Smällen för Ebba Busch – ansökan om huset avslås

Se intervjun med Ebba Busch efter Expressens avslöjande.
– Hon tjatade och tjatade om att få köpa, säger Esbjörn, 81, som säger att han inte minns hur han skrev på försäljningen av släktgården till Ebba Busch.
Foto: ALEX LJUNGDAHL
– Jag har uppfattat Esbjörn som egen, men väldigt tydlig och klar man, säger Ebba Busch.
Foto: Fredrik Wennerlund / Stella Pictures / Fredrik Wennerlund / STELLA Pictures/F. Wennerlund

Ebba Busch, 33, har drabbats av ett kraftigt bakslag i den omtvistade fastighetsaffären med Esbjörn, 81.

Lantmäteriet avslår hennes försök att få lagfart för fastigheten eftersom flera viktiga och avgörande detaljer saknas i hennes ansökan.

KD-ledaren kan nu tvingas sätta sig ned med Esbjörn igen om hon vill försöka driva igenom affären.

Det tilltrasslade affären gäller 81-årige Esbjörn som sålde släktgården utanför Uppsala till Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch. Nästan omgående uppstod en rejäl tvist kring affären eftersom Esbjörn har minnesproblem och ville häva affären. Han hade bara vaga minnen av att han skrivit på köpehandlingarna.

– Hon tjatade och tjatade om att få köpa och jag kände mig pressad, berättade Esbjörn när Expressen avslöjande fastighetsbråket mellan KD–ledaren och den gamle mannen. 

Esbjörns minnesproblem, som gör att han har svårt att redogöra för vad som hände när han sålde släktgården och är oklar med omständigheterna kring hur han skrev på försäljningshandlingen, vädjade till Ebba Busch om att hon skulle gå med på att häva affären.

– Det känns som hjärtat håller på att brista ibland, sa Esbjörn när Expressen träffade honom för drygt en vecka sedan.
Foto: ALEX LJUNGDAHL

Ebba Busch förnekade att hon uppfattat honom som oklar under de samtal som hon fört med honom om fastighetsaffären.

– Jag har uppfattat Esbjörn som egen, men väldigt tydlig och klar man med sina ståndpunkter och åsikter. Han har varit väldigt rak i de samtal vi har haft under sommaren, sa Ebba Busch när Expressen för en vecka sedan avslöjande bråket.

Handlingarna skrev på inne i släktgården

Samtidigt flaggade Ebba Busch för att hon under vissa omständheter kunde tänka sig att häva affären, utan att gå in i detalj på vad som skulle krävas för att hon skulle möta Esbjörns begäran.

Köpekontraktet skrevs under av Ebba Busch och Esbjörn inne i hans släktgård utanför Uppsala. Kontraktet är daterad den 20 augusti och den 16 september skulle övertagandet ha ägt rum. Köpesumman var satt till 3 900 000 kronor för strandfastigheten. 390 000 kronor betalade Ebba Busch i handpenning.

Ebba Busch har skriftligen hotat dra den gamle mannen inför domstol om inte affären fullföljs.  Det har dels skett i form av ett handskrivet brev från KD–ledaren till Esbjörn, dels i ett brev från advokat Katrin Björklund som Ebba Busch anlitat när affären var på väg att haverera.

Från Ebba Busch brev som hon skrev den 16 september när Esbjörn uteblev från mötet på Swedbank i Uppsala där affären skulle ha slutförts mellan de två och fastigheten bli hennes. ”Vi måste höras annars blir detta en rättslig process och Nordström och partner tar vid. Snälla hör av dig så vi kan mötas”. 

KD–ledaren Ebba Busch, 33, handskrivna brev där hon hotar dra 81-årige Esbjörn inför domstol.
Foto: ALEX LJUNGDAHL

Advokaten Katrin Björklund är entydig med sitt besked till Esbjörn:

Om du ej fullgör köpet på frivillig väg överväger min huvudman att väcka talan om bättre rätt i domstol. Eftersom det inte framkommit några skäl som ger dig rätt att ej fullfölja försäljningen förutsätter jag att hennes talan där kommer att bifallas. I en situation där frågan måste avgöras av domstol kommer förlorande part åläggas betalningsskyldighet för motpartens rättegångskostnader. Köparen kommer som sagt sannolikt att kräva skadestånd från dig i enlighet med lag ”.

Esbjörn har med hjälp av ombudet Johann Binninge försökt häva affären med hänvisning till Esbjörns sviktande minne.

