Vårt beslut är inte ett hot mot naturskogarna

Skogsstyrelsens naturvårdsarbete kommer fortsätta att stå starkt och dessutom ske med en tydligare tillsyn, skriver Skogsstyrelsens generaldirektör.
Foto: Bengt Ekman/TT
Herman Sundqvist, generaldirektör Skogsstyrelsen.

Vi kommer fortsätta att dokumentera nyckelbiotoper – fast i en annan form, skriver Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

REPLIK. Det är inte alls som en rad företrädare från skogsgruppen i Sorsele och en rad författare påstår i Expressen 24 januari. Vårt styrelsebeslut om att sluta registrera nyckelbiotoper, områden i skogen som bedöms ha mycket stor betydelse för skogens växter och djur, i samband med att skogsägaren gör en avverkningsanmälan, är inte ett hot mot naturskogarna. I de utredningar som gjorts och som ligger till grund för beslutet framgår bland annat att:

1. nya arbetssätt som vi nu ska ta fram ska på ett bättre sätt koppla till lagstiftningen. Vi kommer alltså fortsätta att dokumentera höga naturvärden fast i en annan form.

2. registreringen upphör inte förrän de nya arbetssätten är på plats, dock senast 31 december i år.

3. vi fortsätter registrera nyckelbiotoper i vår övriga verksamhet, till exempel vid rådgivning och områdesskydd.

4. att vi registrerar en nyckelbiotop innebär inte att skogen får ett formellt skydd – ett vanligt missförstånd. Det som bevarar naturskogarna är antingen formellt skydd eller de frivilliga avsättningar som skogsägarna gör.

5. det är certifieringssystemen och de åtaganden som virkesköpande företag har gjort som gör att det finns en uppfattning att nyckelbiotoper har ett skydd. Det kan inte vara statens ansvar att se till att de klarar sina åtaganden.

Därför upphör dagens form

Det finns flera skäl till att vi upphör med registreringen i dagens form. Främst handlar det om att vi gör tillsyn för att se till att lagen följs när vi får en avverkningsanmälan. Men nyckelbiotoper regleras inte av lagen. Därför kan registreringen inte ske inom ramen för vår tillsyn eftersom det då riskerar att underminera förtroendet för den. 

Varje år skickas ungefär 60 000 avverkningsanmälningar till oss från skogsägare som planerar att avverka. Under de senaste tio åren har vi i snitt registrerat en nyckelbiotop i 0,3 procent av de anmälningar vi fått. 

Vårt viktiga naturvårdsarbete

Dessutom fortsätter ju allt annat värdefullt naturvårdsarbete som vi bedriver, till exempel:

Tillsyn för att kontrollera den miljöhänsyn som måste tas enligt lagen.

Biotopskydd - ett lagstadgat sätt att skydda små områden med stor betydelse för växt- och djurarter.

Naturvårdsavtal - ett avtal mellan skogsägaren med syfte att utveckla och bevara naturvärden.

Naturvårdande skötsel av skyddade områden med de resurser vi fått tilldelade

Uppföljning av biologisk mångfald och hänsyn vid avverkningar.

Tydligare tillsyn

Initiativet till de fyra grundliga utredningar som ligger till grund för beslutet är helt vårt eget och har sitt ursprung i uppdraget att göra en nationell utökad inventering av nyckelbiotoper, ett uppdrag som senare kom att avbrytas genom politiska beslut. Det är alltså inte en beställning från någon annan än oss själva. 

Detta gör sammantaget att Skogsstyrelsens naturvårdsarbete fortsatt kommer att stå starkt och dessutom med en tydligare tillsyn. 


Av Herman Sundqvist

Generaldirektör, Skogsstyrelsen