Delseger för Metros ägare – Skatteverket tvingas vänta

Metros ägare Christen Ager-Hanssen kan glädja sig åt en delseger mot Skatteverket.
Foto: REX/IBL
Runt om i Stockholm står Metros övergivna tidningsställ.
Foto: LEIF BRÄNNSTRÖM

Metros ägare Christen Ager-Hanssen har vunnit en delseger mot Skatteverket.

Metro får fortsätta att försöka få bolaget på fötter igen.

Skatteverket har tidigare krävt att tingsrätten ska stoppa fortsatt rekonstruktion av bolaget.

Stockholms tingsrätt fattade på tisdagseftermiddagen beslut om att Metros två bolag får fortsätta rekonstruktionsarbetet fram till den 3 oktober.

”Tingsrätten konstaterar att rekonstruktionsplanen, som den presenterades vid borgenärssammanträdet”, hittills har följts, skriver rådman Jonas Härkönen i sitt beslut

För Metros ägare Christen Ager-Hanssen betyder det att arbetet med att få resterna av bolaget på fötter igen kan fortsätta ytterligare en tid.

Redan i samband med det första rekonstruktionsbeslutet var Skatteverket mot fortsatt rekonstruktion av Metros två bolag, Metro Media House och Tidningsaktiebolaget Metro.

Christen Ager-Hanssen
Foto: Leif Brännström

Den 12 juli gav Stockholms tingsrätt klartecken till fortsatt rekonstruktion till slutet av september. Men även den här gången var Skatteverket emot att rekonstruktionen skulle fortgå och den 6 augusti återkom myndigheten och krävde i en skrivelse till domstolen att rekonstruktionen skulle avbrytas i förtid.

I skrivelsen uppmanade Skatteverket att ”tingsrätten upphäver företagsrekonstruktionen för Metro Media House AB eftersom bolaget inte betalar löpande skatter och avgifter”.

Skatteverket pekade på en rad punkter där man ansåg att Metro misskött sig.

”Det var framförallt skattedeklarationer avseende moms för perioderna februari och mars som lämnades i juni istället för som rätteligen i mars och april. Bolaget har inte heller, trots föreläggande därom den 6 juni 2019, redovisat periodisk sammanställning för EU-handel, första kvartalet 2019. Bolaget har därför ådragit sig en förseningsavgift om 1 250 kronor att betala 12 september”.

Pengarna har senare betalts in.

Juristen Marcus Wenner från Svensk Företagsrekonstruktion, som är ombud för de båda Metro-bolagen, skrev inför tingsrättens beslut att företaget motsatte sig att rekonstruktionen skulle upphöra.

”De ekonomiska förutsättningarna för att åter bedriva en sund och livskraftig verksamhet i Metro Media House är mycket goda och möjligheterna att genomföra företagsrekonstruktionen och att dess syfte uppnås är också mycket goda”, skrev Marcus Wenner.

När skrivelsen gick in till tingsrätten hade tidningen beslutat sig för att göra sig av med alla journalister.

”De senaste besparingsåtgärderna har gjort att den beräknade lönsamheten förbättras avsevärt och de affärsmässiga riskerna i verksamheten har minskat drastiskt då de fasta kostnaderna har minskat radikalt”.

Stockholms tingsrätts besked betyder att rekonstruktionen kan fortsätta fram till och med den 3 oktober. Domstolen skriver:

”Mot bakgrund av att betalning har skett samt av att övriga borgenärer inte heller ansett att företagsrekonstruktionen bör upphöra konstaterar tingsrätten att det för närvarande alltjämt kan antas att syftet med företagsrekonstruktionen kan uppnås. Vad Skatteverket har anfört föranleder ingen annan bedömning. Rekonstruktionen ska därför tillåtas fortsätta”.

Skatteverket stod ensam om att kräva att rekonstruktionen skulle avbrytas. 

Metros journalistiska verksamhet med papperstidning har i dag upphört helt. Sajten Metro.se görs om till en debattsajt - men utan journalister.