Miljonregnet över
pensionsförvaltarna

Kerstin Hessius, vd Tredje AP-fonden, och Lil Larås Lindgren, kommunikationschef, Tredje AP-fonden.
Foto: Lisa Mattisson
Ulrika Boëthius, ordförande för Finansförbundet,
Foto: Christian Gustavsson/Finansförbundet

Statens kaka kan både vara säker – och generöst tilltagen.

Det gäller i alla fall kapitalförvaltarna på Tredje AP-fonden.

De tjänar mer än generaldirektörer – dessutom tillkommer bonus.

– Vi har ganska få anställda och en ganska hög genomsnittsålder, säger Lil Larås Lindgren, kommunikationschef för Tredje AP-fonden.


LISTA: Så mycket tjänar pensionsförvaltarna

Expressen har kartlagt villkoren för de anställda i AP-fonderna. Lägst snittlön har Andra AP-fonden, 77 666 kronor i månaden, medan de anställda på Första AP-fonden har bäst betalt, 95 062 kronor i månaden.

Även möjligheten till bonus varierar mellan fonderna. Första, Sjätte och Sjunde AP-fonden har inga bonussystem.

– I syfte att öka allmänhetens förtroende för Första AP-fonden och pensionssystemet slopade vi den rörliga ersättningen, säger Ossian Ekdahl, chef för kommunikation och ägarstyrning.

Tredje AP-fonden, med tidigare finansminister Pär Nuder som ordförande, gör en annan bedömning.

Tjänar mer än generaldirektörer

Snittlönen ligger för alla utom vd Kerstin Hessius ligger på 90 746 kronor. Men fondens kapitalförvaltare omfattas av extra generösa villkor.

Utöver snittlönen i kapitalförvaltningen på 107 907 kronor belönades de även med bonus på i snitt 147 968 kronor.

Därmed tjänar kapitalförvaltarna på Tredje AP-fonden i genomsnitt mer än de svenska generaldirektörerna, vars snittlön ligger på 99 894 kronor, enligt DN:s kartläggning.

Lil Larås Lindgren, kommunikationschef för Tredje AP-fonden, kommenterar det relativt höga löneläget.

– Det kan förklaras av att vi har ganska få anställda och en ganska hög genomsnittsålder, 45 år, det vill säga hög senioritet, säger hon.

"Måste betala konkurrenskraftiga löner"

Fonden har även ett bonussystem för den administrativa personalen. Utöver snittlönen på 56 710 kronor fick de nöja sig med en bonus på 26 193 kronor.

Bonussystemet motiveras av att Tredje AP-fonder ska vara en attraktiv arbetsgivare.

– AP3:s riktlinjer för ersättning avser att säkerställa att fonden kan attrahera och behålla kompetent personal, säger Lil Larås Lindgren.

Ulrika Boëthius, ordförande för Finansförbundet, konstaterar att AP-fonderna rekryterar i konkurrens med den privata sektorn.

– För att staten ska kunna rekrytera duktiga analytiker och kapitalförvaltare till att förvalta svenska folkets pensioner måste man betala konkurrenskraftiga löner, säger hon.

AP-fonderna sammanställning

De statliga AP-fonderna förvaltar pengarna till den allmänna pensionen, såväl inkomstpensionen som premiepensionen.

De sex fonderna förvaltar tillsammans mer än 1 500 miljarder och lyckades alla i fjol hamna i närheten eller över avkastningsmålen.

Första AP-fonden

Första AP-fondens mål är en avkastning efter inflation och kostnader på 4,0 procent mätt över tioårsperioder. Fonden förvaltar 290,2 miljarder kronor i en portfölj bestående av noterade aktier, räntebärande värdepapper, valuta, fastigheter, hedgefonder, riskkapitalfonder och infrastruktur.

Styrelseordförande: Urban Karlström

Arvode: 113 000 per år.

Vd: Johan Magnusson.

Lön: 2 849 000 per år.

Pensionsavsättning: 2 436 000 (varav 1 260 000 är löneväxling) per år.

Avgångsvillkor för vd: Avgångsvederlag utgår upp till högst 18 månadslöner.

Bonusprogram: Inget

Snittlön (exklusive vd): 95 062 kronor i månaden

Lönsamhet: 11,34 miljarder. Avkastning: 4,0 procent.

Andra AP-fonden

Andra AP-fonden förvaltar cirka 300 miljarder kronor inom i princip alla tillgångsslag och över hela världen och förväntas generera en långsiktig genomsnittlig årlig avkastning efter inflation på 4,5 procent.

Styrelseordförande: Marie S Arwidson.

Arvode: 115 000 per år.

Vd: Eva Halvarsson.

Lön: 3 495 000 per år.

Pension: 1 474 000 per år.

Avgångsvillkor för vd: Vid uppsägning har vd rätt till avgångsvederlag motsvarande 18 månadslöner utöver lön under uppsägningstiden om sex månader.

Bonusprogram: Omfattar alla medarbetare utom VD och fondledningen. Max två månadslöner. Kopplat till långsiktiga mål. En förutsättning för att den rörliga ersättningen ska betalas ut är att fonden redovisar ett positivt totalresultat. Programmet omfattar ej vd och ledning.

