Regeringssprickan hotar arbetslinjen

Regeringen måste våga reformera i stället för att som Hillevi Engström lägga ansvaret för att jobben på företagarna, anser Elisabeth Thand Ringqvist.
Foto: Sven Lindwall

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Arbetsmarknadsminist e r Hillevi Engström, M, tycker att företagen ska ta ett större samhällsansvar och anställa fler, inte minst unga och invandrade. När vårbudgeten presenterades betonade regeringen att man framöver avser att prioritera just unga och utlandsfödda, grupper som i dag i många fall står långt ifrån arbetsmarknaden.

Att stora grupper systematiskt hamnar­ i ekonomiskt och socialt utanförskap är ett stort problem, för såväl individ som samhälle. Men att beskylla före­tagen för att inte ta sitt samhälls­ansvar är fel. Småföretagen tar i dag ett stort ansvar, i och med att deras enda uppgift är att gå med vinst och att tillhandahålla och utveckla tjänster och produkter som konsumenten vill betala för. Vinsten är en garant för överlevnad, för möjligheten att kunna anställa fler, också unga och utlandsfödda. Om det är för dyrt och för krångligt att driva företag kommer företagen inte kunna anställa, helt oavsett vad politikerna anser om ansvarsfördelningen.

Av Företagarnas senaste panel om ungdomsarbetslösheten framgår att småföretagen har ökat sysselsättningen under det senaste året och att nedsättningen av arbets ­ givaravgifterna för unga upp till 26 år är mycket välkänd - och effektiv. Hela 91 procent svarar att de känner till reformen som innebär att arbetsgivaren betalar en avgift på 15,49 procent för anställda upp till 26 år, jämfört med 31,42 procent för övriga arbetstagare.

På den direkta frågan om de sänkta arbets­givaravgifterna för unga påverkat företagets sysselsättning av unga svarar 18 procent att så är fallet. 70 procent har anställt fler och 34 procent har ökat de unga anställdas arbetstimmar.

De positiva siffrorna talar för sig. Betydligt dystrare framstår statistiken för de så kallade nystartsjobben. Nystartsjobben ger arbetsgivare möjlighet att anställa en utlandsfödd utan att behöva betala arbetsgivaravgift, dock under förutsättning att det rör sig om en person som kommit till Sverige och som fått sitt uppehållstillstånd för högst tre år sedan. Nystartsjobben ger också arbetsgivaren ett ekonomiskt stöd på ett belopp som motsvarar två gånger arbetsgivar­avgiften om personen som anställs är långtidsarbetslös och har varit borta från arbetsmarknaden i mer än ett år.

Av Företagarnas panel framgår att hela 73 procent respektive 59 procent saknar kännedom om sänkningarna av arbets ­ givaravgifter för utlandsfödda och långtidsarbetslösa. Kännedom om reformerna är en förutsättning för förändring, därför kan företagarnas svar i undersökningen inte ses som annat än ett underkännande av  ­ regeringens och de berörda myndigheternas kommunikation. Men det räcker inte bara med kommunikation, inte minst  a rbetsförmedlingen måste bli bättre på att vidta aktiva åtgärder.

I dag råder, trots hög arbetslöshet bland såväl ungdomar som utlandsfödda, brist på arbetskraft inom vissa sektorer. När arbets­förmedlingen brister i sin förmåga att aktivt förmedla jobb uppstår den matchningsproblematik som den svenska arbetsmarknaden dras med. Det leder också till att många företagare drar sig för att använda förmedlingens tjänster; nästan hälften av de som deltog i Företagarnas panelundersökning uppger att de aldrig använder arbetsförmedlingen. Drygt 40 procent anser att arbetsförmedlingen skulle fungera bättre om den utfördes av privata aktörer, 35 procent skulle använda den mer om den var nischad mot specifika branscher.

Inom regeringen råder i dag splittring på en rad arbetsmarknadsrelaterade områden. Precis som näringsminister Annie Lööf konstaterat måste ­regeringen ha mod att reformera där behov finns; företagsklimatet överlag, arbetsrätten och matchningen. För att små­företagarna ska kunna fortsätta vara ekonomins jobbgeneratorer behöver information och aktiva åtgärder bättre kombineras. ­Politikerna skapar inga jobb, det kan bara företagarna göra, men bara om politikerna först tar sitt ansvar.


ELISABETH THAND RINGQVIST

Elisabeth Thand Ringqvist är vd för Företagarna