Familjerna som tjänar mest i din kommun

För en trygg framtid är av största vikt att räkna på olika scenarion och hur ekonomin står pall.
Foto: HENRIK ISAKSSON/IBL
“Ett vanligt misstag i relationer är att inte diskutera ekonomin”, säger Sharon Lavie, familjeekonom på Ikano Bank.
Miljonärspar eller ej – hemligheten med stark relation ligger ofta i hur man kommunicerar kring ekonomin.
Foto: Cultura / Image Source / Colourbox

Miljonärspar eller ej – hemligheten med stark relation ligger ofta i hur man kommunicerar kring ekonomin.

– En familjeekonomi som inte är i balans orsakar ofta stora problem. I extremfall kan det innebära att man inte vågar eller kan lämna ett dåligt förhållande, säger Sharon Lavie, familjeekonom på Ikano Bank.

Här ger hon grundläggande råd för hur man ska tänka kring ekonomin som sambo eller gift.

I jämställda Sverige är en kvinnas livsinkomst runt tre miljoner kronor lägre än mannen, enligt beräkningar från bland annat Saco.

– Pengar i relationen representerar makt, och ekonomisk ojämlikhet kan ställa till det i balansen mellan parterna, säger Sharon Lavie.


Sambo: Tänk på det här om ekonomin

• Ni äger er egna ägodelar och de delas inte vid separation. 

• Ni har rätt till hälften var av bohaget och bostaden som köpts för att användas gemensamt – oavsett vem som har betalat det.

• Du har inte rätt till något som tillhörde din sambo innan samboförhållandet inleddes. Detta gäller även bostad och bohag.

• All annan egendom som var och en av samborna äger faller utanför bodelningen oavsett om den har köpts före eller under sambotiden. Var och en behåller alltså sin egen egendom.

• Som sambor är ni två ekonomiskt självständiga individer som var och en äger det ni köper eller skaffar på annat sätt. Den som köpt bilen, fritidshuset eller aktierna är ensam ägare till denna egendom. Köp därför gärna värdefulla saker gemensamt. Spara kvitton eller andra bevis på vad ni har betalat tillsammans eller var för sig. Skriv gärna en lista som ni båda undertecknar.

• Skriv samboavtal om ni inte vill dela på gemensamma bostaden och bohaget rakt av eller om andra ägodelar ska ingå.

• Ni ärver inte varandra. Vid dödsfall har den överlevande bara rätt till häften av bohaget och bostaden, förutsatt att ni har skaffat det för att använda det gemensamt, precis som vid en separation. Resten tillfaller dödsboet och den avlidnes arvingar.

• Arvingar kan vara gemensamma barnen eller från tidigare relation. Finns inga barn ärver sambons föräldrar eller syskon.

• Skriv testamente. För att skapa trygghet vid ett eventuellt dödsfall kan ni skriva varsitt, eller ett gemensamt, testamente. Det kan vara särskilt viktigt om en av er har barn som inte är era gemensamma, men även med gemensamma barn är det de som ärver före kvarlevande förälder när ni lever som sambor. Ni kan då bli påverkade ekonomiskt av ifall de väljer att skjuta upp att kräva sitt arv eller inte, till exempel om arvet består av halva värdet av en fastighet. 

• Tänk på att barnen – gemensamma eller den avlidnes – alltid har rätt att få ut sin laglott. Därför kan det vara bra att trygga ekonomin med en livförsäkring där ni är förmånstagare till varandras försäkringar, så man har råd att lösa ut barnen och kunna bo kvar i sin bostad.

För en trygg framtid är av största vikt att räkna på olika scenarion och hur ekonomin står pall.

– Man kan diskutera hur man delar föräldraskapet mer lika eller teckna efterlevandeskydd till ålderspensionen, säger Sharon Lavie.


Olika former av efterlevnadsskydd

• Återbetalningsskydd innebär att det du har sparat ihop utbetalas till den eller de som är förmånstagare. Återbetalningsskyddet är alltså helt beroende av hur mycket du har hunnit spara.

• Familjeskydd innebär att ett på förhand valt belopp utbetalas till förmånstagare. Beroende på vilket kollektivavtalsområde du tillhör kan du välja olika nivåer på familjeskydd. Du kan i regel välja ett familjeskydd på 1-4 prisbasbelopp som utbetalas till dina förmånstagare varje år under 5–20 år.

• Familjepension kan du som har en årslön som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp (461 250 kronor år 2017), omfattas av genom din tjänstepension. Familjepensionen utbetalas till din efterlevande förmånstagare, vilket kan vara make, maka, registrerad partner samt barn under 20 års ålder.


