Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Jobben är Sveriges största utmaning

Sverige har stått emot krisen bättre än de flesta jämförbara länder. Att fortsätta stötta jobben är den största utmaningen framöver. Det skriver statsminister Fredrik Reinfeldt och finansminister Anders Borg.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Den svaga återhämtningen i omvärlden ger ingen draghjälp åt svensk ekonomi. Arbetsmarknaden utvecklas dock bättre än förväntat och jobben blir fler. Det är inhemsk efterfrågan som driver tillväxten. Kombinationen av strukturreformer och stimulanser som genomförts under krisen har varit väl avvägd. Att föra Sverige mot överskott, fortsätta förbättra arbetsmarknaden och genomföra viktiga satsningar på kunskap är tre centrala framtidsutmaningar i takt med att behovet av stimulanser avtar under nästa år när återhämtningen väntas bli allt tydligare.

Sverige har stått emot krisen bättre än de flesta jämförbara länder. Antalet som jobbar har ökat med fler än 200 000 personer och utanförskapet har krympt med 200 000 personer sedan 2006. Sverige har bland de starkaste offentliga finanserna med måttliga underskott och låg skuldsättning.

Med motsvarande hälften av vår BNP i export har vi dock drabbats av den utdragna lågkonjunkturen. Fortsatt svag internationell efterfrågan och till- tagande konkurrens från växande ekonomier ställer stora krav på politiken. Att fortsätta stötta jobben är den främsta utmaningen för Sverige. I takt med att behovet av stimulanser minskar när konjunkturen gradvis stärks är det viktigt att fortsatt förbättra arbetsmarknaden och rusta barn och ungdomar med mer kunskaper för den krävande arbetsmarknaden.

De reformer som Allians- regeringen har genomfört sedan 2006 har syftat till att jobben ska bli fler och att fler ska komma in på arbetsmarknaden. Ekonomin har stimulerats genom hela krisen med bland annat investeringar i infrastruktur, ROT-avdraget, köpstarkare hushåll genom att de som jobbar får mer kvar av lönen, höjda bostadsbidrag och bostadstillägg samt lättnader för investeringar och anställningar.

Trots krisen har Sverige lyckats bryta en lång trend med ett växande utanförskap och ingen jobbtillväxt i privat sektor, men mycket kvarstår att göra. Genom att fortsätta förstärka arbetsmarknaden och förbättra skolan är det möjligt att ta fler steg mot full sysselsättning. Utrymmet i de offentliga finanserna är dock mycket begränsat framöver efter den aktiva krispolitiken.

Vi är beredda att ompröva och omprioritera för att möta fortsatta utmaningar inom jobb och kunskap. Grunden för att Sverige som ett litet och handels- beroende land ska klara fler jobb och viktiga investeringar i bland annat kunskap är att vår ekonomi är motståndskraftig. Under det viktiga året 2014 då Sverige går till val är det framför allt inom tre områden som Sverige behöver göra tydliga vägval:

Återgång till överskott: I takt med att resursutnyttjandet normaliseras och läget på arbetsmarknaden förbättras ska vi uppfylla överskottsmålet. Uthålliga och robusta offentliga finanser gör att hushåll och företag kan konsumera och investera på ett tryggt sätt. Vi säger nej till det utgiftstryck som oppositionen vill lägga på offentliga finanser, som antingen kommer leda till växande utgifter inom bidragssystem som tränger undan viktiga välfärdssatsningar eller kraftiga skatte- höjningar som kommer att slå mot jobben.

Fler steg mot full sysselsättning: Att det är mer lönsamt att arbeta, tillsammans med åtstramningarna i bidragssystemen och skärpta kontroller i till exempel sjukförsäkringen, gör att fler i dag befinner sig på arbetsmarknaden. Förbättrade villkor för företag att växa och anställa, såsom sänkt bolagsskatt, rut och rot-avdraget och halverad restaurangmoms har ökat efterfrågan på arbetskraft.

När arbetsmarknaden nu förbättras mer än finansdepartementets tidigare prognoser är det viktigt att inte rulla tillbaka jobbreformerna utan i stället fortsätta stötta jobben. Eftersom Social- demokraterna föreslår tydliga skattehöjningar på jobb och företagande för att finansiera kraftigt utbyggda bidragssystem är detta den viktigaste konfliken i svensk politik.

Fortsatta investeringar i kunskap: Fortsatt viktiga framtidsinvesteringar i kunskap i skolan är prioriterade. Det finns inga genvägar till bättre skolresultat. Det handlar om att fortsätta höja lärares kompetens och läraryrkets attraktionskraft, ytterligare öka tiden för undervisning och hela tiden utvärdera och förbättra studieresultaten samt stärka förutsättningarna för tidigt stöd till elever som riskerar att inte uppnå kunskapskraven genom bland annat tidigare betyg.

Utmaningarna är många och kraven på en ansvarsfull politik är tydlig. Att jobben har blivit fler trots krisen är det tydligaste kvittot. Det pågår nu historiska moderniseringar av infrastrukturen samtidigt som bostadsbyggandet tar fart. Detta öppnar för fler jobb och en bättre arbetsmarknad. Ordning i ekonomin, fortsatta förbättringar för jobben och investeringar i kunskap lägger pusselbit för pusselbit ett bättre Sverige.

Nu är inte tid för att återgå till den gamla politiken som byggde upp ett rekordstort utanförskap och som i sin nya tappning är fylld av konflikter. Det är jobben och förmågan att ta ansvar för Sveriges utveckling som kommer att avgöra valet.

Anders Borg

Finansminister

Fredrik Reinfeldt

Statsminister

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!