Korta handläggningen för arbetstillstånd

Johan Forssell (M)
Johanna Jönsson (C)
Fredrik Malm (L)
Aron Modig (KD)

Alliansen vill korta handläggningstiderna för arbetstillstånd och utöka möjligheterna till digital hantering, skriver Johan Forssell (M), Johanna Jönsson (C), Fredrik Malm (L), Aron Modig (KD).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

På senare tid har flera fall uppmärksammats där arbetskraftsinvandrare utvisas från Sverige. Detta trots att de jobbar, gör rätt för sig och av allt att döma har haft seriösa arbetsgivare.

För oss i Alliansen är det självklart att värna och slå vakt om arbetskraftsinvandringen.Sverige behöver fler företag som startar, växer och anställer. Det ställer krav på ett konkurrenskraftigt näringsklimat med god tillgång till kvalificerad arbetskraft. Vi kommer behöva alla företag och arbetstillfällen som finns för att klara välfärden och de offentliga finanserna framöver.

Arbetskraftsinvandring bidrar till att ett land utvecklas och till en växande ekonomi. Det är också ett sätt för att skapa fler lagliga vägar in i EU. Om fler länder ökade möjligheterna för arbetskraftsinvandring skulle fler människor som söker sig från utsatthet och fattigdom, men som inte har asylskäl, ges förutsättningar att kunna arbeta och försörja sig i ett annat land samtidigt som man bidrar till en växande ekonomi.


Alliansen vill att förutsättningarna för arbetskraftsinvandring förbättras. Det gäller inte minst i yrken där det i dag råder brist på arbetskraft i Sverige. Det kan till exempel gälla programmerare och ingenjörer.

Det ska vara lätt att jobba och göra rätt för sig i Sverige. Då krävs att inte stelbenta regler eller onödig byråkrati sätter hinder i vägen. I stället måste en helhetsbedömning göras.Det är till exempel orimligt att en arbetskraftsinvandrare utvisas enbart på den grunden att han eller hon har fått sin anställning via en rekryteringskanal av exempelvis LinkedIns storlek och räckvidd, vilket det finns exempel på. Här måste lagstiftning och/eller tillämpning av lagstiftning förändras.

Det finns fler exempel där tolkning av dagens regelverk av allt att döma har lett till orimliga konsekvenser. Dessa fall måste analyseras. Ny lagstiftning måste vid behov på plats. Små misstag från en seriös arbetsgivare, vilka rättas till, ska inte behöva leda till att en person med jobb och egen försörjning utvisas från Sverige.


Ett annat problem i dag är långa väntetider för att få sin ansökan om arbetstillstånd prövad. Alliansen vill korta handläggningstiderna för arbetstillstånd och utöka möjligheterna till digital hantering. Vi vill även införa en 30-dagarsgaranti hos Migrationsverket vid komplett ansökan.

Det är viktigt att företag och arbetstagare från andra länder som är här tillfälligt vet vad som gäller på svensk arbetsmarknad. Då måste svenska kollektivavtalsvillkor finnas lättillgängliga. Här finns en lagstadgad skyldighet för fackförbund att redovisa de villkor som är av betydelse. Detta sker dock i enbart liten omfattning. Vi vill att det ska införas en sanktionsmöjlighet för fackförbunds skyldighet att inge sådana villkor.

Arbetskraftsinvandring bidrar till bättre kompetensförsörjning och ökade möjligheter för företag att växa och anställa. Samtidigt förekommer dåliga villkor, falska anställningar och handel med anställningsavtal. Alliansen anser att alla former av missbruk av regelverket om arbetskraftsinvandring måste motverkas.


Alliansen föreslår två nya insatser för att motverka missbruk. För det första vill vi att direktåtkomst införs för Migrationsverket till vissa uppgifter hos bland annat Skatteverket. Genom direktåtkomst om till exempel antal anställda i verksamheten, omsättning, resultat, inbetalda skatter och avgifter kan Migrationsverket kontrollera att regelverken efterlevs på ett mer effektivt sätt. Här finns utredningsförslag sedan mer än ett år, som regeringen av någon oförklarlig anledning valt att inte gå vidare med.

För det andra vill vi se ett särskilt regeringsuppdrag till Migrationsverket som syftar till ett förstärkt arbete mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring utifrån gällande regelverk.

Vi kommer gemensamt från Alliansen lägga fram dessa förslag i en motion på riksdagens bord.


Johan Forssell (M)

Migrationspolitisk talesperson

Johanna Jönsson (C)

Migrationspolitisk talesperson

Fredrik Malm (L)

Migrationspolitisk talesperson

Aron Modig (KD) 

Migrationspolitisk talesperson