Metro-chefens öppna brev till personalen

Christian Ager-Hanssen.
Foto: BOBBO LAUHAGE / IBL/KAMERAPRESS

Här nedan följer ett utdrag ur Christian Ager-Hanssens mejl till medarbetarna på gratistidningen Metro:

VD-information till Metros personal

London den 24 mars 2019


Hej alla,

Som ni alla vet har vi tillsammans arbetat hårt för att utveckla en ny uthållig intäktsmodell för Metros verksamhet. Ägaren Custos har stor tilltro till att dessa nya intäktsmodeller kommer materialiseras i ökande intäkter med vinst och därigenom främja en framgångsrik fortsättning för Metro Media House. 

Bolagets problem idag härleder sig till att Kinnevik inför försäljningen av Metro använt sig av en ”Pump and dump”- strategi gentemot förvärvaren Custos istället för att tillvarataga Metros och personalens bästa intresse genom att i tid tillföra nödvändigt omstruktureringskapital till verksamheten. Redan i januari 2016 beräknade Kinnevik att Metro var i behov av ca 200mkr i omstruktureringskapital, vilket framgår av mail från den undersökning som beskrivs nedan.

Istället för att tillföra det beräknade omstruktureringskapitalet ca 200 mkr, bestämde Kinnevik sig för att sälja Metro på falska premisser och utan att informera Custos om det faktiskt konstaterade kapitalbehovet.

Kinneviks friserade siffror har förlett Custos till att tro på att det inte fanns något behov av tillförsel av kapital. I Kinneviks prognos för 2017 skulle Metro alstra vinst och därför ha mer pengar på kontot sista december 2017 än vid förvärvstidpunkten. Faktum är att Custos hittills inklusive köpeskilling om 50mkr, tillfört 150mkr i affären.

Arvet från Kinnevik med det av Kinnevik hemlighållna beräknade negativa kassaflödet för 2017 och 2018, har tyvärr lett till att styrelsen idag nödgats fatta beslut om att ansöka om en företagsrekonstruktion. Styrelsen tror att en företagsrekonstruktion kan skapa nya förutsättningar för att bedriva ett lönsamt mediahus.


Bakgrund:

Den 9 februari år 2017 förvärvade Aktiebolaget Custos den svenska Metro-koncernen från Kinnevik Media Holding AB. Intill förvärvsdagen meddelade Kinnevik att Metrokoncernen inklusive Studentkortet hade en årsresultatbudget på plus 10mkr och en årsomsättningsbudget på 374mkr och att bolaget för resultat och omsättning låg i fas med budget. Verkligen visade sig tyvärr vara en helt annan. ”NN” (Expressen har strukit namnet, reds. anmärkning) med en lång historia inom Kinnevik-gruppen, hade redan i januari 2017 full kunskap om att siffrorna för januari månad 2017 var blodröda och avvek med upp till 60% för flera affärsområden samt att prognosen för helåret nu var minus 50mkr och inte plus 10mkr som var den budgeten som redovisades för Custos inför Custos investeringsbeslut. ”NN” som hade dagliga försäljningsrapporter visste också att försäljningen inför februari år 2017 väsentligt avvek från den friserade budget som presenterades för Custos. ”NN” och Kinnevik undanhöll medvetet denna kunskap för förvärvaren Custos. I efterhand har det framkommit att ”NN” hade ett hemligt prestationsbaserat avtal med Kinnevik som skulle ge ”NN” personligen 3,5% av en eventuell köpeskilling för att genomföra Kinneviks försäljning av Metro och på så sätt få köparen att betala ett så högt pris som möjligt. Custos förvärvade Metro för 50 mkr, vilket gav ”NN” personligen rätt till en ersättning om 1 750 000kr. ”NN” valde att i samråd med Kinneviks övriga förvärvsteam, inte informera Custos om den starkt avvikande och ändrade årsprognosen. ”NN” har uppgivit att Kinnevik instruerat honom att inte informera om den ändrade årsbudgeten. Custos har säkrat elektroniska bevis för denna uppgift.

”NN” har för Custos erkänt dessa faktiska omständigheter och därför fick han i samband med erkännandet också omedelbart lämna Metro efter Custos förvärv av Metro.

Som ett exempel på ”NN” kunskap om Metros finansiella situation och säljarnas uppfattning om Metros framtidsutsikter i samband med Kinneviks avyttring av Metro, redovisas nedanstående mailväxling.

