Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Vind och solkraft måste bli lönsamt

NETTODEBITERING. Regeringen vill införa så kallad nettodebitering när det gäller egenproducerad el som överförs till elnätet, det vill säga att den el man producerar småskaligt ska kunna kvittas mot den el man förbrukar från nätet.
Foto: Lars-Ingmar karlsson, Tommy Petersen, Robban Andersson

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Sverige ska klara av att kombinera goda förutsättningar för jobb och tillväxt med minskad klimatpåverkan. Sedan alliansregeringen tillträdde 2006 har rekordstora investeringar gjorts i förnybar energi. Sverige ska i alla delar ha en ambitiös politik för att minska våra utsläpp och utveckla miljövänlig teknologi.

Solel, vindkraft och biogas lämpar sig väl för småskalig produktion. Solceller kan monteras på hustaket och vindkraftverk kan sättas upp på gården eller på den egna fastigheten. Engagemanget för att bli sin egen elproducent är stort bland människor och företag, och allt fler vill göra en insats för miljön och sänka sina elkostnader.

Det finns ett stort intresse och medvetenhet bland svenska hushåll om elkonsumtionen. Värnandet om miljön och behovet av att hålla kostnaderna nere gör att många försöker effektivisera sin elanvändning och är nyfikna på alternativa elförsörjningsmetoder.

På samma sätt behöver lantbrukare, elintensiv industri och många andra företag ständigt pröva förutsättningarna för sin konsumtion och produktion av el. Den teknologiska utvecklingen har gjort småskalig elproduktion, till exempel från sol, billigare och effektivare. Dock finns fortfarande regelverk som begränsar omställningen.


Som ett led i att öka den förnybara energiproduktionen har regeringen därför beslutat att tillsätta en utredning om så kallad nettodebitering. Genom utredningen prövar vi nu möjligheten att ytterligare stärka produktionen av förnybar energi genom att införa ett system där egenproducerad el som överförs till elnätet får kvittas mot den el som förbrukas från elnätet. Med ett system för nettodebitering skulle det engagemang som finns för småskalig produktion bättre tas tillvara och framväxten av mer förnybar energi stimuleras.


Dagens skatteregler gör det inte alltid lönsamt för privatpersoner eller företag att investera i småskalig produktion av förnybar energi. Genom att tillåta en kvittning av energiskatt och moms mellan den el som konsumeras och produceras skulle många människor och företag kunna minska sina kostnader. Samtidigt skulle det tredje benet i svensk energiförsörjning, den förnybara energin, få bättre förutsättningar.

Så kallad mikroproduktion, där människor eller företag i liten skala producerar sin egen el är ett viktigt steg i omställningen till ett mer hållbart energisystem. Därför har bland annat installationen av solceller redan fått stöd. Införandet av ett nettodebiteringssystem är dock svårare och behöver utredas ur flera perspektiv för att kunna bli en del av den svenska energipolitiken.

För att kunna införa nettodebitering behöver utredningen fastslå vad som avses med egenproduktion, vilka typer av elproduktion och företag som ska ingå i systemet, hur själva kvittningen ska gå till och vilka tidsperioder den ska ske över. Det måste också utredas hur den skattebefrielse det skulle bli frågan om är förenlig med EU-regelverket.

Att utforma ett bra system med nettodebitering är komplicerat och kräver en ordentlig genomlysning. Vår utgångspunkt är att från början utforma ett system som kan bli varaktigt, och som verkligen fungerar i praktiken. Utredningen har i uppdrag att lämna ett fungerande förslag till regeringen innan sommaren 2013.


Med ett system för nettodebitering stärks elkonsumenternas ställning på elmarknaden. Konsumenterna ges en större möjlighet att ta kontroll över sin egen elanvändning och den gröna omställningen av energisystemet påskyndas genom bättre lönsamhet för förnybara alternativ.

Mikroproduktion, där hushåll och företag producerar sin egen el, är ett viktigt steg i omställningen till ett mer hållbart energisystem. Det är nu dags att ett nettodebiteringssystem utreds närmare, så att det blir enklare för de som vill göra skillnad. På så sätt kan Sverige ta ytterligare ett grönt steg och förbättra förutsättningarna för jobb och företagande i hela Sverige.


ANDERS BORG

ANNA-KARIN HATT

Anders Borg, M, är finansminister och Anna-Karin Hatt, C, it- och energiminister.

FAKTA

"Som ett led i att öka den förnybara energiproduktionen har regeringen därför beslutat att tillsätta en utredning om så kallad nettodebitering.