Vindkraften ersätter stängda kärnkraften

Sverige har bland de bästa förutsättningarna för vindkraftsproduktion i hela Europa, skriver Charlotte Unger Larson.
Foto: CHRISTER WAHLGREN
Charlotte Unger Larson är vd för branschorganisationen Svensk Vindenergi.
Foto: Niklas Alexandersson
Man kan inte lägga ner kärnkraftverken med den ena handen och öka elanvändningen med den andra, skrev M-politikern Joakim Karlsson på Expressen Debatt.

Naiva miljödrömmar har skapat elbrist och nu behöver kärnkraften byggas ut, varnade M-politikern Joakim Karlsson. Nu får han svar från Svensk Vindenergi: 

Vindkraftsutbyggnaden ersätter gott och väl de 14 TWh som försvinner när Oskarshamn 2 och Ringhals 1 & 2 stänger, skriver vd Charlotte Unger Larson.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

REPLIK | KÄRNKRAFT. I Expressen (16/1) varnar Joakim Karlsson, fritidspolitiker i Hässleholm, för bristande överföringskapacitet i elnäten. Vi håller med. Åratal av eftersatt underhåll och långsam modernisering av elnäten är ett problem som liknar det järnvägen står inför. Det är angeläget att skyndsamt stärka överföringskapaciteten inom landet och öka möjligheten till elexport – med stor klimatnytta.

Karlsson är även orolig för elbrist inom snar framtid. Här kan vi ge lugnande besked; vindkraftsutbyggnaden från år 2017 till år 2021 tillför nära 15 TWh och ersätter gott och väl de 14 TWh som försvinner när Oskarshamn 2 och Ringhals 1 & 2 stänger. Försörjningstryggheten säkras och elpriserna kan ligga kvar på en konkurrenskraftig nivå. Utöver den vindkraft som redan är tillståndsgiven, kan en utbyggnad av havsbaserad vindkraft särskilt åtgärda det ökade elbehovet i södra Sverige. 


LÄS MER: Naiva miljödrömmar har skapat elbrist – bygg ut kärnkraften


Ökat elpris beror inte på vindkraften

Det ökande elpriset beror på svag hydrologisk balans, högre bränslekostnader och ett högre pris på koldioxidutsläpp genom de nya reformerna inom EU:s system för utsläppshandel – inget annat.  Det är positivt att vi fått till ett system som tar betalt för de kostnader som utsläppen orsakar samhället. Det ger incitament att minska vår klimatpåverkan och investera i mer klimatsmarta alternativ.

Utbyggnaden av vindkraft ger lägre, inte högre, elpris. Tumregeln är att utbyggnad om 10 TWh vindkraft sänker elpriset med ca 3 öre/kWh allt annat lika. Utan vindkraften hade därför elpriset varit ännu högre. En vanlig missuppfattning är att elkonsumenter får betala för ökade nätavgifter till följd av utbyggnaden. Detta är fel, då vindkraftsproducenter betalar de kostnader som är relaterade till nätanslutningen. Stigande nätkostnader beror i första hand på att våra elnät är gamla och behöver bytas ut.

Sverige har bästa förutsättningarna

Sverige har bland de bästa förutsättningarna för vindkraftsproduktion i hela Europa och vi bör ta tillvara fördelarna vi har i form av goda vindlägen och låg produktionskostnad. Stark kraftbalans och utbyggnad av elproduktion med låg produktionskostnad stärker Sveriges konkurrenskraft. Med mycket vindkraft kan Sverige erbjuda uthålligt och långsiktigt lägre elpris än andra EU-länder.

Alla vill att den kraftproduktion som etableras för att ersätta den åldrande kärnkraften ska ha ett pris som är konkurrensmässigt, även globalt, för att gynna vår industri och våra skattebetalare. Produktionskostnaden för ny landbaserad vindkraft ligger på under 40 öre/kWh. Produktionskostnaden för den nya kärnkraft som byggs i Storbritannien och Finland ligger på cirka 100 öre/kWh. 

Lagring av energi

Effektutmaningen när de sista sex reaktorerna stängs är inte akut och det finns många olika lösningar; till exempel flexibel elproduktion, import, lagring av energi och efterfrågeflexibilitet. Inte minst skapar digitaliseringen och teknikutvecklingen inom förnybar energi och energilagring helt nya förutsättningar att lyckas med omställningen. 

I de scenarier som Svenska Kraftnät hänvisar till och som påvisar förhöjd risk för effektbrist, räknar med en tillgänglighetsfaktor om 9 procent för vindkraften – trots att den legat mellan 15 och 37 procent under de timmar som elförbrukningen varit som högst de senaste tio vintrarna. I scenarierna sätts även liten tilltro till import och delar av den avtalade effektreserven är inte inkluderad.

Nu behövs regeländringar

Den långsiktiga tillgången till effektiv och god elkvalitet behöver säkerställas genom regeländringar som ger ökade möjligheter för marknadsaktörer att erbjuda flexibla tjänster. Moderna vindkraftverk kan genom enkla åtgärder stötta elsystemet med både spännings- och frekvensreglering. Med ett energilager mellan vindkraftsparken och elnätet kan vindkraftsparken bidra med systemtjänster även när det är vindstilla. Men så länge det inte finns någon marknad för sådana tjänster lämnas potentialen outnyttjad.


Av Charlotte Unger Larson

Vd Svensk Vindenergi