Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Barn till nyanlända ska gå i förskola

Helene Odenjung (L), oppositionsråd i Göteborg. Foto: PRESSBILD

När barnen går på förskolan blir det lättare för föräldrarna, särskilt kvinnorna, att ta viktiga steg för att få jobb i stället för att isoleras i hemmet. Inför en obligatorisk språkförskola som omfattar alla nyanlända barn och barn till nyanlända från tre år, skriver oppositionsrådet Helene Odenjung (L).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Alla barn, oavsett bakgrund, ska klara skolan. Svenska språket är biljetten in i det svenska samhället. Barn som kan svenska klarar skolan bättre och barn som klarar skolan har lättare att förverkliga sina mål och drömmar. Insatser som utvecklar språket måste sättas in så tidigt som möjligt. I det arbetet är förskolan en viktig del. Förskolans unika roll skapar lust att lära genom lek och ger de verktyg som behövs för det livslånga lärandet.

 

Barn som inte är födda i Sverige har det betydligt svårare att nå målen i skolan. I dag är det stora skillnader i kunskapsresultat mellan de barn som har gått i förskola och de som inte gått i förskola innan de börjar skolan.

 

I Biskopsgården kartlades nyligen 250 barns språkutveckling. 75 procent av barnen hade inte den förväntade språkutvecklingen som barn borde ha i fyra- eller femårsåldern. Normalt har en sexåring som börjar skolan ett ordförråd på cirka 8 000 till 10 000 ord. Barnen som kartlades i Biskopsgården kunde 2 000 ord och dessa barn var ändå inskrivna i förskolan eller på familjedaghem. Även om kartläggningen bara rör 250 barn är det alarmerande siffror.

 

Förskolan är bra för alla barn men fyller en särskild roll för de barn som inte talar svenska och som inte heller har föräldrar som är svensktalande. Därför vill Liberalerna inrätta en obligatorisk språkförskola som omfattar alla nyanlända barn och barn till nyanlända från tre år. Vi vill att fler barn till nyanlända ska få gå i förskolan för att få träna svenska.

 

Om barnen går på förskolan blir det lättare för föräldrarna, särskilt kvinnorna, att ta viktiga steg för att få jobb i stället för att isoleras i hemmet. När rätten till förskola för barn till arbetslösa infördes, ökade föräldrarnas jobbchanser, särskilt kvinnornas. En förälder som kan svenska kan få jobb, prata med barnens lärare eller gå till läkaren på egen hand. För många kvinnor handlar det om att stå på egna ben både i förhållande till sin partner och till samhället. Att kunna svenska innebär frihet och självbestämmande.

 

Stärk svenska språkets roll i förskolan

Förskolan har en central uppgift att arbeta kompensatoriskt. I dag har vart fjärde barn i Göteborgs förskolor ett annat modersmål än svenska. Det kräver att förskolan har kompetens att arbeta språkutvecklande. Förskolans läroplan ska liksom i dag lyfta fram betydelsen av modersmålsstöd men läroplanen ska tydligare än i dag betona barnets språkutveckling i svenska språket. Det måste finnas ett tydligt språkfokus i allt som händer på förskolan. 

 

I Göteborg genomförs en bred fortbildningsinsats i Östra Göteborg som omfattar både pedagoger och chefer för att stärka det språkutvecklande arbetssättet i förskolan. Det är både bra och välkommet, men mer måste till. Liberalerna vill se fler satsningar för att öka kompetensen i förskolan om barns språkutveckling under den kommande mandatperioden. En språkutvecklande undervisning är inkluderande och gynnar alla barns lärande.

 

Inför aktivt förskoleval

I Göteborgs utsatta förorter är andelen barn inskrivna i förskolan betydligt lägre jämfört med övriga delar av staden. Vi liberaler menar att alla barn och deras föräldrar måste bjudas in för att aktivt välja förskola. Det kan bidra till att fler barn kommer till förskolan i förorten. Det uppsökande arbetet måste också stärkas. Inom ramen för exempelvis Öppna förskolan skulle man kunna genomföra svenska för föräldralediga. Att delta i svenskundervisning ska vara en relevant motprestation för att få försörjningsstöd.

 

Mer förskola

Inget är viktigare än en bra start. Vi är övertygade om att en obligatorisk språkförskola kommer att öka barnens chanser att klara skolan och nyanlända kvinnors chanser att få jobb. Det ger alla barn större chans att lyckas i livet och utjämnar livschanser mellan barn med olika bakgrund. Ska vi minska klyftorna i Göteborg har förskolan en avgörande roll att spela. Det behövs mer förskola, särskilt för de barn som behöver den allra mest.

 

Helene Odenjung (L)

Oppositionsråd i Göteborg

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!