De rödgröna kan rädda barnens förskolor

Foto: SHUTTERSTOCK
Pär Gustafsson, ledamot i Förskolenämnden.
Foto: PRESSBILD
Helene Odenjung (L), oppositionsråd i Göteborg.
Foto: MAGNUS FRÖDERBERG

Göteborg borde inte sjösätta en ny modell som tvingar många fristående förskolor att stänga. Kooperativ och fristående verksamheter behövs. De rödgröna partierna behöver nu tänka om innan det är försent, skriver Pär Gustafsson (L) och Helene Odenjung (L).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Förskolans nya resursfördelningsmodell har skapat stor oro bland fristående förskolor. Flera verksamheter vittnar om att de tvingas stänga ner om modellen blir verklighet vid årsskiftet. Därför vill vi stoppa införandet och utreda alternativ. Vi vädjar nu till Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet att tänka om. Än är det inte försent att göra om och göra rätt. 


Sedan många år tillbaka har stadsdelarna haft olika modeller och viktningar för att fördela pengar till den kommunala förskolan. Det har skapat en bristande likvärdighet. Fristående förskolor har fått sin ersättning på lika villkor, men genom en annan modell.


Liberalerna och alliansen har hela tiden hävdat att grundersättningen per barn ska vara så hög som möjligt. Det var också den linje vi drev när den nya modellen beslutades tidigare i våras. Tyvärr valde den rödgröna majoriteten då att genomföra en höjning av den socioekonomiska strukturersättningen. En höjning med några få procent kan tyckas lite, men i verkligheten rör det sig om flera miljoner som har omfördelats. Detta trots att barns omsorgsbehov är relativt lika. I stället blev Göteborgs redan låga grundersättning per barn lägre. Konsekvenserna utreddes aldrig.


Omfördelningen av pengar i kombination av andra förändringar i den nya modellen ledde till kritik. Förändringarna har skapat en stor oro hos fristående förskolor. Kritiken har till stor del handlat om att de långsiktiga planeringsförutsättningarna kommer att förändras i grunden. Flera förskolor säger öppet att det blir svårt att driva verksamheten vidare när den nya modellen även ska omfatta fristående verksamheter efter årsskiftet.


I dag bygger ersättningen till fristående verksamheter på stadens genomsnittskostnad per barn oberoende av vistelsetid. Det har inneburit att de har fått en något lägre ersättning samtidigt som ersättningen skapat en ekonomisk förutsägbarhet för förskolorna. 


Vi var många som tog kritiken och oron på allvar. Därför begärde nämnden en analys av effekterna efter sommaren och den rapporten presenterades nyligen. Rapporten pekar på att ersättningen som omfördelas som strukturersättning är den som får störst effekt för de fristående i allmänhet och de småskaliga i synnerhet. För enskilda småskaliga verksamheter, inte minst pedagogisk omsorg, är förändringen kring vistelsetiden det som påverkar mest.


För oss liberaler är det uppenbart att det behövs ett omtag. Vi kan inte sjösätta en ny modell för fristående förskolor som tvingar flera förskolor att stänga. Vi är mycket angelägna om att kooperativ och andra fristående verksamheter finns kvar.


På förra sammanträdet med Förskolenämnden föreslog alliansen att nämnden skulle stoppa införandet av den nya modellen under 2019. Under tiden vill vi att förvaltningen, i nära samverkan och dialog med fristående verksamheter, arbetar fram ett reviderat förslag. Dessvärre valde de rödgröna partierna att gå vidare med ett förslag där 3 648 barn i fristående förskolor inte omfattas, vilket är den stora merparten. Därför lägger vi nu fram vårt förslag igen. De rödgröna partierna behöver nu tänka om innan det är försent.


Vårt mål om att minska barngruppernas storlek och erbjuda plats i tid gör att det redan saknas 470 förskoleavdelningar i Göteborg och skulle fristående alternativ tvingas stänga skulle ytterligare 300 nya avdelningar behövas. Det är inte möjligt ens i sagornas värld. Ska Göteborgs stad klara av att erbjuda alla barn en plats och inte fortsätta knô in fler barn i grupperna så är de fristående förskolornas existens helt avgörande.


Allt börjar med en riktigt bra förskola. För första gången finns både möjligheten, förutsättningarna och verktygen att skapa en bra och likvärdig förskola för alla barn i Göteborg. Det är viktigt att lyssna och agera, men det är ännu viktigare att göra rätt. Än finns det tid att göra det. Vi hoppas att de rödgröna partierna agerar annorlunda denna gång.


Pär Gustafsson (L)

Ledamot i Förskolenämnden


Helene Odenjung (L)

Oppositionsråd i Göteborg