Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Ge Riksbanken i uppdrag att stimulera byggandet

Vad vill samhället med bostadspolitiken? Det behövs nytänkande som kan bryta upp de ideologiska motsättningarna, skriver skribenterna från S riksdagsgrupp. Foto: HENRIK ISAKSSON/IBL
Ola Möller, riksdagsledamot (S). Foto: RIKSDAGEN
Sanne Lennström, riksdagsledamot (S). Foto: RIKSDAGEN
Joakim Järrebring, riksdagsledamot (S). Foto: RIKSDAGEN
Elin Lundgren, riksdagsledamot (S). Foto: RIKSDAGEN
Leif Nysmed, riksdagsledamot (S). Foto: RIKSDAGEN

Något måste göras för att stärka långsiktigheten, samsynen och förmågan i bostadspolitiken. 

Vi vill här föreslå tre möjliga lösningar, skriver fem riksdagsledamöter från Socialdemokraterna.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT | BOSTAD & BYGGANDE. Det byggs för lite bostäder och de bostäder som byggs är för dyra. Ungefär så kort och kärnfullt kan en sammanfatta svensk bostadspolitik de senaste 25 åren. Oavsett politisk färg på regeringen har bostadspolitiken lidit av ett strukturellt underskott av bostäder. Problemet har växt i takt med att befolkningsökningen har accelererat och det gamla bostadsbeståndet har blivit allt mer slitet. Mycket kan sägas om detta fenomen men att marknadstänkandet inte har fått de positiva effekter som dess förespråkare har hävdat är nog ingen underdrift.

Förhandlingarna bröt samman

Förra mandatperioden tog regeringen ett lovvärt initiativ. Ett seriöst försök gjordes att nå blocköverskridande lösningar för en långsiktig, hållbar och brett förankrad bostadspolitik. Dessvärre bröt förhandlingarna samman. Skälen till detta kan vi lämna därhän. Ur samtalen kom i alla fall 22 punkter som den dåvarande regeringen började arbeta med. På sätt och vis är det dock signifikant för bostadspolitiken att den gemensamma styrningen och målbilden för politiken och därmed staten blir så spretig. Det samlade greppet är tämligen avlägset. Det behövs en samlande kraft i svensk bostadspolitik. Det behövs nytänkande som kan bryta upp de ideologiska motsättningarna. En gemensam målbild är viktig. Vad vill samhället med bostadspolitiken?

Tre möjliga lösningar för bostadspolitiken

Vi vill här föreslå tre möjliga lösningar till att nå en samlad målbild och riktning för bostadspolitiken. Förslagen är försök att komma vidare och är inspel i en framtidsdiskussion. De har sina för- och nackdelar och förslagen måste givetvis analyseras var för sig och tillsammans för att en bedömning ska kunna göras om de är effektiva och ändamålsenliga.

1. Inrätta ett bostadspolitiskt ramverk. Inom såväl budget- som klimatpolitiken finns i dag ramverk för att verksamheten ska ges en viss riktning och uppfylla vissa mål. Ett bostadspolitiskt ramverk skulle kunna fylla samma funktion. Ramverket kan fyllas med mätvärden som ”andel av statsbudgeten som går till bostadspolitiska åtgärder”, ”andel nyproducerade bostäder per år”, ”målgrupp för boende t ex ungdomar eller äldre”, ”bostadsbidragens andel av hyrorna” och så vidare. 

Att marknadstänkandet inte har fått de positiva effekter som dess förespråkare har hävdat är nog ingen underdrift.

2. Ge Riksbanken ett bostadspolitiskt mål. I dag arbetar Riksbanken mot inflationsmålet. Det finns centralbanker som även har ett sysselsättningspolitiskt mål. Att ge Riksbanken i uppdrag att stimulera bostadsbyggandet via penningpolitiken skulle kunna vara ett sätt att skapa bättre balans mellan olika målkonflikter. Det skulle också kunna leda Riksbanken till ett ökat fokus på investeringsdriven tillväxt och därmed i mångt och mycket samverka med ett sysselsättningsmål. Men genom att addera bostadsinvesteringar i kalkylen skapas en inriktning på tillväxten.

3. Tillsätt ett bostadspolitiskt råd. En fristående myndighet som bedömer den förda bostadspolitiken skulle kunna ge en mer transparent och ändamålsenlig styrning av frågan. Att samlat bedöma de åtgärder som politiken vidtar är ett väl beprövat sätt som bland annat används inom finanspolitiken. Ett bostadspolitiskt råd skulle kunna avliva många av de myter som finns inom svensk bostadspolitik. Boverket gör ett stort arbete i dag men dess ansvarsområde är enormt och det gör att mycket av deras arbete riskerar att drunkna i helheten. En myndighet i form av ett bostadspolitiskt råd skulle kunna ge ett större fokus på frågan och öka transparensen.

Splittring och mytbildning

Som nämnts måste dessa förslag utredas och prövas innan någon kan säga om det är bra eller ens realistiskt att införa någon eller några av åtgärderna. Men som utgångspunkt för att samla bostadspolitiken och överbrygga såväl ideologiska som praktiska svårigheter tror vi att det kan vara ett klokt första steg. Något måste göras för att stärka långsiktigheten, samsynen och förmågan i bostadspolitiken. Annars riskerar vi en politik som även fortsättningsvis präglas av splittring, mytbildning och låsningar. Något som ingen kommer att tacka politiken för om så blir fallet. 

 

Av Ola Möller 

Riksdagsledamot (S)

Joakim Järrebring 

Riksdagsledamot (S)

Elin Lundgren 

Riksdagsledamot (S)

Sanne Lennström 

Riksdagsledamot (S)

Leif Nysmed 

Riksdagsledamot (S)