Unga arbetslösa ska hjälpas tidigt

Ungdomar som riskerar långvarig arbetslöshet ska tidigt erbjudas extra stöd och hjälp. Därför har arbetsförmedlingen fått i uppdrag att säkerställa att så sker. Det skriver Hillevi Engström (M).
Foto: Cornelia Nordström, Bertil Ericson

Ungdomar som riskerar långvarig arbetslöshet ska tidigt erbjudas extra stöd och hjälp. Därför har arbetsförmedlingen fått i uppdrag att säkerställa att så sker. Det skriver Hillevi Engström (M).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

I sommar kommer många unga att för första gången söka sig ut på arbetsmarknaden. Att sänka trösklarna till arbete och skapa fler jobb för unga är en av våra viktigaste frågor. För att öka möjligheterna för unga att komma in på en arbetsplats är det viktigt att det finns individuell hjälp och stöd utifrån den enskildes behov. Därför har regeringen nu gett arbetsförmedlingen i uppdrag att skyndsamt vidta åtgärder för att säkerställa rutiner kring tidigare beslut om tidiga insatser, så att de som behöver extra hjälp får det.

Att ha ett arbete att gå till handlar inte bara om att få en försörjning. Det handlar också om att känna sig behövd, att få vara en del av en arbetsgemenskap och att utvecklas som person. Att många arbetar utgör grunden för vårt välstånd. Det är genom arbete vi finansierar vår välfärd och det är så vi skapar ett samhälle som håller ihop. Vårt mål kan därför aldrig vara något annat än full sysselsättning.

För att nå målet om full sysselsättning behövs fler vägar till jobb, inte minst för unga. Men för att våra insatser ska lyckas krävs det att vi även förstår att ungdomar inte är en homogen grupp, de är olika. På samma sätt som vuxna har de olika viljor, mål och behov.


Totalt sett finns det ungefär 1,2 miljoner unga människor mellan 15-24 år. Av dessa är omkring en halv miljon heltidsstudenter och ungefär lika många jobbar. Av de drygt 150 000 unga som sökte arbete 2012 var ungefär hälften heltidsstuderande som samtidigt sökte arbete, ofta handlar det om extra arbete. Inför somrarna brukar denna grupp öka då många studenter söker sommarjobb.

För de allra flesta unga kommer det att gå mycket bra. Nio av tio unga mellan 15-24 år antingen studerar eller arbetar och tiden utan arbete handlar ofta om korta perioder, men vissa har svårare att komma till sin rätt och behöver mer stöd. Detta gäller särskilt för unga som inte har slutfört en grund- eller gymnasieutbildning. Därför är det viktigt att de insatser som finns är utformade efter individens behov.

Det finns unga som är starkt rustade med utbildning, erfarenhet och nätverk och som klarar att söka jobb på egen hand, medan andra kan ha behov av hjälp med att skriva sitt cv, studie- och yrkesvägledning, att bygga på sin utbildning eller skaffa sig erfarenhet genom en praktikplats.

Som ny på arbetsmarknaden är det viktigt att ha rätt information och kunskap om den hjälp och stöd som finns att tillgå. Ofta och gärna påstår Socialdemokraterna helt felaktigt att det finns ett aktivitetsförbud för unga. Jag vill här vara tydlig - detta stämmer inte. Arbetsförmedlingen ska arbeta aktivt med alla unga utifrån deras individuella behov. Från första dagen ska alla unga som skrivs in på arbetsförmedlingen få ett förstärkt förmedlingsstöd. En individuell handlingsplan ska upprättas och följas.


För unga som bedöms löpa risk för att gå en längre period utan arbete finns det tidiga förstärkta insatser. Och för den som behöver läsa in ofullständiga betyg finns studiemotiverande kurser och förhöjt studiebidrag, även detta från första dagen.

Redan 2012 införde regeringen tidiga insatser för unga som riskerar långvarig arbetslöshet och är i behov av extra stöd. Att följa upp, förbättra resultaten och säkerställa att det finns rutiner för arbetet med tidiga insatser är av högsta prioritet. Därför har regeringen nu gett arbetsförmedlingen ett uppdrag att säkerställa att beslutet om tidiga insatser efterlevs. Uppdraget ska redovisas i oktober 2013.

En inkluderande arbetslinje innebär att unga får det individuella stöd och hjälp som de behöver för att ta sig ut på arbetsmarknaden och hitta ett arbete. Från det kommer jag och regeringen aldrig att ge vika.


Hillevi Engström (M)

Arbetsmarknadsminister