också för låg boendetäthet för ett attraktivt kollektivtrafiksystem, och blir därför beroende av ytkrävande biltrafik för persontransport. Detta leder till utsläpp, buller och mer biltrafik i hela staden.


Samtidigt är Göteborg en växande stad, som förra året ökade med 7 413 invånare. För att den goda utvecklingen ska kunna fortsätta måste staden även i framtiden satsa på att bygga nya bostäder. Det är en relativt okontroversiell tanke där det råder i princip politisk enighet.


Den stora stötefrågan är i stället var de nya bostäderna ska byggas, och i vilka upplåtelseformer. På senare år har inriktningen varit att bygga i anslutning till redan existerande stadsdelar, så kallad förtätning. Detta är en sund strategi för att minska avstånd och inte ta mer naturmark utanför staden i anspråk. På samma gång har de närboende fått fler grannar, sett sina områden förnyas och värdet på bostaden ökat. Vi i Yimby Göteborg, ett forum för stadsutveckling, har sedan 2008 målinriktat arbetat för att öka kvaliteten på det som planeras.


Även i stadens etablerade småhusområden har en viss förtätning skett. Undersökningar visar att fler grannar ger en mer attraktiv boendemiljö. Kvadratmeterpriset ökar med boendetätheten i området, vilket visar att mer attraktiva livsmiljöer skapas i tätare områden.


För småhusägarna är centralitet, täthet, gångavstånd till kollektivtrafik och urban service viktiga faktorer. Studien ”Värdeskapande Stadsutveckling” pekar på paradoxen att småhusområden inte kan skapa dessa värden, eftersom de i dag har för låg boendetäthet. De stadsdelar med störst efterfrågan på småhus är stadsdelar med en blandning av flerbostadshus och småhus. Här kan vi lära av klassiska exempel som Kungsladugård, Kålltorp eller Bagaregården.


Därför är det tråkigt att Demokraterna nu väljer att, tillsammans med Moderaterna och Liberalerna, stoppa utvecklingen i Göteborgs småhusområden. Det senaste exemplet är i Tuve. Ett annat i Önnered. I Önnered har kommunen sedan 2015 arbetat med en plan för nytt äldreboende, skola, idrottshall och torg, förutom 250 bostäder. Detta skulle ge nya möjligheter för småskaliga verksamheter och möjliggöra ett levande stråk med Västkustkänsla.


Förslaget ger fyra till fem våningar utmed Önneredsvägen. Byggnaderna trappas ner och blir två till tre våningar mot den befintliga bebyggelsen. Demokraterna, Moderaterna och Liberalerna i Byggnadsnämnden ansåg att det var för högt och kräver därför att bebyggelsen begränsas till maximalt två våningar: ”[i]nsyn och andra olägenheter för den befintliga bebyggelsen blir betydande och skulle gravt förstöra i stället för att utveckla områdets karaktär”.


För ett parti som Demokraterna hävdar att de baserar sina beslut på kunskap och kompetens är det häpnadsväckande att driva denna linje, när studier visar att attraktiviteten ökar i småhusområden med högre täthet och blandad bebyggelse.


Ofta hävdas det i stadsbyggnadsdebatten att områden som domineras av hyresrätter inte bör tillföras fler hyresrätter eftersom det skapar segregation. Då borde även motsatt förhållande råda. I områden med småhusbebyggelse bör inte uteslutande nya småhus planeras.


Önnered består i dag av 82 procent småhus och bara 14 procent är hyresrätter. Samtidigt byggdes det bara 34 nya bostäder i området de senaste 22 åren. För att fler ska ha möjlighet att bo kvar när de blir äldre behövs flerbostadshus i området. Detta leder i sin tur till bättre kollektivtrafik, minskat bilberoende och att barnfamiljer kan flytta in i de befintliga småhusen när de äldre flyttar till lägenhet. När planerna i Önnered ändras på detta sätt riskerar även hela projektet att bli ekonomiskt omöjligt.


Olof Antonson

Pär Johansson

Samordnare Yimby Göteborg