Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Gröna Lund fick nej – nu överklagar kommunen

LIVE: Di TV – Sveriges ekonomi-tv-kanal
Joakim Larsson, moderat stadsbyggnadsborgarråd i Stockholms stad, har sagt att Stockholm som helhet skulle gynnas av en utbyggnad av Gröna Lund.
Foto: MARGARETA BLOOM SANDEBÄCK / STOCKHOLMS STAD
Både kommunen och Kungliga Djurgårdens förvaltning, som tillvaratar kungens enskilda dispositionsrätt på Djurgården, har sagt ja till Gröna Lunds byggplaner.
Foto: ALEX LJUNGDAHL
Det är på den här parkeringen som Gröna Lund vill bygga ut sitt nöjesfält. Området är cirka 1,1 hektar stort.
Foto: ALEX LJUNGDAHL
”Vi är besvikna men inte nedslagna. Nu ska vi vässa vår argumentation”, sa Christer Fogelmarck, koncernchef på Parks and resorts som äger Gröna Lund, i samband med domstolsbeskedet i våras.
Foto: OLLE SPORRONG

I våras sa Mark- och miljödomstolen nej till Gröna Lunds planer på att bygga ut.

Nu överklagar Stockholms stad beslutet.

”Kompletteringen av Gröna Lunds nöjespark är ett angeläget allmänt intresse för Stockholm”, skriver kommunen.

Mitt emot nöjesfältet Gröna Lund på Djurgården i Stockholm låg tidigare den konkurrerande parken Nöjesfältet.

I dag är det en parkering.

Men Gröna Lund, som äger parkeringen, har länge velat använda ytan för att bygga ut sin nöjespark.

Därför sa rätten nej till Gröna Lund

Stockholms stad har sagt ja till planerna och tagit fram en detaljplan – medan flera boende, föreningar och Riksantikvarieämbetet har sagt nej. I våras var frågan uppe i domstol, och den 6 maj meddelade Mark- och miljödomstolen sitt beslut:

Gröna Lund får inte bygga ut.

MARK- OCH MILJÖDOMSTOLENS BEDÖMNING

Så här skrev Mark- och miljödomstolen i sin dom, när man valde att upphäva kommunens detaljplan för Skeppsholmsviken, den 6 maj:


”När det däremot gäller riksintresset för Nationalstadsparken är det enligt domstolens bedömning fråga om en utvidgning av området som enligt förarbetena till lagstiftningen om Nationalstadsparken i sig inte är tillåten. Domstolen delar vidare Riksantikvarieämbetets uppfattning att med ett förverkligat planförslag skulle Gröna Lunds dominans över området öka. Fronten mot vattenrummet kommer enligt domstolens uppfattning förändras påtagligt. Därmed skulle områdets karaktär med grönska och byggnader för rekreation från olika tider och deras förhållande till Djurgårdens parklandskap ändras och områdets kulturhistoriska värden skadas. Detaljplanen strider därmed mot rättsregler i miljöbalken på det sätt domstolen redogjort för tidigare.”

Enligt rätten strider detaljplanen mot miljöbalken, och man skriver i sin dom att planerna skulle innebära att ett område som ligger i en nationalstadspark utvidgas på ett otillåtet sätt.

Gröna Lund var snabba med att överklaga. I slutet av maj skickade nöjesparken in sin skrivelse till Mark- och miljööverdomstolen, där man kortfattat argumenterade emot att detaljplanen skulle innebära en utvidgning och argumenterade för att det snarare var en komplettering av ett befintligt byggnadsområde.

Stockholms stad överklagar

Nu har även Stockholms stad, som beviljades anstånd, kommit in med sin överklagan.

Kommunen skriver att Mark- och miljödomstolens slutsats är ”felaktig” och vill att överdomstolen ger prövningstillstånd. Man argumenterar på samma sätt som Gröna Lund:

Detaljplanen innebär inte en utvidgning av området, utan är en ”utveckling av en etablerad verksamhet inom ett bebyggelseområde”.

DET STÅR I MILJÖBALKEN

Miljöbalken, 4 kap. 7 §:


Området Ulriksdal–Haga–Brunnsviken–Djurgården är en nationalstadspark.


Inom en nationalstadspark får ny bebyggelse och nya anläggningar komma till stånd och andra åtgärder vidtas endast om det kan ske utan intrång i parklandskap eller naturmiljö och utan att det historiska landskapets natur- och kulturvärden i övrigt skadas.


Trots bestämmelsen i andra stycket får en åtgärd som innebär ett tillfälligt intrång eller en tillfällig skada i en nationalstadspark vidtas, om 

1. åtgärden höjer parkens natur- och kulturvärden eller tillgodoser ett annat angeläget allmänt intresse, och

2. parken återställs så att det inte kvarstår mer än ett obetydligt intrång eller en obetydlig skada.


■ I förarbetena till bestämmelserna om nationalstadsparken står bland annat:


”Nya byggnader och anläggningar som inte behövs för att befintliga verksamheter ska kunna fungera bör i princip inte medges. Skyddet bör däremot inte hindra etablerade verksamheter inom eller intill parken från att fungera och utvecklas i anslutning till tidigare ianspråktagna områden.”


”Det bör också vara möjligt att bygga om och anpassa befintliga byggnader efter verksamhetens behov. Byggnadsområdena får således inte utvidgas, men väl kompletteras om kompletteringarna inte medför skada på områdets natur- och kulturvärden.”


Källor: Miljöbalken, Lagen.nu

Stockholms stad menar också att detaljplanen inte skulle skada några natur- eller kulturområden, som domstolen hävdat, och skriver att Gröna Lund är en tillgång för nationalstadsparkens historiska landskap och bör kunna utvecklas:

”Det är felaktigt att anse att en utveckling av verksamheten – en verksamhet som dessutom har en historisk koppling – inom en liten del av den s.k. Evenemangsparken (en del av Djurgården, reds anm) innebär skada på nationalstadsparken.”

Kommunen skriver vidare att man har tagit hänsyn till nationalstadsparken under arbetet med detaljplanen.

Kommunen: Gröna Lund är viktigt

Stockholms stad slår också ner på Mark- och miljödomstolens beslut att inhämta ett yttrande från och lyssna på Riksantikvarieämbetet – som var mycket kritiska – då länsstyrelsen, som ansvarar för nationalstadsparken, redan godkänt detaljplanen.

I överklagan argumenteras det för hur viktigt Gröna Lund är för Stockholm, och att parkeringen på andra sidan gatan är ”enda möjligheten att utveckla nöjesparken”.

Koncernchefen om utbyggnaden: ”Planen har funnits i 40 år”

Bråket om Gröna Lund avgörs i domstol.