Regeringen måste sluta blunda för våldsvänstern

Karin Enström (M), ordförande i konstitutionsutskottet.
Foto: Jonas Ekströmer/TT
Gunnar Strömmer, partisekreterare för Moderaterna.
Foto: PATRIK C ÖSTERBERG

Det finns tre våldbejakande extremistiska miljöer som växer i Sverige: den islamistiska, den nynazistiska och den vänsterautonoma. Men trots det har regeringen valt att begränsa pågående lagstiftningsarbete så att den våldsbejakande vänstern inte omfattas. 

Nu krävs nya direktiv utan ideologiska skygglappar, skriver Karin Enström och Gunnar Strömmer (M).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Enligt Säkerhetspolisen har tillväxten i extremistmiljöerna varit omfattande under senare år. Och merparten av de som anser att brottsliga metoder är legitima för att förändra samhället ingår i någon av de tre extremistmiljöerna islamistisk extremism, nynazism/vit makt och autonom vänster.

Det finns starka skäl för demokratin att rusta upp när den angrips av grupper som vill påverka med våld och hot. Det handlar förstås om att skydda de enskilda människor som drabbas av angreppen, men också om att värna vår demokrati och samhället i stort. Extremisterna skapar otrygghet och göder misstro. De skrämmer andra till tystnad. Det ska vi aldrig acceptera.

Dagens lagstiftning räcker inte

Att misshandla, hota eller kränka andra är förstås straffbart redan i dag. Men det räcker inte. Värnet av demokratin kräver mer. Därför har Moderaterna i flera år argumenterat för att Sverige ska införa en bredare kriminalisering som träffar den som aktivt deltar i eller stödjer våldsbejakande organisationers verksamhet. Ett sådant förbud måste vara tydligt avgränsat och bör endast omfatta aktivt deltagande i organisationer eller grupperingar som begår allvarliga brott. Det kan till exempel röra sig om våldsbrott eller andra grova hot.

Detta faller tyvärr in i ett känt mönster där hot och våld från vänsterextremister ofta avdramatiseras.

Det finns en grundlagsskyddad rätt att hysa och ge uttryck för odemokratiska åsikter. Därför ska ett förbud inriktas mot den som aktivt deltar i en våldsbejakande organisations verksamhet, och inte som ett förbud mot en förening i sig eller mot en viss åsikt. Att endast lyssna på ett tal, att närvara vid ett arrangemang eller på annat sätt delta utan att delta i någon egen aktivitet bör inte heller förbjudas. Att däremot sprida information, värva, utbilda eller samla in pengar för en våldsbejakande organisations räkning bör däremot kunna straffas.

Efter den så kallade terroröverenskommelsen mellan Alliansen och regeringen 2016 tog regeringen fram ett förslag som innebar att deltagande i terroristorganisationers verksamhet skulle förbjudas. Resonemangen som låg till grund för förslaget kretsade i huvudsak kring islamistiska terrororganisationer. Moderaterna påpekade tidigt att förslaget borde ändras så att även andra inhemska våldsbejakande organisationer skulle omfattas. 

Vänsterextremister slipper undan

Efter att Lagrådet avstyrkt regeringens förslag har nu en ny utredning tillsatts som bland annat ska föreslå ändringar i grundlagen för att möjliggöra ett förbud. Men trots återkommande påpekanden från Moderaterna har regeringen återigen valt att begränsa utredningens uppdrag till att avse terroristorganisationer. 

Parallellt har regeringen tillsatt en annan utredning som fått i uppdrag att överväga ett särskilt straffansvar för rasistiska organisationer. Att delta i våldsbejakande vänsterextremistiska organisationers verksamhet omfattas dock inte av något pågående lagstiftningsarbete.

Detta faller tyvärr in i ett känt mönster där hot och våld från vänsterextremister ofta avdramatiseras. Men det enda rimliga vore att nu starta om och ta ett helhetsgrepp utan ideologiska skygglappar. Våldsbejakande extremistmiljöer bör aldrig ursäktas med hänsyn till vilken ideologi som håller gruppen samman. Utan alla organisationer som bejakar våld och hot som en nödvändig och legitim del av sin ”kamp” bör behandlas på samma sätt, och det alltså oavsett om det rör sig om våldsbejakande islamister, nynazister eller vänsterextrema.

Ge grundlagsutredningen nya direktiv

Ett förbud kommer förstås inte lösa alla problem med växande extremism i Sverige. Men det skulle markera var demokratin drar gränsen. Det skulle försvåra för våldsbejakande organisationer att driva sin verksamhet. Och det skulle göra det möjligt att straffa dem som med hot och våld undergräver vårt fria och öppna samhälle.

Därför måste regeringen nu tänka om. Ge den sittande grundlagsutredningen nya direktiv, så att den kan ta sikte på alla våldsbejakande organisationer i Sverige, även de vänsterextrema!


Av Karin Enström (M)

Ordförande i riksdagens konstitutionsutskott, ledamot i 2020 års grundlagskommitté

Gunnar Strömmer (M)

Partisekreterare, ledamot i 2020 års grundlagskommitté