Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

"MP:s förslag kan öka algblomningen"

Foto: Joakim Berglund

Miljörörelsen har alldeles uppenbart en blind fläck när det gäller jordbrukets miljöpåverkan. Det vanliga, vetenskapsbaserade svenska jordbruket är idag ungefär lika resursbevarande och miljövänligt som det s.k. ekologiska.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Men miljörörelsen fortsätter att hävda att det ekologiska jordbruket är den enda vägen till ett mera uthålligt jordbruk, styrkt av att de allra flesta politiker, journalister och miljöintresserade konsumenter tror samma sak. En rödgrön regering kommer att följa miljörörelsens maningar, vilket riskerar att driva jordbruket utomlands och öka växtnäringsläckaget till Östersjön.

Nu blommar åter algerna i Östersjön. Miljöpartiet föreslår att allt jordbruk runt Östersjön ska tvingas odla utan mineralgödsel, ”ekologiskt”, trots att detta inte kommer att minska läckaget alls.

En av det ekologiska jordbrukets hörnpelare är att man ska avstå från att använda lättlösligt mineralgödsel, trots att mineral- och stallgödsel bryts ner till precis samma kemiska beståndsdelar.

I dag får de två odlingssystemen – det svenska miljövänliga vanliga jordbruket samt ekolantbruket - betraktas som ganska likvärdiga ur miljösynpunkt. Idag vet vi således att ekojordbrukets nej till mineralgödsel generellt sett leder till mera, inte mindre, växtnäringsläckage genom mer djurhållning, mer stallgödsel, mer kvävefixerande grödor och mer mekanisk jordbearbetning mot ogräs.

Enligt Miljöpartiet ska det vanliga miljövänliga vetenskapsbaserade jordbruket runt hela Östersjön avvecklas. Allt jordbruk ska tvingas att odla enligt det ekologiska konceptet, utan mineralgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Detta är ett utomordentligt radikalt förslag som skulle minska jordbruksproduktionen kraftigt utan att växtnäringsläckaget till Östersjön skulle minska. Snarare skulle läckaget öka, framförallt räknat per kg producerad mat.

Det är anmärkningsvärt att ett politiskt parti kan lansera extrema förslag för att minska läckaget till Östersjön som är verkningslösa eller kontraproduktiva, utan att detta granskas och ifrågasätts. Växtnäringsläckaget till Östersjön behöver minskas genom en bred åtgärdspalett och uthålligt arbete. Projekt som Greppa Näringen levererar goda resultat och svenskt jordbruk läcker allt mindre. Åtgärderna bör naturligtvis grundas på forskningsresultat beträffande vilka åtgärder som är mest effektiva för att nå målet om minskat läckage. Där kan t.ex. en ny vetesort som växtförädlare just nu arbetar med bli mycket verkningsfull. Denna nya sort kräver mindre mängd kvävegödsel än dagens sorter, trots att den beräknas bli lika högavkastande. Andra lovande forskningslinjer handlar om en övergång till ett större inslag av fleråriga grödor i våra växtföljder – ett högintressant teknikskifte eftersom det är den plöjda, nakna jorden under vinterhalvåret som är en av de stora bovarna när det gäller läckage av växtnäringsämnen.

Men dessa och andra lovande möjligheter är osynliga såväl i debatten som i miljörörelsens verklighetsbild. Miljörörelsen måste ta itu med sin blinda fläck. Stöd gärna det radikala ekokonceptet, men huvudfåran för det svenska jordbrukets utveckling är det vetenskapsbaserade miljövänliga jordbruket. Det förenar god miljö- och djuromsorg med uthållighet och produktivitet. I denna mening är det vanliga miljövänliga jordbruket på god väg mot allt bättre ekologisk hållbarhet. Om Miljöpartiet menade allvar med sin ambition att ta intryck av ny forskningskunskap borde de se detta.

 

Torbjörn Fagerström,

professor i ekologi och tidigare prorektor vid Sveriges lantbruksuniversitet

Staffan Danielsson,

riksdagsledamot (C)