Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

De GrönBlå agerar oförsvarligt planlöst

Heikki Klaavuniemi (SD), oppositionsregionråd VGR.
Foto: SVEN LINDWALL

GrönBlå Samverkan anser att upprätthållandet av vårdgarantimålen är sekundära, så länge sjukhusen har ekonomier i balans, skriver oppositionsregionrådet i VGR Heikki Klaavuniemi (SD) 

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Vid regionstyrelsens möte i förra veckan hanterades ett ärende gällande åtgärder för att minska sjukhusens underskott och förändrade arbetssätt som stöder sjukhusen i arbetet med att få verksamhet och ekonomi i balans. 


Samtliga sjukhus i regionen kämpar med att nå en budget i balans under innevarande år. Revisorerna har dessutom nyligen riktat en erinran mot regionstyrelsen för bristande förmåga att möjliggöra detta för sjukhusen. Differenserna mellan sjukhusen varierar, men klart är att samtliga tycks med alla till buds stående medel anstränga sig för att klara 2019. 


Under förra regionfullmäktigesammanträdet gavs dessa dock andrum då Sverigedemokraterna, i egenskap av vågmästare, avgjorde ett ärende som medgav rättighet att skriva av fjolårens betungande underskott. 


Vid behandlingen av regionstyrelsens ärende mottog vi ett bekymmersamt ställningstagande från den styrande minoriteten, GrönBlå Samverkan.


SD:s yrkande om att inte sätta upp måltal för nettoårsarbetare som den mest primära effektiviseringsåtgärden röstades ner. Yrkandet medgav en översyn av nettoårsarbetare, men dock under förutsättning att någon begränsning inte fick ske om det riskerade att försämra tillgängligheten på sjukhusen.


Vårt yrkande sändes in 17 april. Redan dagen efter ägde en förhandling rum mellan regionstyrelsen och de fackliga organisationerna. I den protokollsanteckning som bifogades till regionstyrelsens möte står att Kommunal, Saco, Vision och Vårdförbundet delar vår oro inför beslutet. Om den styrande minoriteten haft minsta intresse av att värdera personalföreträdarnas åsikt, så hade de kunnat lämna bifall på vårt yrkande. Alternativt själva hörsammat uppmaningen som lämnades av ovan nämnda fackliga organisationer.


De styrande försvarade sin inställning att en ekonomi i balans är överordnad tillgänglighet vid våra sjukhus. De anser därmed att upprätthållandet av vårdgarantimålen är sekundära, så länge sjukhusen har ekonomier i balans. 


Ej heller Socialdemokraterna röstade för vårt yrkande trots höga liknande tongångar i andra forum. Vänsterpartiet avstod då deras eget yrkande, som till en del liknade vårt, föll.


Sjukvården är i ett bekymmersamt läge. Två månader in på 2019 kom det till regionstyrelsens kännedom att sjukhusen redan visade ett underskott på närmare 300 miljoner kronor. Baserat på den larmrapporten, och baserat på den kritik som revisorerna nyligen riktat till regionstyrelsen för bristande ledning och styrning under 2018, så förstod vi varför ärendet från första början blev initierat.


Hade Sverigedemokraternas, eller något annat oppositionspartis budget gällt för 2019 hade underskotten inte varit lika alarmerande eftersom beställarnämnderna skulle haft mer medel att beställa vård för. Därmed hade sjukhusen inte heller behövt rationalisera bort viktig personal, ambulansutbud eller centralisera viktiga barn- och ungdomsmottagningar som vi nu ser sker på flera håll i regionen. 


Men de styrande är inte nöjda. Sjukhusstyrelserna ska efter beslutet i regionstyrelsen undersöka och vid behov fastställa nya måltal för nettoårsarbetare och återredovisa detta vid presidieöverläggningar med ägarutskottet den 30 april. Detta under ett läge där samtliga sjukhus redan har fastställt måltal som understiger 2017 års nivå.


Det meddelades samtidigt att dessa nya måltal ska leda till ekonomi i balans. Av uppmaningens direkta formulering att döma kan man dra slutsatsen att åtgärden är överordnad allt annat.


Vi ser en stor risk med ett åtgärdsförslag som talar om för sjukhusen att inte återanställa eller att inte ta in vikarier när omsättning av personal på avdelningar sker. Detta riskerar att göra fullt fungerande avdelningar att bli dysfunktionella. Det påverkar även tillgängligheten och arbetsmiljön negativt, vilket i sin tur kan leda till ytterligare personalomsättning. 


Vi kan konstatera att den styrande minoriteten agerar oförsvarligt planlöst, utan att se längre fram än innevarande år och utan att ta den minsta hänsyn till tillgängligheten.


Samtidigt är vi också besvikna på Socialdemokraternas undfallenhet och svek i detta ärende.


Heikki Klaavuniemi (SD)

Oppositionsregionråd i Västra Götalandsregionen