Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Uppsagd eller avskedad – här är det som gäller

Uppsägningstiden är något som regleras via LAS. Den är som kortast en månad och som längst sex månader.
Foto: SHUTTERSTOCK
För att säga upp en anställd måste arbetsgivaren ha en så kallad saklig grund. De två skäl som finns är arbetsbrist och personliga skäl.
Foto: SHUTTERSTOCK

Har du blivit uppsagd eller avskedad?

Vilka skäl kan en arbetsgivare ange för att säga upp dig och går beslutet att överklaga?

Här är svaren på de vanligaste frågorna om uppsägning och avsked.

Funderar du på att säga upp dig eller har du kanske blivit uppsagd eller avskedad? Då är det säkert en hel del saker du funderar på.

Lagen om anställningsskydd, LAS, är den lag som är till för att skydda dig som anställd och den reglerar bland annat uppsägningstider och hur besked om uppsägning ska gå till. Du kan läsa allt om den här. 

Här är dock svaren på några av de vanligaste frågorna som kan dyka upp.

Uppsägningstid – vad gäller?

Uppsägningstiden är också något som regleras via LAS. Den är som kortast en månad och som längst sex månader. 

Är det arbetsgivaren som säger upp dig och du varit anställd i minst två års tid på samma arbetsplats är uppsägningstiden två månader. Ytterligare en månad läggs på för varje tvåårsperiod du har varit anställd på företaget.

Det innebär:

Anställd två-fyra år = Två månaders uppsägningstid

Anställd fyra-sex år = Tre månaders uppsägningstid

Anställd sex-åtta år = Fyra månaders uppsägningstid

Anställd åtta-tio år =  Fem månaders uppsägningstid

Anställd minst tio år = Sex månaders uppsägningstid

Arbetsgivaren kan begära att den anställde ska jobba under hela uppsägningstiden. Reglerna om uppsägningstid kan dock frångås genom kollektivavtal.


LÄS MER: Här är de vanligaste anställningsformerna 


Vilka skäl kan arbetsgivaren ange för en uppsägning?

För att säga upp en anställd måste arbetsgivaren ha en så kallad saklig grund – det vill säga legitima skäl.

De två skäl som finns är arbetsbrist och personliga skäl. Uppsägning på grund av arbetsbrist innebär att skälet till uppsägningen är verksamhetsrelaterat. Det kan ske till exempel om företaget genomför en omorganisation eller om en viss typ av tjänster inte längre behövs.

En anställd som blir uppsagd av personliga skäl har på något sätt misskött sitt arbete. Det kan handla om återkommande längre frånvaro utan giltig orsak, arbetsvägran, en begången brottslig handling mot arbetsgivaren eller illojalitet mot arbetsgivaren. 

Om en uppsägning görs av personliga skäl "får den inte grundas enbart på omständigheter som arbetsgivaren har känt till antingen mer än två månader innan underrättelse lämnades enligt 30 § eller, om någon sådan underrättelse inte lämnats, två månader före tidpunkten för uppsägningen. Arbetsgivaren får dock grunda uppsägningen enbart på omständigheter som han har känt till mer än två månader, om tidsöverdraget berott på att han på arbetstagarens begäran eller med dennes medgivande dröjt med underrättelsen eller uppsägningen eller om det finns synnerliga skäl för att omständigheterna får åberopas", skriver riksdagen på sin hemsida.

Arbetsgivaren måste underrätta den anställde två veckor i förväg, om uppsägningen sker på grund av personliga skäl.


LÄS MER: Så här skriver du ett bra CV – bästa tipsen 


Uppsägning på grund av arbetsbrist innebär att skälet till uppsägningen är verksamhetsrelaterat.
Foto: SHUTTERSTOCK

Det här gäller vid uppsägning på egen begäran

Skulle det vara så att du själv väljer att säga upp så är uppsägningstiden vanligtvis 1-3 månader. Antalet månader beror på hur länge du varit anställd på arbetsplatsen. Vad som gäller för just dig kan du, om du omfattas av kollektivavtal, läsa dig till i ditt anställningsavtal.  Skulle det vara så att din arbetsplats inte har kollektivavtal så är det en månads uppsägningstid som gäller.

