Förskolan måste hitta flickorna med autism

Svenny Kopp, specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri.
Foto: Anna von Brömssen
Ulla Adolfsson, Ordförande för Autism- och Aspergerförbundet.
Foto: CHRISTINA TEUCHLER

Flickor med autism får sin diagnos betydligt senare än pojkar, vilket kan ge svåra problem med ensamhet och ångest. Förskolan har en viktig roll att fylla för att tidigare uppmärksamma tecken på autism hos flickor, skriver Ulla Adolfsson på Autism- och aspergerförbundet och Svenny Kopp, specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Endast 17 procent av flickorna med autism får sin diagnos före fem års ålder, medan motsvarande siffra för pojkar är 32 procent. Skillnaderna håller i sig upp i åldrarna. När barnen är 11 år gamla har bara 44 procent av flickorna fått sin diagnos, jämfört med 72 procent av pojkarna. Det är i dag möjligt att upptäcka autism och ställa diagnos redan vid två års ålder, vilket gör att förskolepersonal kan spela en viktig roll genom att upptäcka tecken på autism hos små barn.

Förskolan spelar redan i dag en viktig roll – och den rollen behöver förstärkas ytterligare om vi ska upptäcka och stötta alla flickor med autism. Att flickor får sin diagnos så mycket senare gör att varken de eller deras föräldrar får det stöd de behöver. Det kan leda till både en förödande ensamhet och ökad ångest och depression långt upp i åldrarna.

Deltar inte i leken

Autism uttrycker sig dock ofta lite annorlunda hos flickor än hos pojkar, och därför är det viktigt att öka kunskapen om tecken på autism även hos flickor. 

Flickor och pojkar samspelar olika. Flickor leker oftast två och två och ibland tre, medan pojkar oftare leker i grupp. Flickor med autism står ofta bredvid andra flickor, men deltar sällan i leken. 

Pojkar med autism klarar ofta inte av att vara i grupp och blir därför ensamma. Det är ett mer synligt tecken än när en flicka står bredvid andra flickor utan att leka. För att upptäcka flickor med autism handlar det om att observera hur hon interagerar med andra i grupp, om hon tar egna initiativ till kontakt och om hon leker på liknande sätt och med samma leksaker som andra jämnåriga flickor gör.

Det finns en stor vetenskaplig enighet om att tidiga insatser i barnens liv är viktiga både för barnet och föräldrarna.

Flickor och pojkar beter sig olika. Pojkar med autism kräver ofta mycket uppmärksamhet och visar oftare ett fysiskt utmanande beteende som kan innebära utbrott, både hemma och i förskolan. Om flickor med autism är fysiskt eller verbalt utmanande är det oftast i hemmet, och beteendeproblematiken blir därför inte lika påfallande i förskolan eller skolan. 

Jämföras med andra flickor

För flickor finns ett fokus på relationsbyggande och om att bli omtyckt – något som inte pojkar bryr sig lika mycket om. Det gör det svårare att upptäcka autism hos flickor, eftersom det är lätt att tänka att en flicka med fysiskt utmanande beteende ”ändå inte är värre än pojkarna”. 

Det handlar helt enkelt om att flickor med tecken på autism behöver jämföras med andra jämnåriga flickor – inte med pojkar. Det finns en stor vetenskaplig enighet om att tidiga insatser i barnens liv är viktiga både för barnet och föräldrarna. 

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, kan ge både råd och konkret handledning inom hela skolväsendet från organisationsnivå till enskilda individer. Dessutom håller Utbildningscenter Autism kurser i ämnet. Om du som jobbar inom förskolan ser tecken på autism bör du diskutera de tecknen med föräldrarna. På så sätt kan du bidra till att både pojkar och flickor med autism får det stöd de behöver för att kunna delta i samhället på sina villkor.


Av Svenny Kopp 

specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri, med.dr. 

Ulla Adolfsson

ordförande för Autism- och Aspergerförbundet