Ett annat alternativ är att den parten som tjänar mer för över sin premiepensionsrätt till den part som tjänar mindre.

Om givaren har en månadslön på 30 000 kronor och för över pensionsrätten till den andra parten i 10 år kan det innebära så mycket som 850 kronor mer i månaden i pension.


Gifta: Tänk på det här om ekonomin

• Ni äger era egna ägodelar men du har rätt till hälften av alla tillgångar, efter avdrag för skulder vid skilsmässa, även sådant ni har skaffat var för sig före äktenskapet, om ni inte har skrivit äktenskapsförord. Det kallas giftorättsgods.

• Skriv äktenskapsförord om ni vill hålla någon egendom enskild, till exempel något som gått i arv i familjen, eller vill specificera vilken egendom som var och en ska ha vid separation. Enskild egendom kan också undantas genom testamente eller gåvobrev.

• Ni kan reglera själv vad som ska vara enskild egendom och vad ska vara giftorättsgods. Äktenskapsförord måste registreras hos tingsrätten och om det ändras ska även ändringen registreras på samma sätt för att det ska bli giltigt.

• Bodelning: Vid skilsmässa säger lagen att ni ska göra en skriftlig bodelning. Bodelningen visar hur ni delar upp er egendom. Men eftersom det inte finns någon myndighet som kontrollerar detta är det tyvärr alltför vanligt att makarna bara tar sin egendom och går eller att den ene bara tar sin tandborste och lämnar allt övrigt kvar. Problem kan uppstå i efterhand om någon av makarna kommer med anspråk i efterhand.

• Samäganderätt gäller för det ni köper tillsammans. Det kan finnas situationer då det behövs bevis på detta, till exempel mot ena makens långivare. Skulle tex egendom behöva utmätas så skulle hela egendomen kunna utmätas om det inte står specificerat hur mycket som faktiskt är ditt. Därför kan det vid större inköp vara bra att skriva på kvittot eller köpekontraktet hur mycket var och en har betalat.

• Gifta par ärver varandra med vad som kallas fri förfoganderätt Det betyder att du kan fortsätta utnyttja alla era gemensamma tillgångar men du kan inte testamentera bort det du har ärvt. I ett testamente kan man bestämma att den överlevande maken/makan ska förfoga över arvet med full äganderätt vilket innebär att den överlevande får använda och ge bort pengarna om hen vill.

• Har ni enbart gemensamma barn säger lagen att den efterlevande föräldern har rätt att "sitta i orubbat bo", vilket betyder att barnen får vänta på sitt arv tills dess att båda föräldrarna har gått bort.

• Har ni särkullbarn – dvs barn från en tidigare relation, så ärver särkullbarnen sin förälder och har rätt att få ut sina arvslotter (sina delar av arvet) direkt. De behöver alltså inte invänta ett efterarv. 

• Ett testamente kan skifta lite på detta genom att man kan bestämma att endast ge särkullebarnen deras laglott (halva arvslotten). Det innebär att de fortfarande har rätt till hälften av den avlidna förälderns tillgångar och att resten kan testamenteras till den kvarlevande makan antigen med full förfoganderätt eller med full äganderätt.

• Teckna livförsäkring med varandra som förmånstagare om ni har särkullbarn för att kunna lösa ut deras arvslott.

• Har man särkullebarn kan en livförsäkring vara ett sätt att ytterligare skydda varandra och kunna lösa ut särkullebarnens arvlott/laglott.


– Många par tycker att ekonomi och kärlek inte går så bra ihop. Men det är ju romantiskt att bry sig om varandra och vilja att båda parter ska ha det bra, även ekonomiskt i ett förhållande. Så ja, det är inte så dumt ändå att prata om hur ekonomin ska räcka till bådas behov och drömmar, säger Sharon Lavie.


Bra att veta om äktenskapsförord och samboavtal

 Äktenskapsförordet ska upprättas skriftligen och undertecknas av makarna för att sedan registreras hos tingsrätt.

 Samboavtalet ska vara skriftligt och båda parterna ska skriva under det. Det behövs inte några vittnen för att det ska vara giltigt.  Men det är alltid vara bra att ha två extra underskrifter från personer som bevittnat underskrivandet ur bevissynpunkt.

 Testamentet måste vara skriftligt, ha två vittnen som ska vara närvarande när testatorn undertecknar testamentet. Vittnena skall skriva under testamentet och de måste förstå att det är ett testamente. Men de behöver inte veta om innehållet.

NYHETSBREV: Dina Pengar guidar dig genom veckans viktigaste nyheter om privatekonomi. Få ett nyhetsbrev direkt till din mejl - varje vecka. Anmäl dig här!