Skillnad söka skydd och söka nytt hemland

Göran Hägglund presenterade i förra veckan tre förslag på reformer för svensk migrationspolitik.
Foto: Jens L'Estrade

Vi bör fortsätta ge fristad åt människor i behov och vara öppna mot de som vill komma till Sverige för att skapa ett bättre liv. Men arbete bör vara krav för permanent uppehållstillstånd, skriver Sara Skyttedal, ordförande i Kristdemokratiska Ungdomsförbundet.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

I torsdags presenterade Göran Hägglund tre förslag på reformer som syftar till att förbättra svensk migrationspolitik. Samtidigt som han gjorde detta bjöd han in till vidare diskussion om förslagen för att mejsla ut en bättre och samlad migrations- och integrationspolitik. Han uppmanade alla politiker att lämna skyttegravarna och diskutera konkreta åtgärder. Jag hoppas alla hörsammar denna uppmaning.

Jag är mycket glad över Görans tydliga besked och delar också synen på viljeriktningen i förslagen. Skulle de genomföras skulle det avsevärt förbättra svensk policy, det skulle hjälpa de med störst behov och det skulle minska kostnaderna för skattebetalarna. För mig är beskedet att temporära uppehållstillstånd generellt bör ersätta permanenta uppehållstillstånd vid asyl den viktigaste av dessa tre reformförslag.

Det finns nämligen starka ideologiska skäl till varför denna reform bör modifieras och genomföras, vilka grundar sig i alliansens syn på arbetslinjen som fundament för vårt samhällsbygge.

I dag lider svensk migrationsdebatt av att man generellt inte skiljer mellan en person som söker asyl och en person som vill skaffa sig ett nytt hemland - de kallas slentrianmässigt båda för invandrare.

Asyl kommer ifrån latin och betyder fristad. Det är detta vi har förbundit oss att erbjuda och det är det vi har ett moraliskt ansvar att erbjuda människor på flykt.

Men en fristad är inte ett nytt hemland, det är en tillflyktsort man kan söka sig till i tider av behov och sedan lämnar. Detta skiljer sig ifrån en person som söker ett nytt hemland för att permanent bosätta sig på en ny plats. Även om en person som sökt asyl i många fall kommer göra om sin fristad till sin nya hemort bör vi se denna viktiga distinktion mellan att söka skydd och att söka en ny hembygd.

Vi svenskar kan vara stolta över hur vårt land har agerat historiskt. Vi har erbjudit fristad åt människor i behov och vi har också varit öppna mot människor som vill komma till vårt land för att skapa sig ett bättre liv. Denna ordning bör förbli.

Denna öppenhet tog vi tillvara inom alliansen när vi förändrade lagarna så att den som kan klara sin egen försörjning är välkommen att invandra till Sverige. Vi fastslog genom den reformen att arbetslinjen var grunden utifrån vilken människor var välkomna att tillsammans med oss bygga en gemensam framtid.

Den reforminriktning Göran Hägglund pekat på är ett utmärkt sätt att skapa en helhet för migrationspolitik som till fullo omfamnar arbetslinjen. Ett sådant system skulle grundas i att de som tilldelas asyl enbart får temporära uppehållstillstånd (som gäller så länge de behöver fristad) men att dörren alltid är öppen för dem att byta spår och bli arbetskrafts- invandrare.

Enda vägen till permanent uppehållstillstånd skulle på så sätt bli att komma i arbete. En sådan politik skulle ha en stark normativ effekt gentemot de som vill bygga sin framtid med oss i Sverige och samtidigt understryka att det inte finns några genvägar in i det svenska samhället. Arbetslinjen gäller för alla.

Efter Göran Hägglunds presentation svarade övriga allianspartier med att de just nu också utvecklar sina egna förslag.

Jag hoppas att de kommer ta inspiration av oss kristdemokrater men också av alliansens gemensamma arbetslinje så att vi tillsammans kan gå fram i valet i mars med en sammanhållen politik.


Sara Skyttedal, 

förbundsordförande Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU)