Vi är inte anpassade efter den ökande brottsligheten

Regionpolismästare Carin Götblad skriver om den nya, långsiktiga satsningen mot grov och organiserad brottslighet, Operation Lynx.
Foto: SEBASTIAN LINDBERG/POLISEN
Foto: ALEX LJUNGDAHL

Polisen är inte dimensionerad för att möta omfattningen av den kriminalitet som har utvecklats de senaste åren.

Regionpolischef Carin Götblad beskriver en verklighet av grovt våld mot enskilda poliser, fördubbling av antalet mord och familjer där nära nog alla män är kriminella.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT | BROTT. Under 2017 skedde flera angrepp mot poliser i region Mitt (Gävleborg, Uppsala och Västmanlands län). I februari fick en chef som arbetar med insatser mot kriminella gäng sin bil sprängd utanför sitt hem. I oktober sköts det med automateld rakt in i en polismans bostad i Västerås. I huset fanns polismannen, hans hustru och deras två små barn.

En månad senare sker en handgranatsattack mot polishuset i Uppsala. 

Dessa angrepp riktar sig mot vanliga poliser som gör sitt jobb. Skjutningar och handgranater är fram för allt något som används i uppgörelser mellan olika kriminella grupperingar. Våld har en viktig funktion inom allvarlig och organiserad brottslighet - att ha ett trovärdigt våldskapital är centralt för att kunna genomföra viss brottslig verksamhet. 

Nu ser vi att vapnen även riktas mot polisen. Det är mycket oroande och givetvis helt oacceptabelt. 

Dubbelt så många mord

I hela landet och så även i polisregion Mitt visar Brås undersökningar att många typer av brottslighet vänt uppåt de senaste två, tre åren. Det gäller till exempel sexualbrott, hot och trakasserier, bedrägerier, personrån och inte minst skjutningar och mord. Om man slår ut antalet mord och mordförsök per capita ligger region Mitt i dag på samma eller till och med högre nivå än snittet för storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. Under de senaste två åren har regionen haft mer än dubbelt så många mord som snittet från tidigare år, liksom ett kraftigt ökande antal skjutningar. Dessa skjutningar sker allt oftare på offentliga platser och många gånger mycket vårdslöst, antalet beslagtagna olagliga vapen är också många fler. 

Ökningen av det grova våldet inom kriminella kretsar bidrar till en allt större efterfrågan på vapen, samtidigt som det finns ett mycket större utbud av vapen. 

Detta får även till följd att väldigt unga personer numera har lättare att få tillgång till exempelvis automatvapen. Detta i sin tur beror på öppnare gränser och med ett stort flöde av vapen från fram för allt forna Jugoslaven som smugglas in. Och på internet kan du beställa allt från vapendelar till sexuella övergrepp på barn i realtid framför webcam - och dessutom vara anonym.

Handgranatsattack mot polishuset i Uppsala.
Foto: FREDRIK SAMUELSON

Behövs fler poliser

Region Mitt har fullt av professionella och beslutsamma medarbetare men polisen är inte dimensionerad för att möta omfattningen av den kriminalitet som har utvecklats de senaste åren. Vi behöver vara många fler men även hitta nya arbetssätt för att jobba effektivare med de resurser vi har.  

Region Mitt har därför startat en långsiktig satsning mot grov och organiserad brottslighet, Operation Lynx. Den innebär att delar av regionens resurser regelbundet samlas och gör kraftfulla punktvisa insatser. Den första insatsen skedde under tre dygn i mitten av december och hade som mål att beslagta olaga vapen och sprängämnen. Av 25 husrannsakningar fick vi träff på 22. Bland annat grep vi nio personer och beslagtog narkotika, vapen och kontanter.

Vi beslagtar ofta vapen, sprängämnen och narkotika kopplat till grov brottslighet. Men det är svåra utredningar, svårt att bevisa vem den skyldige är då knappast någon längre är beredd att vittna.

