SD: Regeringen förstår inte klimatfrågan

Martin Kinnunen, miljö- och klimatpolitisk talesperson för Sverigedemokraterna.
Foto: SD
Hanna Westerén är klimatpolitisk talesperson för Socialdemokraterna
Foto: Riksdagen

På Expressen Debatt anklagar Hanna Westerén (S) Sverigedemokraterna för att vara ”klimatförnekare”. Det är ett tröttsamt och andefattigt påhopp från ett regeringsparti som av allt att döma försöker vända bort uppmärksamheten från sina misslyckanden på andra områden, skriver Martin Kinnunen (SD).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

REPLIK. Ingen politiker, inte jag och inte Hanna Westerén, har monopol på att uttolka vetenskapen, men låt oss ändå summera vad vi kan vara överens om. Världens medeltemperatur har ökat och kan förväntas att fortsätta öka under kommande decennier. Detta kommer att ställa till med betydande problem. Därför bör vi gemensamt sträva efter att minska utsläppen av växthusgaser. Samtidigt bör åtgärder vidtas för att understödja dem, som på olika sätt drabbas av torka och andra sorters variationer i klimatet.

Hur tänkte ni med Ringhals?

Då uppstår frågan hur detta ska ske och då är vi uppenbarligen inte lika överens längre. Vi anser bland annat att det är helt fel att stänga ned fullt fungerande fossilfri elproduktion (Ringhals 1 och 2). Regeringen och dess stödpartier är av en annan uppfattning. En nedstängning som enligt forskare beräknas öka utsläppen med omkring 8 miljoner ton. Det är en dålig miljöpolitik.

Vi vill tvärtom bevara och utveckla kärnkraften. Det är nödvändigt att Sverige har ett robust och icke fossilberoende energisystem att luta oss mot när stora delar av transportsektorn ska elektrifieras. Vidare anser vi att stora delar av omställningen till ett fossilsnålt samhälle ligger i forskning och utveckling, vilket vi tar höjd för i vårt förslag till riksbudget.

S anklagelser är en tunn soppa

När Hanna Westerén till varje pris försöker stämpla oss som ”klimatförnekare” så kokar hon en mycket tunn soppa. En soppa vars bas är ett par citattecken i ett dokument från 2016 och ett uttalande från en enskild företrädare. Ett uttalande som i efterhand förtydligades såhär: ”att vetenskapen skulle vara enig om jordens nära förestående undergång måste faktiskt beskrivas som den bluff det är”. Måhända ett yvigt uttalande, men knappast felaktigt baserat på de senaste rapporterna från FN:s klimatpanel (IPCC).

Det vi däremot är uttalat skeptiska mot är inte det som IPCC lägger fram, utan regeringens politik. Vi avvisar det som regeringen kallar ”klimatåtgärder”. Helt enkelt för att det är en bevisad ineffektiv symbolpolitik. 

Tack vare den höga energieffektiviteten på anläggningen i Lysekil skulle det orsaka mindre utsläpp än om tjockoljan raffinerades i andra länder

För denna slutsats har vi stöd från tunga instanser som Riksrevisionen, Konjunkturinstitutet och Finanspolitiska rådet. Riksrevisionen har exempelvis konstaterat att regeringens viktigaste klimatpolitiska reform inte bidrar till att uppfylla klimatmålen. Och Finanspolitiska rådet har sedan tidigare slagit fast att de beslutade klimatmålen för med sig samhällsekonomiska kostnader, men inte bidrar till att minska utsläppen globalt. Detta är kärnan i problematiken kring regeringens klimatpolitik – den saknar en förståelse om att klimatfrågan är global. 

Raffinaderiet i Lysekil är bra miljöpolitik

Svensk klimatpolitik måste utvärderas utifrån vilken effekt den får på utsläppen av växthusgaser globalt. Exempelvis; en ökad konsumtion av svenska jordbruksprodukter innebär ökade utsläpp i Sverige, samtidigt som det, tack vare ett miljömedvetet svenskt jordbruk, skulle bidra till minskade utsläpp globalt. 

Ett annat exempel är frågan om utbyggnaden av oljeraffinaderiet i Lysekil. Det skulle bidra till ökade utsläpp i Sverige, men tack vare den höga energieffektiviteten på anläggningen i Lysekil skulle det orsaka mindre utsläpp än om tjockoljan raffinerades i andra länder. Det är en bra miljöpolitik.

Klimatvänlig svensk industri

Sverigedemokraterna vill se ett starkt svenskt engagemang inom klimatpolitiken där vi arbetar utifrån ett globalt perspektiv. Denna politik ska inte ske på bekostnad av svenska jobb och tillväxt, vi ska i stället främja svensk industris klimatvänliga export. Utöver detta har Sverige stor potential att bidra genom utökade satsningar på forskning och teknikutveckling där Sverigedemokraterna ser ett stort värde i att satsa på en ny forskningsreaktor för den fjärde generationens kärnkraft. 


Av Martin Kinnunen (SD)

Miljö- och klimatpolitisk talesperson