Covidsjuka på äldreboende lämnades att dö ensamma

IVO riktar kritik mot vården på äldreboenden under pandemin: ”Allvarliga brister hos regionerna”
Inspektionen för vård- och omsorg har gjort en granskning av landets särskilda boenden.
Foto: VILHELM STOKSTAD/TT
Flera äldre tvingades dö i ensamhet slår Ivo:s rapport fast.
Foto: Janerik Henriksson/TT
Vallehemmet i Skara kommun är ett av de äldreboenden som uppvisat stora brister, enligt IVO:s granskning.
Foto: BJÖRN LARSSON ROSVALL / TT

Äldre som lämnades att dö ensamma i sina rum, outbildade vikarier och sjuksköterskor som själva beslutade om vård i livets slutskede.

Vallehemmet i Skara kommun är ett av de äldreboenden som uppvisat stora brister vid Inspektionen för vård- och omsorgs granskning av landets särskilda boenden under pandemin.

– Ingen människa ska behöva tillbringa sin sista stund på jorden ensam, säger Ylva Pettersson (M), kommunstyrelsens ordförande i Skara.

Stora brister upptäcktes när inspektionen för vård och omsorg, Ivo, granskade covid-19-vården av äldre på särskilda boenden över hela landet – totalt 55 kommuner och privata vårdgivare.

Av dessa har vård- och omsorgsboenden i sex kommuner i Västra Götaland undersökts.

Ett av boendena är Vallehemmet i Skara kommun. Där har vården av de äldre med covid-19 eller misstänkt smitta inte varit sakkunnig och omsorgsfull, slår Ivo fast i sin granskning.

Det har brustit både vad gäller arbetssättet och bemanningen.

Ordinationer och annan vård som getts till de gamla har inte dokumenterats. 

Ivo slår också ner på att det det inte funnits någon planering gällande vård i livets slutskede. 

”Inga beslut om palliativ vård fanns dokumenterade i hälso- och sjukvårdsjournalerna från boendet” skriver Ivo i sitt beslut.

Vården av coronasjuka äldre var inte sakkunnig eller omsorgsfull, slår Ivo fast i sin granskning.
Foto: Skara kommun

Avled ensamma på sina rum 

När Ivo har granskat journalerna och även pratat med sjuksköterskor har det stått klart att det i många fall inte fattats aktiva beslut om vilken vård den sjuke skulle få, om den skulle vara botande eller palliativ, lindrande.

Ivo anser att bemanningen har varit för låg, både vad gäller sjuksköterskor och omvårdnadspersonal.

Bland de allvarliga brister som Ivo påvisat är också att flera gamla med covid-19 har avlidit på sina rum utan att de har haft någon vid sin sida. De har hittats döda i rummen av personalen.

Personer som förväntas ha kort tid kvar att leva bör inte lämnas ensamma, konstaterar Ivo:

”Närvaro av någon under den sista tiden i livet är viktigt för den döendes trygghet och välbefinnande.”

– Ur ett kommunperspektiv är det en enorm sorg att människor drabbats som man gjorde på det här boendet, gemensamt tar vi det här på väldigt stort allvar, säger Ylva Pettersson (M), kommunstyrelsens ordförande i Skara.

Ylva Pettersson (M) är kommunstyrelsens ordförande i Skara.
Foto: SKARA KOMMUN

”En extrem händelse” 

Hon säger att man har vidtagit flera åtgärder, exempelvis i budgeten som klubbades igenom i november för att få in nya rutiner. 

– Ingen människa ska behöva tillbringa sin sista stund på jorden ensam, säger Ylva Pettersson. 

Pernilla Magnusson är förvaltningschef på omsorgsförvaltningen och menar också hon att kritiken som riktas från Ivo är allvarlig och att åtgärder vidtagits. 

– Jag tycker det är en väldigt allvarlig kritik, framför allt där ett par brukare avlidit i ensamhet på Säbon (särskilt boende) är mest allvarliga. Det här var en extrem händelse som hände under fem dagar, säger hon. 

Vid intervjuer har sjuksköterskor sagt till Ivo att det både har varit för få sjuksköterskor och undersköterskor på boendet. De säger att de inte har hunnit dokumentera och delta i omvårdnaden av de äldre som de har velat.

Jan-Åkes mamma dog på hemmet

En anhörig har berättat för Ivo att han eller hon inte hade fått veta att pappan hade fått en palliativ vårdplan. Personen upplevde inte att pappan fått en chans till adekvat vård, skriver Ivo.

En annan uppgiftslämnare berättar för Ivo att flera vikarier utan utbildning varit i tjänst när många i personalstyrkan insjuknade i covid-19.

