Lagen ska värna politisk integritet

Sofia Arkelsten.
Foto: Sven Lindwall

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

En modern lagstiftning som reglerar partiernas finansiering ser till att de politiska partierna står fria från otillbörlig påverkan.

För att skapa största möjliga förtroende för det politiska systemet krävs öppenhet och transparens. Moderaternas syn på partiernas finansiering är tydlig. Vi tar inte emot bidrag från externa juridiska personer, såsom organisationer eller företag. Den sammanlagda summan av bidrag från privatpersoner samt antalet privatpersoner som gett ett bidrag redovisas i årsredovisningen. Vi har beslutat att offentliggöra namnen på de privatpersoner som skänker mer än 20 000 kronor om året till partiet. 2011 var det ingen som gjorde detta.

Vi har dessutom tagit initiativ till samtal med de andra riksdagspartierna för att diskutera hur öppenheten kan öka på området. Moderaternas inställning är att en lagstiftning kring partiernas finansiering är det bästa sättet för att säkerställa långsiktig transparens och möjlighet till granskning och ansvarsutkrävande.

Samtalen mellan riksdagspartierna har förts genom partisekreterarna. Ett av syftena med samtalen har varit att nå en gemensam syn kring hur en framtida lagstiftning på området ska se ut. För att få en lagstiftning på plats så snart som möjligt är det min bedömning att denna del av arbetet nu måste avslutas och att det istället är upp till regeringen att föreslå hur en lagstiftning på området bör se ut.

Moderaternas utgångspunkter för en lagstiftning är följande:

En modern lagstiftning ska ha till syfte att värna öppenheten och transparensen och se till att de politiska partierna står fria från otillbörlig påverkan. Därför är det centralt att partiernas samtliga inkomstkällor ses över.

Stöd till politiska partier bör ske genom frivillighet. Därför krävs en diskussion kring att exempelvis medlemsavgifter i organisationer automatiskt kan kopplas till partibidrag.

Lagstiftningen bör reglera hur indirekt stöd, i form av till exempel arbets- eller kampanjinsatser från organisationer till politiska partier ska redovisas. Redovisning av denna typ av stöd bör ske så långt det är möjligt och på ett mer rättvisande sätt än i dag.

Privatpersoner måste kunna bidra till den politiska verksamheten utan att registreras för sina partisympatier. För att uppnå balans mellan integritet och öppenhet är det dock lämpligt att offentliggörandet av namnen på dem som skänker större bidrag till de politiska partierna tydligt regleras.

Partibidrag från kommersiella företag ska redovisas. Samtidigt bör det diskuteras om lämpligheten i att ta emot bidrag från kommersiella företag samt risken för otillbörlig påverkan i samband med detta.

Lämpligheten i att politiska partier finansierar delar av sin verksamhet genom skattebefriade lotterier på en i övrigt hårt reglerad spelmarknad kan klart ifrågasättas och detta bör belysas inom ramen för arbetet med en ny lagstiftning.

Det är självklart att centrala principer som valhemlighet, förenings- och åsiktsfrihet ska respekteras.

Lokala, regionala och nationella partistöd bör även fortsättningsvis utgöra den huvudsakliga delen av partiernas finansiering. Det minskar risken för otillbörlig påverkan från särintressen. Dock är det självklart positivt att enskilda människor kan bidra till politisk verksamhet genom såväl tid som resurser. En lagstiftning får inte innebära att möjligheten till engagemang minskar eller att trösklarna för etablering av nya politiska partier kraftigt höjs.

Parallellt med regeringens lagstiftningsarbete bör partisekreterarna fortsätta att föra dialog, men nu i syfte att ta fram en fortsatt överenskommelse som kan gälla fram till dess att lagstiftning finns på plats. Grunderna för denna finns i de två redan existerande överenskommelser som finns på området. Dels den som tecknats av sju av åtta riksdagspartier kring redovisning av partiernas intäkter, dels den överenskommelse som behandlar att namnen på privatpersoner som skänker över 20 000 kronor per år ska offentliggöras.

Sammantaget finns nu goda möjligheter att ta ett samlat grepp kring partifinansieringsfrågan med konkret lagstiftning på området. De rättsliga förutsättningarna för lagstiftning är inte okomplicerade och det är viktigt att arbetet sker med största noggrannhet och eftertanke. För att en lagstiftning ska vara på plats innan valet 2014 är det nu dags att gå från ord till handling. Därför bör regeringen inleda arbetet med lagstiftningen så snart som möjligt.


SOFIA ARKELSTEN

Sofia Arkelsten är Moderaternas partisekretare