I mail 2017-02-06 (3 dagar innan Aktiebolaget Custos förvärv) frågade ”NN” en av bolagets ledande befattningshavare:

”NN” frågar: ”Finns det någon ljusning” ?.

”NN” fick till svar: ”Njae, men det är ett tårtljus i en orkan”. 

”NN”svarar då: ”Men seriöst så ser det nattsvart ut just nu.

Ser ingen annan möjlighet än att testa en ”Evening Standard” eller lägga ner Tidningen”


Med anledning av de stora förluster som Metrokoncernen haft och mot bakgrund av ”NN”:s erkännanden, har jag genomfört en noggrann undersökning som avslutats och presenterats för Custos styrelse i februari 2019.

Styrelsen har gett mig i uppdrag att formellt informera Kinnevik om resultatet av min undersökning vilket gjordes i brev 2019-03-15 (se bilaga). Mitt uppdrag är nu att främja en stämningsansökan om 300mkr mot Kinnevik och Kinneviks inblandade representanter inklusive ”NN” och Kinnevik Media Holding AB:s dåvarande styrelsemedlemmar; Kinnevik AB:s nuvarande CFO Joakim Andersson samt Kinnevik AB:s nuvarande IR-chef Torun Litzén. Beroende av Kinneviks ställningstagande till vår undersökning kan ett alternativ vara att Custos förliks med Kinnevik så att den skada som uppkommit ersätts f Kinnevik AB:s nuvarande CFO Joakim Andersson samt Kinnevik AB:s nuvarande IR-chef Torun Litzén.ör Custos och Metros bästa. 

En ersättning för uppkommen skada för Custos kommer till stor del tillföras utvecklingen av Metro.

Undersökningen, har som beskrivits ovan, klarlagt att Kinnevik haft kännedom om att Metros ledning under början av år 2017 ändrat sin uppfattning om den liggande budgeten för Metro och i januari 2017 haft full förståelse för att den tidigare Metro-budgeten måste ändras till ett resultat om minus 50mkr för år 2017. Undersökningen har visat att Kinnevik svekfullt och medvetet låtit bli att informera köparen Custos om denna insikt.

På grund av Kinneviks vilseledande strategi har Metros ägare trott att Metro haft ett mindre kapitalbehov än vad som visat sig bli fallet. Custos har trots detta tillfört Metro ca 50mkr per år sedan förvärvet och har fortfarande viljan att tillföra ytterligare medel.

Styrelsen har nu idag fattat ett formellt beslut om att förbereda och sedan ansöka om företagsrekonstruktion liknande den process som Göteborgsposten/Stampen framgångsrikt genomgått. Göteborgsposten/Stampen/ representerad av ägaren familjen Hjörne, hade vid ingåendet av företagsrekonstruktionen miljardskulder varav en halv miljard var skatteskuld.

Efter ett rekonstruktionsbeslut från tingsrätten tar en statlig lönegaranti med hjälp av en rekonstruktör över löneutbetalningarna för bolaget. Administrativt får man räkna med att det tar ca en vecka innan marslönerna når de anställdas bankkonton. Vi kommer meddela er alla när lönerna är expedierade och vilken dag de anländer till era bankkonton.

Styrelsen och ledning är under en rekonstruktion intakt och verksamheten fortsätter som vanligt. Ett rekonstruktionsbeslut fattas först för tre månader. Rekonstruktionen kan efter tre månader förlängas genom beslut av tingsrätten. Normalt kan en rekonstruktion inte omfatta en längre tid än 12 månader.

Jag uppskattar den energi jag sett hos många anställda sista tiden för genomförandet av våra nya intäktsmodeller. Vi kommer fortsätta arbeta intensivt för att dessa skall blomma och ge oss en rolig och framgångsrik framtid tillsammans. Jag är övertygad om att vi kommer gå starkt ur detta även om det just nu är lite kämpigt för oss alla. 

Låt oss visa att vi kan komma tillbaka med ett starkt och bättre Metro som vi kan vara stolta av och trivas i. 

För att ni skall få möjlighet att se hela den chockerande historien om Kinneviks ”Pump and dump”- strategi med ”NN” i spetsen, så bifogas mitt brev till Kinnevik.

Christen