Mer kameraövervakning

Förutom att polisen måste hitta smartare och mer effektiva arbetsmetoder behöver också samhället snabbare och tydligare konsekvenser för oacceptabla beteenden. Därför är det positivt att påföljden för olaga vapeninnehav nu skärps. Straffskärpningen innebär att personer som grips med skarpladdade vapen i princip kommer att kunna häktas direkt i avvaktan på rättegång och inte som i dag kunna friges efter ett par timmars förhör. Likaså är det av stor betydelse att det nu blir enklare för polisen att kameraövervaka brottsintensiva platser, så kallade hot spots

Grovt kriminella nätverk står bakom en stor del av kriminaliteten och dessa har ofta kopplingar till landets mest utsatta områden, det vill säga områden som i hög grad karakteriseras av social och ekonomisk utsatthet. I dessa områden är det också vanligt att barn och unga skolas in i en kriminell livsstil. 

Ny forskning bekräftar att föräldrar har en avgörande roll när det gäller att förebygga ungdomsbrottslighet. Per-Olof Wikström, professor i kriminologi vid Cambridge University i England har visat att brottsbenägenheten ökar för individer som exponeras för kriminella miljöer och att barn och unga på så vis "ärver" kriminella attityder och värderingar.

Familjer där ingen haft arbete

Wikström menar alltså att omgivningens moral och värderingar spelar en avgörande roll för om man under uppväxtåren tar till sig en kriminell livsstil eller inte. 

Det är inte i första hand socioekonomiska faktorer i sig som avgör om någon blir kriminell, utan de värderingar och attityder som förmedlas av föräldrar, kamrater och skola. 

Därför borde större fokus på den betydelse som föräldrar och skola har för ungdomars moralbildning kunna bidra till ett mer långsiktigt och effektivt brottsförebyggande arbete.

För att minska den grova och organiserade brottsligheten behöver polisen arbeta både repressivt och förebyggande. Dessa arbetssätt står inte i motsättning till varandra - tvärtom, de kompletterar varandra. Det behövs kraftfulla satsningar utifrån bägge dessa perspektiv. Idag är dock polisens resurser inte tillräckliga för det förebyggande och förtroendeskapande arbetet på lokal nivå. Detta på grund av att en mycket hårt ansträngd ingripandeverksamhet tar i anspråk de poliser som behövs för att bygga relationer i de utsatta områdena. 

Från polisens sida möter vi allt oftare barn som växer upp i kriminella familjer. I familjer där inte någon vuxen har eller någonsin har haft ett arbete. Familjer där nära nog alla män är kriminella. Det rör sig inte om enstaka utan många barn. I de här familjerna finns också mycket våld i nära relationer – våld mot kvinnor och barn.

Operation Lynx

Polisens arbetsmetoder måste anpassas efter förändrade förutsättningar. Det innebär bland annat att barnperspektivet måste beaktas i mycket större utsträckning när vi gör husrannsakningar hos farliga personer, för där finns inte sällan barn. 

När så är fallet försöker vi avtraumatisera händelsen för barnen, genom att på bästa sätt ta hand om och prata med dem. Detta vägs också in vid valet av metod vid en inbrytning, så att en i förväg utsedd polis på plats så snabbt som möjligt tar hand om eventuella barn. Givetvis samarbetar vi med socialtjänsten som sedan avgör vad barnet/barnen är i behov av för skydd.

Vårt mål med Operation Lynx är att försvåra för personer som ägnar sig åt grov och organiserad brottslighet och kraftigt minska deras påverkan på samhället. Att det går att hejda en negativ utveckling vet vi. 

Det visade inte minst den myndighetsgemensamma och omfattande insatsen mot grov organiserad brottslighet i Södertälje (2010-2015). I Södertälje hade ett helt parallellsamhälle byggts upp av grovt kriminella nätverk som genom hot, utpressning och mord utövade sin makt i hela samhället - såväl mot myndigheter som näringsidkare.

Idag sitter dessa personer i fängelse på långa straff och vi har en väldigt tacksam omgivning i Södertälje.

De kriminella nätverken i polisregion Mitt kommer att möta en polis som inte backar. 


Av Carin Götblad

Regionpolischef region Mitt, polismyndigheten.


LÄS MER - Polisens huvudmål i Operation Lynx: Komma åt skjutvapnen 

LÄS MER - Paulina Neuding: Granska brottsligheten hos de ensamkommande 

LÄS MER - Tomas Tobé: Stoppa brottsvågen mot Sveriges gamla