Jan-Åke Göranssons 91-åriga mamma flyttade in på Vallehemmet i juni förra året efter att ha vårdats på sjukhus en period, där gjordes ett covid-test vilket var negativt.

– Jag tycker inte de sa sanningen, vi frågade uttryckligen om det fanns corona och fick svaret att ”inte vad vi vet”, säger han.

Mamman dog 16 dagar efter att hon flyttat in på hemmet, men om det var corona som orsakade dödsfallet är inte klarlagt. 

– Vi vet inte det, vi fick inte se några papper och vi har ingen aning om de tog något covid-test eller inte, säger Jan-Åke. 

Jan-Åkes mamma avled inte ensam på boendet utan familjen kunde samlas kring henne, vilket SVT Väst tidigare berättat. 

Pernilla Magnusson är förvaltningschef på omsorgsförvaltningen i Skara kommun.
Foto: Pressbild / Skara kommun

Flera faktorer bidrog 

Nu begär Ivo att omsorgsnämnden i Skara, som driver boendet, ska svara och ge sin syn på Ivos beslut om bristerna senast den 15 mars.

Nämnden ska också redovisa vilka åtgärder som vidtagits eller som planeras, och ange tidpunkt när det ska vara genomfört.

Enligt Pernilla Magnusson är det flera faktorer som tillsammans bidrog till händelsen, bland annat så insjuknade tio boende på fem dagar, den bristande dokumentationen har man redan börjat arbeta med.

– Det hänger ihop med bemanningen, har man en tajt bemanning så är det svårt för personalen att hinna med dokumentationen när de blev sjuka själva och med uppmaningen att inte gå till jobbet om man har minsta symptom. Vi hade dubbel, trippel sjukfrånvaro mot vad vi brukar, säger hon.

Kommunen: Var snabba förlopp 

Att ett par äldre avled i ensamhet är något som inte skulle ha skett, men det var snabba förlopp och en stor sjukfrånvaro bland personalen, menar Pernilla Magnusson.

– Det var två eller tre stycken som inte hade en personal eller anhörig i dödsögonblicket. Så ska det inte vara. Oftast är det anhöriga som kommer dit, om det inte går är det personal som sitter och vakar som vi kallar det, säger hon och fortsätter:

– Man gjorde täta tillsyner och på en halvtimme kunde personer gå från att vara pigga till att bli väldigt dåliga eller avlida. Det var snabba förlopp.

Det Skara kommun kommer att fokusera på i sitt svar till Ivo är främst hur man ska kunna hantera en liknande krishändelse i framtiden. 

– Hur riggar vi oss för en sådan krishändelse, om det skulle ske igen. 

Bland andra västsvenska boenden som uppvisat brister finns två kommunala äldreboenden i Lidköping.

Även här har äldre med covid-19 hittats avlidna ensamma på sina rum. Det framkommer också att en sjuksköterska själv beslutat om palliativ vård utan att kontakta läkare för bedömning.

Kritik mot boenden i Västra Göteborg

I stadsdelen Västra Göteborg omfattade Ivos tillsyn två kommunala boenden. Ivo slår fast att personal har gått mellan olika avdelningar och att friska äldre inte separerats från sjuka. 

En rad allvarliga brister noteras: Omsorgspersonalen hade varken erfarenhet eller utbildning och saknade kunskaper i basal hygien. Äldre har dött på sina rum utan att någon varit där. Varken de äldre eller närstående har informerats om planering och genomförande av vård och sjuksköterskor tog inte alltid kontakt med läkare när en patients vårdbehov förändrades.

I den sammanfattning av den nationella tillsynen som Ivo publicerat på sin hemsida konstateras att de brister som myndigheten uppmärksammat är kopplade till regionernas ansvar för den medicinska vården. 

Men man pekar alltså på brister även hos kommunerna och de privata utförarna, bland annat vad gäller just bemanning och personalens kompetens.

Brist på omvårdnadspersonal

Enligt Ivo har ansvariga för boendena inte sett till att det funnits tillgång till medicinsk utrustning och att sjuksköterskor inte varit tillgängliga i tillräckligt hög grad.

Det har både handlat om för få sjuksköterskor, men också om att sjuksköterskans ansvarsområde varit för stort rent geografiskt. I vissa fall har sjuksköterskor instruerats att inte besöka patienter med symtom på covid-19, eller smitta.

Ivo pekar också på att det varit brist på bemanningen vad gäller omvårdnadspersonal vilket lett till att det varit svårt att sätta in vak hos döende patienter.

I Göteborgs kommun har vården hos nio utförare varit föremål för granskning. Där har enbart Attendo och kommunens vård i Majorna-Linné fått godkänt. Inga brister uppmärksammades där. 

Se också:

Så lät det under våren 2020 när covid-19 svepte in i Västra Götaland