Gå direkt till sidans innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Sluta skyll på Skolverket, Anna Ekström

Utbildningsminister Anna Ekström (S).
Foto: FREDRIK SANDBERG/TT
Roger Haddad är skolpolitisk talesperson för Liberalerna.

Socialdemokraterna har ägnat debatten efter PISA-haveriet åt att skylla på Skolverket. Ja, myndigheten har brustit i sitt arbete – men regeringen är och förblir ytterst ansvarig för styrningen av landet. 

Myndigheterna, inklusive Skolverket, agerar på regeringens direktiv och uppdrag, skriver Roger Haddad (L).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Under förra våren uppdagades, efter en omfattande granskning av Expressen, att underlaget för den internationella PISA-undersökningen kan ha innehållit felaktigheter, då elever som borde ha deltagit i provet har exkluderats på felaktiga grunder. Liberalerna begärde då i riksdagens utbildningsutskott information av både utbildningsministern och Skolverkets ledning för att bringa klarhet kring hur PISA-mätningen genomförts. 

De svar vi fick var inte tillfredsställande, då oklarheter kvarstod gällande vilka kriterier för exkludering som ska gälla och hur tillämpningen av dessa har gått till. Mycket tyder på att mer frikostiga bedömningar har gjorts i den svenska skolan än vad som är acceptabelt. Både antalet och andelen exkluderade elever är högt och kan, enligt Riksrevisionens nya granskning, inte förklaras av ett ökat antal nyanlända elever i den svenska skolan. 

Allvarligt problem i styrningen

Riksrevisionens kritik mynnar ut i ett konstaterande om att det är hanteringen som brustit, det vill säga de ansvarigas yrkesutövning. Det är allvarligt, särskilt då PISA är ett viktigt mått för att bedöma utvecklingen i den svenska skolan. Problemet varken uppmärksammades eller åtgärdades i det tysta efter att interna, opolitiska tjänstemän på utbildningsdepartementet hade kontaktat den politiska ledningen. Det kan tyda på ett allvarligt problem i styrningen av den svenska skolan.

I stället för att bifalla vårt utskottsinitiativ, i vilket vi efterfrågade en extern och oberoende granskning, valde regeringen att skyndsamt vända sig till organisationen som tillhandahåller PISA-mätningen, d.v.s. OECD. Regeringen måste således antingen har förbisett eller totalt negligerat den uppenbara intressekonflikt som uppstår när OECD får betalt för att granska OECD. 

Ministern måste förklara sig

I samband med detta initierade Riksrevisionen en egen granskning och i den refereras det både till uppgifterna i Expressen men också till diskussionerna i riksdagens utbildningsutskott. Nu har granskningen presenterats och kritik riktas mot regeringen och Skolverket. Det gäller delar om information till skolor, bristande uppföljning men också att regeringen inte med giltiga skäl har kunnat motivera Sveriges mycket högre elevexkludering, jämfört med andra länder. 

Det mest allvarliga: Bristerna i mätningen gör att vi inte längre vet hur elevernas kunskapsresultat har utvecklats.

Liberalerna har nu begärt att utbildningsministern skyndsamt kallas till utbildningsutskottet för att förklara regeringens agerande, eller vad som snarare tycks vara ett icke-agerande och besvara de frågor som många ställer sig nu. 

Redan nu står det dock klart att det krävs åtgärder för att säkra tillgången på bättre elevdata så att detta också kan redovisas på elevnivå. Ett sådant arbete kräver ändringar i författningarna. Regeringen måste omgående initiera ett sådant arbete. En annan fråga är ansvaret för själva genomförandet. PISA 2018 hanterades operativt av Skolverket för första gången. Det finns skäl för regeringen att granska detta och överväga om Sverige ska övergå till den tidigare ordningen där Mittuniversitet hade ansvaret. 

Nu vet vi inte hur eleverna står sig

Det mest allvarliga, förutom att regeringen underlåtit sig att agera för att säkra underlagets kvalitet, är att bristerna i mätningen, med hänsyn taget till Riksrevisionens slutsatser, gör att vi inte längre vet hur elevernas kunskapsresultat har utvecklats. Det är särskilt beklagligt att tillförlitligheten i informationen från PISA om hur skolresultaten påverkats hos elever med utländsk bakgrund har tagit störst skada. 

Det är oroväckande då Sverige har stora integrationsproblem och det krävs särskilda politiska reformer för att få bukt med låga kunskapsresultat i många av våra utsatta områden. 

Regeringen är ytterst ansvarig

Socialdemokraterna har ägnat efterdebatten åt att skylla på Skolverket. Ja, myndigheten har brustit i sitt arbete – men regeringen är och förblir ytterst ansvarig för styrningen av landet. Myndigheterna, inklusive Skolverket, agerar på regeringens direktiv och uppdrag. Som framgår i Riksrevisionens granskning har regeringen inte agerat tillräckligt och inte heller tagit sitt ansvar när det framkom uppgifter om brister i genomförandet av PISA-mätningen.

Liberalerna är angelägna om att Sverige fortsatt kan delta i PISA. Det är den viktigaste kunskapsmätningen vi deltar i internationellt. För att resultaten ska bli trovärdiga och kunna användas för att förbättra skolsystemet på riktigt, är det helt avgörande att vi kan lita på att mätningen utförs korrekt enligt de regler som ska gälla. 


Av Roger Haddad (L)

Liberalernas skolpolitiska talesperson, vice ordförande i Utbildningsutskottet