Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Stad och land-klyftan förgiftar demokratin

Det har skett en omfattande avveckling av service och viktiga samhällsnyttor på landsbygden och bland rikets bruksorter, skriver Markus Kallifatides.
Foto: Helena Landstedt / TT
Markus Kallifatides, ordförande i Reformisterna.
Foto: Juliana Wiklund

De skadliga skillnaderna i levnadsförutsättningar som finns mellan stad och land är en grogrund för antidemokratiska krafter och måste hävas. Därför presenterar vi ett förslag på ett antal reformer och investeringar som kan vända utvecklingen, skriver Markus Kallifatides, ordförande i den socialdemokratiska föreningen Reformisterna.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. För S är jämlika villkor för medborgare, organisationer och företag i hela landet en viktig och principiell hållning. Samtidigt har samhällsservicen på landsbygden under en längre tid kraftigt försämrats. 

Detta har bland annat skett genom en omfattande avveckling av sjukvård, post, energi, infrastruktur, apotek, järnväg och många andra viktiga samhällsnyttor på landsbygden och bland rikets bruksorter. Tillsammans med effekterna av den ekonomiska globaliseringen bereds en giftig grogrund för mörka antidemokratiska krafter.

Extremhögern profiterar på landsbygdens förluster

Vi ser utifrån såväl riksdags- som Europaparlamentsval hur Sverige och Europa polariserats i denna riktning. Ett tydligt gränssnitt växer fram mellan landsbygd/brukssamhällen och vad statsvetenskapen kallar ”The City”, vilket är ett samlingsnamn för ekonomiska och finansiella tillväxtcentra. Populistiska höger- och extremhögerpartier har växt i framför allt de först nämnda. De har lyckats profitera på en upplevelse av att få stå vid sidan om utvecklingen, något som OECD påpekat i flera rapporter – varav den senaste ”The Megaregion of Western Scandinavia” släpptes så sent som i fjol. 

Det är viktigt att poängtera att detta är en utomordentligt allvarlig situation som går på tvärs mot hela idén om att hela Sverige ska leva. Om denna marknadsfundamentalistiskt drivna process fortsätter, där samhällsservice allt mer koncentreras till storstädernas välmående tillväxtcentra, riskerar det att undergräva den breda tilltron till samhällsgemenskapen och hela det demokratiska styrelseskicket. 

Genom en omfördelning av makt och resurser från finanseliten och de allra rikaste till vanligt folk kan vi skapa ett samhälle som verkar i allas intresse.

Statlig investeringsbank

Det är avgörande att bryta denna avveckling. Reformisterna föreslår därför en ny socialdemokratisk regionaliseringspolitik med jämlika och förbättrade levnadsvillkor i hela Sverige som ledstjärna. 

Staten ska ta ett större ansvar för finansieringen av den kommunala verksamheten. I Sverige uppgår statsbidragen till ca 24 procent av kommunernas intäkter, i Norge är motsvarande siffra 36 procent. Med en större andel av kommunernas och landstingens intäkter fördelade via ett utjämningssystem blir det möjligt att i större utsträckning ta hänsyn till strukturella skillnader. 

Ökad omfördelning i det kommunala utjämningssystemet genom införande av en ”bottenplatta” där en viss andel av kommunalskatten öronmärks för utjämningspotten. Andelen blir likvärdig för alla kommuner. Eftersom resurserna från bottenplattan används till utjämning blir effekten att kommunalskattenivån harmoniseras, givet att alla kommuner upprätthåller samma nivå på välfärd och service som de har i dag. 

Etablering av en statlig investeringsbank för finansiering av gröna jobb på landsbygd, järnväg, nybyggnation av elnät och produktion tillika distribution av biodrivmedel.

Att vinstdriften i den skattefinansierade välfärden stoppas genom att lagstifta om att resurser avsedda för välfärd enbart utgår till icke-vinstdrivande verksamheter (Chile-modellen). 

Nedskrivning av studieskuld för den som flyttar till en landsbygdskommun. Nedskrivning bör ske med 10 procent per år, med ett tak på 40 000 kronor och golv på 4 000 kronor per år. För att få ta del av nedskrivningen krävs att man har avlagt en examen.

Att all samhällsviktig infrastruktur ägs och planeras gemensamt. Som konkreta exempel bör järnvägsunderhåll, post och apoteksverksamhet återförstatligas och på ett bättre sätt drivas utifrån hela landets behov.

Fokus på arbetsmarknadsregioner vid all statlig och regional samhällsplanering. Detta inkluderar en ambitiös utbyggnad av kollektivtrafiken såsom snabbjärnväg i landet. 

Omfördelning till vanligt folk 

Vi är övertygade om att de mycket reella och skadliga skillnaderna i levnadsförutsättningar som finns mellan stad och land måste hävas. Genom en omfördelning av makt och resurser från finanseliten och de allra rikaste till vanligt folk kan vi skapa ett samhälle som verkar i allas intresse. 

Vi är övertygade om att det finns en bred folklig uppslutning bakom våra förslag.


Av Markus Kallifatides, 

Ordförande, Reformisterna