”Esbjörn kan inte minnas när han skrev på avtalet och han menar att han blivit hårt pressad av Ebba och han är mycket ledsen och gråter när han berättar om det ”, skrev ombudet i ett brev till Ebba Busch advokat.

Expressens reporter Leif Brännström och Esbjörn som förklarar att han kände sig pressad av Ebba Busch att skriva på försäljningen av släktgården.
Foto: ALEX LJUNGDAHL

Ebba Busch signalerade dock inget nytt utan hotet mot Esbjörn om att han skulle dras inför domstol fortsatte att ligga över honom.

Ebba Busch förklarade för Expressens Leif Brännström att hon på vissa villkor kunde tänka sig härva affären.
Foto: Alex Ljungdahl

Det blev snarare en upptrappning av bråket kring fastighetsaffären när Ebba Busch gick in och begärde lagfart för fastigheten mitt under pågående bråk. 

Ebba Busch misstag

Den 5 oktober ansökte Ebba Busch om lagfart hos Lantmäteriet genom att använda sitt personliga Bank id. Med den digitala ansökan bifogade hon tre sidor av köpekontraktet, inklusive sista sidan med hennes och Esbjörns namnteckning som fanns på kontraktets sista sida.

De tre sidorna var avfotograferade av henne själv och fanns med som bilaga till den elektroniska ansökan.

Ebba Busch egen bild när hon fotograferade av tre sidor från köpeavtalet och skickade in till Lantmäteriet.
Foto: EBBA BUSCH

Men Ebba Busch hade missat eller inte förstått, alternativt inte läst, instruktionen hur en fullständig ansökan ska se ur för att bli godkänd.

Ebba Busch gjorde tre fel som fick Lantmäteriets handläggare att avslå hennes ansökan om lagfart.

Förstasidan på avtalet där köpesumman 3,9 miljoner kronor var nedskriven fanns inte bifogad. Sidan antyds på bild när Ebba Busch fotograferade av ansökans andra sida.

Säljarens Esbjörns namnteckning är inte bevittnad av någon person.

Originalhandling på köpeavtalet ska skickas in.

Esbjörns namnteckning har inte bevittnad på det köpekontrakt som Ebba Busch skickade in till Lantmäteriet.
Foto: EBBA BUSCH

Fakta – så söker du lagfart

Fastighetens fullständiga fastighetsbeteckning ska finnas med i ansökan.

Det ska tydligt framgå att säljaren överlåter fastigheten. Dessutom ska det framgå om det är hela fastigheten eller bara en andel som överlåts (till exempel ½ om det är hälften).

Köpeskillingen ska finnas med.

Köpehandlingen ska vara undertecknad av både säljare och köpare.

Säljarens namnteckning ska vara bevittnad av två personer.

Lantmäteriets handläggare är entydig i sitt beslut till Ebba Busch:

Din ansökan om lagfart har avslagits för att inte hela köpekontraktet skickats in. Eftersom ansökan har avslagits kan ärendet inte kompletteras. Upplysning: När ansökan skickas in på nytt ska köpebrev upprättas enligt villkor i kontraktet och säljarens namnteckning ska vara bevittnad av två personer för att lagfart ska kunna beviljas. I stället för att överklaga beslutet kan du skicka in en ny ansökan om lagfart tillsammans med en förvärvshandling i original samt övriga eventuella handlingar som kan behövas för att lagfart ska kunna beviljas ”.

Ebba Busch måste möta Esbjörn

Ebba Busch har underrättats om beslutet.

– Ansökan har avslagits, bekräftar Monika Hägg på Lantmäteriet, som uppger att sökanden måste inkomma med en ny fullständig ansökan. Annars blir det ingen lagfart.

Lantmäteriets avslag kommer överraskande för Ebba Busch som nu måste försöka sätta sig ner med Esbjörn igen och få ett avtal undertecknat där två vittnen också samtidigt ser på när att han skriver under.

Men det lär knappat ske om han inte ändrar sig vid ett eventuellt nytt möte. Esbjörns ombud Johann Binninge vill inte kommentera hur hans klient ställer sig till ett eventuellt möte med Ebba Busch.

Ebba Busch juridiska ombud, advokat Katrin Björklund, är fåordig om affären.

– Jag avser att avhandla dessa frågor med direkt med motpartsombudet. Jag tycker inte det är en fråga som behöver avhandlas i media. Jag för kontakterna direkt via motpartsombudet.

Nyckelroll med köpekontraktet.