Snittlön (exklusive vd): 77 666 i månaden.

Snittlön för personer i bonusprogrammet: 57 816 i månaden.

Snittbonus för person i bonusprogrammet: 93 754 per år.

Lönsamhet: 11,7 miljarder. Avkastning: 4,1 procent.

Tredje AP-fonden

Tredje AP-fonden förvaltar en globalt diversifierad portfölj bestående av noterade aktier, räntebärande tillgångar och alternativa investeringar, som onoterade aktier, fastigheter, skog, infrastrukturtillgångar och nya strategier. 303 miljarder kronor i fondkapital. Målet är en avkastning på 4 procent efter inflation.

Styrelseordförande: Pär Nuder.

Arvode: 110 000 per år.

Vd: Kerstin Hessius.

Lön: 3 313 000 per år

Pension: 2 181 000 kronor per år.

Avgångsvillkor för vd: Uppsägningstid på sex månader. Vid uppsägning från fondens sida kan även 18 månaders avgångsvederlag utbetalas.

Bonusprogram: Anställda inom kapitalförvaltningen kan få upp till två extra månadslöner i prestationsbaserad rörlig ersättning under förutsättning att vissa mål är uppfyllda. Anställda inom de administrativa funktionerna har möjlighet att erhålla motsvarande en halv månadslön i rörlig ersättning. Fonden måste uppvisa ett positivt resultat. Programmet omfattar ej vd och ledning.

Snittlön exklusive vd: 90 746,80 i månaden.

Snittlön i kapitalförvaltning som ingår i programmet: 107 907 i månaden.

Snittbonus i kapitalförvaltningen: 147 968 per år.

Snittlön i administrativa funktioner: 56 710 i månaden.

Snittbonus i administrativa funktioner: 26 193 per år.

Lönsamhet: 19,6 miljarder. Avkastning: 6,9 procent.

Fjärde AP-fonden:

Fjärde AP-fonden förvaltar 310 miljarder kronor. Avkastningen ska på lång sikt uppgå till 4,5 procent efter inflation.

Styrelseordförande: Sarah McPhee från och med 28 april. Monica Caneman lämnade posten under våren

Ersättning: 117 000 per år.

Vd: Mats Andersson, avgående.

Lön: 3 234 000 per år.

Pension: 2 200 000 per år.

Avgångsvillkor för vd: Uppsägningstid om sex månader. Vid uppsägning från Fjärde AP-fondens sida kan avgångsvederlag utbetalas motsvarande maximalt 18 månadslöner.

Bonusprogram: Bonus på max två månadslöner och baseras på uppfyllelse av i förväg, på objektiv grund, satta mål. Programmet omfattar ej vd och ledning.

Snittlön exklusive vd: 89 166 i månaden.

Snittlön för personer i bonusprogrammet: 75 717 i månaden.

Snittbonus: 111 283 per år.

Lönsamhet: 20 miljarder. Avkastning: 6,8 procent.

Sjätte AP-fonden:

Sjätte AP-fonden förvaltar så kallat buffertkapital, men skiljer sig från övriga AP-fonder genom placeringsreglerna. Förvaltar: 26,4 miljarder. Fonder investera i onoterade bolag. Avkastningsmål: 15,4 procent.

Styrelseordförande: Ebba Lindsö.

Ersättning: 100 000 per år.

Vd: Karl Swartling.

Lön: 3 000 000 per år

Pension: 900 000 per år

Avgångsvillkor för vd: Vid uppsägning från Sjätte AP-fondens sida gäller uppsägningslön i max sex månader. Vd kan få avgångsvederlag motsvarande högst 18 månadslöner enligt styrelsens riktlinjer, men policyn är avgångsvederlag i högst sex månader.

Bonusprogram: Inget.

Snittlön exklusive vd: 87 000 i månaden.

Lönsamhet: 2,9 miljarder. Avkastning: 12,2 procent.

Om Sjunde AP-fonden:

Sjunde AP-fonden är det förvalda alternativet i premiepensionssystemet, den så kallade soffan. Förvaltar drygt 280 miljarder kronor, varav 261,1 miljarder kronor i aktiefonden och 22,1 miljarder i räntefonden. AP7 anger inte avkastningsmål i procent utöver den övergripande målsättning att ha minst lika hög avkastning som de privata fonderna i systemet.

Styrelseordförande: Bo Källstrand

Ersättning: 112 000 per år.

Vd: Richard Gröttheim.

Lön: 3 403 000 per år.

Pension: 1 021 000 per år.

Avgångsvillkor för vd: Uppsägningstid är sex månader. Vid uppsägning från Sjunde AP-fondens sida kan avgångsvederlag utbetalas under 18 månader.

Bonusprogram: Inget.

Snittlön exklusive vd: 78 600 i månaden.

Lönsamhet: 16,2 miljarder. Avkastning aktiefond: 6,6 procent. Avkastning räntefond: 0,8 procent.

Källor: Respektive fonds årsredovisning för 2015 samt informationsavdelning. Det angivna förvaltningskapitalet härrör till årsskiftet 2015/2016.