Låt civilsamhället utveckla välfärden

Alice Bah Kuhnke.
Foto: Suvad Mrkonjic

Upphandlingarna behöver utvecklas för att fånga in de kvalitetsaspekter som präglar idédriven vård, skriver Maria Arnholm, FP.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Det är en fantastisk Almedalsvecka vi är mitt upp i. Med stora linjetal och små intima möten. Efter tio år i andra roller är det fantastiskt att vara här också som statsråd och få lyfta jämställdhets-, utbildnings- och civilsamhällespolitiska frågor.

Det finns flera berättelser om vad som sker just här i Visby. En är att den svenska samhällsmodellen med öppenhet och tillgänglighet fungera. Här är avstånden korta och intresset för varandra stort. En annan är att dessa dagar visar hur nära banden mellan politiken, näringslivet i allmänhet och kommunikationsbranschen i synnerhet är. Den tredje berättelsen är att Almedalen visar styrkan och floran i det svenska civilsamhället.

Över hälften av Almedalsveckans 2 200 programpunkter organiseras av det civila samhällets organisationer. Här finns partier, intresse- och samlingsorganisationer, branschföreningar och fackförbund. Det är denna del av Sverige som bär upp vårt lands största demokratiska mötesplats och som arrangerar alla de seminarier jag som politiker och andra tillresta har fördelen att lyssna till och delta i.

Den dialog mellan Sveriges sfärer som denna vecka syns som mest pågår under hela året. Det är en av styrkorna med vårt land. Som civilsamhällesminister är det för mig särskilt viktigt att ständigt vara i samtal med de som politiken utformas för.

Efter fem månader på min post, efter många besök och möten, är jag därför först i dag redo att landa i mina prioriteringar som minister med ansvar för civilsamhällesfrågor.

För det första: Civilsamhället ska inte komplettera det offentliga, utgångsläget ska förbli att det är det offentliga som kompletterar civilsamhället. Jag vill prövande se om gränssnittet på ett eller flera områden här går att förflytta. Redan i dag bedriver Stockholms stadsmission, Ersta diakoni och många fler ett fantastiskt arbete för att lyfta kvaliteten och bidra till mångfald inom välfärden.

Den offentliga finansieringen är för mig ett fundament, men vi bör under resten av mandatperioden kunna pröva om delar av civilsamhället vill och kan axla ett ännu större ansvar än i dag som utförare och samhällsaktör. Det kan särskilt handla om att utveckla upphandlingsförfaranden så att de kvalitetsaspekter som idédriven vård och omsorg erbjuder bättre än i dag fångas in. Ett annat utvecklingsområde är att analysera kapitalförsörjning för de ofta idéburna små och medelstora företagen inom välfärdssektorn.

För det andra: Ungdomsstyrelsens roll som myndighet för civilsamhällesfrågor ska stärkas. Ungdomsstyrelsen fick 2012 i uppdrag att vara myndighetsstöd för politiken för det civila samhället. Det var första gången någonsin den tredje sektorn fick en samlad punkt i det offentliga Sverige att vända sig till.

När regeringen nu utser Alice Bah Kuhnke - med hennes breda bakgrund inom civilsamhället - till generaldirektör är det en markering om den fortsatta inriktningen. Jag vill utveckla och markera myndighetens ansvarar för att samla och sprida kunskap inom området samt följa upp och utvärdera insatser. Vår politik ska erbjuda civilsamhället samma stadga och sammanhang som civilsamhället ger oss människor.


Maria Arnholm.
Foto: Foto: Christian Örnberg

För det tredje: Överenskommelsen ska vårdas med det fortsatta målet att stärka de idéburna organisationernas självständighet och oberoende. När vi nu noterar 2013 är det fem år sedan regeringen, ett 90-tal organisationer inom den idéburna sektorn och SKL ingick Överenskommelsen och formaliserade våra roller gentemot varandra.

Dess sex principer - självständighet och inflytande, dialog, kvalitet, långsiktighet, öppenhet och insyn samt mångfald, ska fortsatta vara vägledande för regeringens civilsamhällespolitik. Det kan finnas olika vägar att ta Överenskommelsen vidare - den femårsuppföljning som nu pågår får visa vägen.

Dessa tre utgångspunkter ska ge förnyad tyngd och kraft i civilsamhällespolitiken. Med ett gemensamt mål om att ge en större roll för den idéburna sektorn som utförare av offentlig välfärd, med ett nytt myndighetsstöd som ger civilsamhället samma villkor som andra politikområden och med en vårdad överenskommelse i botten. Så är min linje som civilsamhällesminister.


MARIA ARNHOLM

FP, är minister med ansvar för civilsamhällesfrågor