Kommunernas principer undergräver demokratin

Thomas Mattsson, tf vd för TU Medier i Sverige.
Foto: EERO HANNUKAINEN/IBL
Kerstin Neld, vd för Sveriges tidskrifter.

Sverige och Finland är de enda EU-länderna som har ett producentansvar för tidningar och ser således tidningar som en förorening genom att likställa dem med förpackningar. 

Vår bestämda ståndpunkt är att en svensk tidning inte är en förpackning utan ett verktyg för den svenska demokratiprocessen, skriver bland andra TU och Sveriges tidskrifter i en replik.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

REPLIK. SKR och Avfall Sverige, tillsammans med representanter från fastighets- och återvinningsindustrin, motsätter sig regeringens förslag om kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper. Men kritiken visar på en bristande förståelse för frågan och innehåller en rad felaktigheter. 

Det grundläggande problemet ligger i att mängden returpapper minskar kraftigt. Insamlingsvolymen har fallit från 500 000 ton till 140 000 ton på mindre än 15 år. Trendkurvorna pekar på att volymen ytterligare halveras inom loppet av några år.

Skogsindustrin kan inte betala

Att skogsindustrin ska betala, vilket artikelförfattarna menar, är inte möjligt. Vi har de senaste månaderna sett hur SCA och Stora Enso lagt ner produktion av tidningspapper på grund av den sjunkande efterfrågan. Skulle notan för hela pappersinsamlingen skickas till den återstående industrin är risken mycket stor att vi inte kommer ha någon produktion av tidningspapper kvar i Sverige. Lösningen kan alltså inte vara att behandla insamlingen av tidningspapper likt andra typer av återvinning då det inte är jämförbara områden.  

Vår bestämda ståndpunkt är att en svensk tidning inte är en förpackning utan ett verktyg för den svenska demokratiprocessen.

Konsekvenserna av ett fortsatt producentansvar blir att tidningarna får stå för kostnaderna genom kraftigt höjda papperspriser eller genom att importera tidningspapper och hantera insamlingssystemet själva. En verklighet som leder till att redaktioner runtom i landet antingen kommer minska eller helt läggas ner, vilket i förlängningen skadar den svenska demokratin.

Tidningar bör inte klassas som föroreningar

Kritikerna lyfter även principen om att förorenaren betalar. Att värna miljön och låta de som producerar stå för kostnaderna är en rimlig ståndpunkt, men som regeringen själva konstaterar så skiljer sig returpapper från andra avfallsslag. När det gäller tidningar finns inte något egenvärde i att minska produktionen med tanke på den viktiga samhällsuppgift tidningarna fyller.

Sverige och Finland är de enda EU-länderna som har ett producentansvar för tidningar och ser således tidningar som en förorening genom att likställa dem med förpackningar. Vår bestämda ståndpunkt är att en svensk tidning inte är en förpackning utan ett verktyg för den svenska demokratiprocessen.

Regeringens förslag saknar inte heller en lösning. Insamlingsgraden för tidningspapper uppgår i dag till 90 procent och kommunerna har möjlighet att ta över det fullt fungerande insamlingssystem som byggts upp under mer än 20 år. Om kommunerna vill gå på sin egen linje med fastighetsnära insamling får de också vara beredda på de investeringskostnader och höga årliga driftskostnader som tillkommer samt den tid som krävs för att bygga upp ett sådant system.

Överdrifter om mängden reklam

Däremot saknas det bevis för att hälften av returpappret utgörs av reklam som avsändarna hävdar. Några siffror för detta har aldrig redovisats. Försäljningen av tidningspapper till olika aktörer visar att cirka en femtedel av tidningspappret används till reklamtryck. Resterande volym köps av utgivare eller leverantörer till utgivare.

Ett upphävt producentansvar är inte bara en tillfällig lättnad, utan möjliggör en fortsatt mångfald av starka och oberoende medier i hela landet. Deras betydelse för samhället och det fria ordet kan inte ersättas.

Vi uppmanar därför regeringen att stå fast vid det förslag som lagts och fatta beslut i frågan. Att tidningarna ges förutsättningar för att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet utan orimliga kostnader ser vi som en självklarhet för ett demokratiskt samhälle.


Av Thomas Mattson

Tf vd, TU Medier i Sverige

Kerstin Neld

Vd, Sveriges tidskrifter

Gustav Hjalmarson

Vice ordförande, Gratistidningarnas förening

Ravindra Parasnis

Vd, Grafiska företagen

Viveka Beckeman

Vd, Skogsindustrierna

Rolf Johannesson

Vd, Pressretur AB