”En synnerligen djup lågkonjunktur väntar”

Foto: ALI LORESTANI/TT / TT NYHETSBYRÅN
Foto: ALEX LJUNGDAHL

Konjunkturinstitutet, KI, sänker sin tillväxtprognos för i år kraftigt på grund av coronaviruset

– En synnerligen djup lågkonjunktur står nu för dörren, skriver man på onsdagen.

Man menar också att det är motiverat för Riksbanken att sänka reporäntan nu.

BNP väntas minska med 3,2 procent i år och öka med 3,5 procent nästa år. I decemberprognosen spådde KI en BNP-tillväxt på 1,0 procent i år och 1,5 procent nästa år.

KI konstaterar att covid-19-pandemin kommer att drabba den svenska ekonomin hårt.

– Hur hårt är i nuläget mycket svårt att säga, men en synnerligen djup lågkonjunktur står nu för dörren. Oron för att smittas och myndigheternas uppmaning att begränsa de sociala kontakterna har en kraftigt dämpande effekt på hushållens efterfrågan samtidigt som leveransproblem stör produktionen i delar av näringslivet, skriver KI.

Dessutom påverkas efterfrågan negativt av omvärldens mycket omfattande åtgärder mot smittspridningen.

Konjunkturinstitutet räknar med att svensk BNP faller med drygt 6 procent det andra kvartalet.

Den ekonomiska politiken har redan lagts om i en kraftfullt stödjande riktning. Fokus ligger på att stödja näringslivet, och kommuner och regioner, i syfte att motverka en våg av konkurser och massarbetslöshet.

KI:s bedömning är att detta är en bra inriktning men att fler åtgärder än de som redan beslutats och aviserats kommer att behövas för att begränsa uppgången i arbetslösheten. Den relativt låga offentliga skulden i utgångsläget innebär att det finns ett stort utrymme att ge ytterligare stöd åt ekonomin.

Arbetslösheten stiger

Arbetslösheten väntas stiga från 6,8 procent förra året till 8,7 procent i år och 8,9 procent nästa år.

Den offentliga sektorns finansiella sparande väntas visa ett underskott på 3,5 procent i år och 1,9 procent nästa år.

KI noterar att i den rådande situationen är deras kortsiktiga prognosmodeller av ytterst begränsat värde. Beskrivning av utvecklingen ska därför bäst ses som ett basscenario betingat på olika antaganden, snarare än som en renodlad prognos.

– Osäkerheten som omgärdar basscenariot är mycket stor och risken för en sämre utveckling dominerar, skriver de.

KI: Motiverat att sänka reporäntan

Konjunkturinstitutet (KI) tycker att Riksbanken borde sänka räntan inom kort, trots bankens uppenbara motvilja att åter föra styrräntan under noll procent.

KI konstaterar att Riksbankens kommunikation beträffande eventuella negativa effekter av en negativ reporänta innebär att reporäntan hålls oförändrad i år och nästa år i Konjunkturinstitutets basscenario, trots den djupa lågkonjunkturen och den låga inflationen.

– Enligt Konjunkturinstitutets bedömning är det dock mot bakgrund av den förväntat låga inflationen och den annalkande synnerligen djupa lågkonjunkturen motiverat att sänka reporäntan i närtid.

I prognosen i december var KI:s bedömning att reporäntan skulle bibehållas på 0,00 procent till och med 2022.

Riksbankens räntebana i februari var oförändrad jämfört med i december, vilket innebar att Riksbanken fortsatt inte räknade med att höja räntan igen förrän tidigast i slutet av 2022.

Den räntebanan är dock nu sannolikt obsolet efter en rad brandkårsutryckningar för att motverka viruspandemins skadeverkningar på ekonomin, även om Riksbanken så här långt inte har ändrat reporäntan.

KI noterar samtidigt att Riksbanken, likt många andra centralbanker vidtagit flera åtgärder för att försöka dämpa oron på finansmarknaderna och öka tillgången på krediter, men enligt KI är det också motiverat att sänka reporäntan.


TV: KI:s nya prognos – så minskar BNP