Hur ser uppsägningstiden ut om jag är provanställd?

En provanställning får vara i högts sex månader. Om arbetsgivaren vill att en den ska avbrytas i förtid måste man ge besked om detta till den anställde minst två veckor i förväg för att inte bli skadeståndsskyldig. Uppsägningstiden på två veckor gäller även om den anställde inte vill jobba kvar efter provanställningstiden.


LÄS MER: Så fixar du anställningsintervjun – 12 av de vanligaste frågorna


Hur säger jag upp mig?

En uppsägning bör göras skriftligen så att du har bevis på att du sagt upp dig om det senare skulle uppstå någon form av tvist med arbetsgivaren.

En skriftlig uppsägning behöver inte vara lång. 

Här är en mall för hur den kan se ut:

Datum 

Mottagarens namn

Härmed meddelar jag att jag i dag säger upp mig från min tjänst som XX på XX.

Min sista anställningsdag är den X/X.

Vänliga hälsningar,

XX XX


LÄS MER: Lagen om anställningsskydd – så fungerar den 


Måste jag arbeta under uppsägningstiden?

Ja, du är skyldig att arbeta under uppsägningstiden. Skulle det vara så att din nya anställning börjar under uppsägningstiden så kan du alltid prata med din arbetsgivare för att se om du kan sluta tidigare men det är ingenting arbetsgivaren måste gå med på. Skulle du sluta i förväg utan att du och din arbetsgivare kommit överens om det så kan du bli skadeståndsskyldig.

Intyg från arbetsgivaren

När du slutar på en arbetsplats så har du rätt till ett anställningsintyg från din arbetsgivare som beskriver de arbetsuppgifter du utfört och under hur lång tid du arbetat där. Har arbetsplatsen kollektivavtal har du även rätt till ett tjänstgöringsintyg. Det beskriver mer ingående vad du arbetat med på företaget samt innehåller vitsord och rekommendationer från arbetsgivaren.

Är du föräldraledig så kan du bli uppsagd på samma grunder som om du arbetat.
Foto: SHUTTERSTOCK

Vad gäller om jag blir uppsagd på semestern eller under föräldraledigheten?

Blir du uppsagd när du har semester så börjar uppsägningstiden den dag sin semester är slut.

Är du föräldraledig så kan du bli uppsagd på samma grunder som om du arbetat. Är orsaken arbetsbrist börjar uppsägningstiden när du helt/delvis är tillbaka på jobbet, eller när du skulle ha återvänt till jobbet.

Det är skillnad på uppsagd och avskedad

Att bli avskedad är inte samma sak som att bli uppsagd. För att bli avskedad måste du ha misskött dig riktigt grovt på jobbet, till exempel begått ett brott på arbetsplatsen eller varit grovt illojal mot din arbetsgivare. Blir du avskedad så har du ingen uppsägningstid utan får sluta på dagen.


LÄS MER: Så ansöker du om bostadsbidrag – och så mycket kan du få 


Måste en uppsägning vara skriftlig eller är en muntlig giltig? 

Uppsägningsbeskedet från din arbetsgivare ska vara skriftligt men även en muntlig uppsägning är giltig. 

Skulle det vara så att du får beskedet muntligt – be även om att få beskedet skriftligt.

Kan jag överklaga uppsägningen eller avskedandet?

Om du tycker att du blivit uppsagd eller avskedad utan grund så har du två veckor på dig att bestrida uppsägningen skriftligt. Du har sedan ytterligare två veckor på dig att stämma arbetsgivaren och yrka att uppsägningen ska ogiltigförklaras.

När ett ärende går vidare till förhandling och domstol kan du kräva att att få behålla anställningen under tiden eller så kan du kräva att arbetsgivaren ska betala skadestånd.


riksdagens och Arbetsförmedlingens hemsidor kan du få mer information om vad som gäller vid uppsägning och avsked.