SD tänker lika fel som extremvänstern

Sverigedemokraterna, med partiledare Jimmie Åkesson, verkar inte veta hur man ska komma till bukt med problemet med utanförskapet bland utlandsfödda personer.
Foto: Cornelia Nordström

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Sverigedemokraterna har fått välförtjänt kritik för sitt spekulativa sätt att beräkna vilka resurser som skulle frigöras av att drastiskt minska invandringen. Men i sifferexercisen glöms en allvarlig fråga bort: SD kritiserar gärna den förda integrationspolitiken men driver själva en politik som ökar utanförskapet bland utlandsfödda ytterligare.

Sverige lyckas i internationell jämförelse synnerligen dåligt med att ge chans till arbete och egenförsörjning för utlandsfödda, gapet mellan inföddas och utlandsföddas sysselsättning är större än i andra länder. Resultatet blir att utlandsfödda fångas i en ond cirkel av socialbidragsberoende, utanförskap, fallande skolresultat, sociala problem och fattigdom. Många barn till utlandsfödda föräldrar växer upp i områden där arbetslöshet och bidragsberoende är norm, där kriminaliteten breder ut sig och främlingskapet inför majoritetssamhället fördjupas för varje år.

Åt detta vill SD göra: ingenting. Deras  budgetmotion, som presenterades i tisdags, innehåller fantasifulla beräkningar av vilken besparing de tror minskad invandring skulle ge. Men inget om minskat  utanförskap. Sedan tidigare vet vi att de vill slopa de s å  k allade  instegsjobben och även avvisar den etableringsreform som genomförts i syfte att öka integrationspolitikens fokus på jobb. De resurser de tror sig spara på minskad invandring vill de framförallt satsa på höjda garantipensioner.

Det finns goda skäl att tvivla på den integrationspolitik som idag förs, resultaten är mycket små och för utlandsfödda kvinnor är det tveksamt om utvecklingen ens går åt rätt håll. Men det är solklart att en politik som endast avbryter befintliga integrationsinsatser, utan att tillföra något nytt, skulle förvärra situationen ytterligare.


Markus Uvell.
Foto: Foto: Ann-Sofi Rosenkvist

Slående är också att SD ivrigt försvarar de trösklar som stänger utlandsfödda ute från arbetsmarknaden. De ställer sig på LO:s sida i kampen för minskad arbetskraftsinvandring, för att skydda svenska löntagare. De avvisar förändringar av LAS-principen "sist-in-först-ut", trots att den motverkar utlandsföddas chans till jobb. Och de motsätter sig sänkta ingångslöner, trots att många utlandsfödda idag saknar kvalifikationer för jobb med kollektivavtalad lägstalön.

Den som konfronterar Sverigedemokrater med detta får höra ungefär: "Vi förespråkar inte integration, utan assimilation". Och det är ju lätt att säga. Men en politik som motverkar utlandsföddas chans att försörja sig själva leder varken till integration eller assimilation, utan till ökad isolering och växande segregering.

SD vill bevara de hinder utlandsfödda möter på arbetsmarknaden , och samtidigt avbryta de försök som görs för att öka chansen till jobb. Resultatet kan inte bli annat än ökat utanförskap, växande sociala problem och tilltagande konflikter av precis det slag SD så gärna kritiserar.

Den konspiratoriska skulle kunna spekulera i om detta är en strategi från SD:s sida: att låta integrationsproblemen eskalera för att på sikt kräva massutvisningar. Så är det knappast, det finns inget som tyder på att SD "egentligen" vill utvisa utlandsfödda som redan beviljats uppehållstillstånd.


Orsaken är av allt att döma enklare än så: SD har ingen aning om hur utanförskapet kan brytas. De tror nämligen inte på en dynamisk ekonomi, där avregleringar och sänkta trösklar kan ge svaga grupper ökade möjligheter. Istället är utgångspunkten, precis som för den extremvänster de avskyr, en statisk ekonomi där antalet jobb är konstant och den politiska uppgiften handlar om fördelning. I en sådan tankevärld blir stopp för invandring enda "lösningen", medan de som redan kunnat invandra lämnas därhän.

Det är en cynisk och destruktiv politik. Att SD:s syn på utanförskapet inte kritiseras hårdare är ett svaghetstecken hos de övriga politiska partierna. Kraven på minskad invandring förtjänar all kritik, men lika illa är vad partiets politik skulle göra med de utlandsfödda som redan bor i Sverige


Av: Markus Uvell

är VD för Timbro och författare till boken "Folkhemspopulismen, berättelsen om Sverigedemokraternas väljare."