Ge medborgarskap till barn som föds här

Gudrun Schyman (Fi).
Foto: Gejo Foto, Sweden / ALL OVER PRESS GÖRAN JOHANSSON
Victoria Kawesa (Fi).
Meriam Chatty (Fi).
Foto: Fi.
Svenska flaggan.
Foto: Shutterstock.

Vissa barn som föds i Sverige inte blir svenska medborgare vid födelsen. Det är ovärdigt ett demokratiskt land att ha regler som gör barn statslösa, skriver Gudrun Schyman, Victoria Kawesa och Meriam Chatty (Fi).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Feministiskt initiativ vill att alla barn som föds i Sverige automatiskt ska få svenskt medborgarskap vid födseln. Tillfälliga uppehållstillstånd måste även utgöra grund för förvärvande av svenskt medborgarskap. Annars riskerar människor som levt väldigt länge i Sverige uteslutas ur den samhörighet som det svenska medborgarskapet sägs bygga på.

På måndagen firas nationaldagen i Sverige. Många kommuner ordnar en ceremoni för nya svenska medborgare, något som kommunerna är skyldiga att göra minst en gång per år efter att ändringar i lagen om svenskt medborgarskap trädde i kraft i april 2015. 

 Syftet var att tydligare använda medborgarskapet som ett viktigt verktyg i integrationspolitiken. Den nuvarande politiken har motsatt effekt.

Medborgarskapslagar och migrationslagar är intimt förbundna till varandra då de utgör kittet i regleringen av vem och hur människor får tillträde till nationen. Det svenska medborgarskapet har haft härstamningsprincipen som grundregel.

Följden blir att vissa barn som föds i Sverige inte blir svenska medborgare vid födelsen, trots att de kan förväntas växa upp i Sverige och får en sådan samhörighet med Sverige att de bör vara medborgare.


När den svenska medborgarskapslagens portalparagraf samtidigt betonar att svenskt medborgarskap utgår från samhörighet blir exkluderingen av dessa än mer motstridig. Samtidigt har Sverige till viss del kompenserat för detta genom att minska skillnaderna mellan de rättigheter och skyldigheter man har som medborgare och de man får genom att bo i Sverige.

Men situationen har förändrats radikalt sedan ändringarna i medborgarskapslagen infördes i april 2015.  

Å ena sidan finns det nu en politisk vilja att öka skillnaderna i rättigheter mellan medborgare och icke-medborgare. 

Utspel om att begränsa tillgången till välfärd för personer utan svenskt medborgarskap har duggat tätt. Samtidigt kommer de nya reglerna som gör tillfälliga uppehållstillstånd till regel göra vägen till medborgarskap allt svårare.

Det kommer särskilt slå mot de barn vars möjligheter till svenskt medborgarskap nu undergrävs. Detta eftersom den svenska medborgarskapslagen förutsätter permanenta uppehållstillstånd.


Precis som barnombudsmannen (BO) påtalat kommer tillfälliga uppehållstillstånd drabba barnen värst, inte minst de statslösa barn som kommer till eller föds i Sverige. BO påpekar att syriska barn enligt syrisk lagstiftning endast kan förvärva medborgarskap från sina fäder och att omkring 25 procent av de barn som befinner sig på flykt är faderlösa.

Detta medför att de syriska barn som föds faderslösa i Sverige kommer sakna möjlighet att få syriskt medborgarskap. Att svensk lag omöjliggör för barn att avhjälpa sin statslöshet strider mot artikel 8 i barnkonventionen som säger att varje barn har rätt till en identitet, vilket bland annat inbegriper rätten till medborgarskap enligt artikel 7.

Feministiskt initiativ menar därför att medborgarskapslagen behöver förändras. Vi vill att alla barn som föds i Sverige automatiskt ska få svenskt medborgarskap vid födseln.

Om tillfälliga uppehållstillstånd införs måste även medborgarskapslagen ändras så att dessa tillfälliga tillstånd kan utgöra grund för förvärvande av svenskt medborgarskap.  Det är ovärdigt ett demokratiskt land att ha regler som gör barn statslösa.

En jämlikhetsskapande integration kan inte bara vara ceremoniell. Lagar måste anpassas så att nålsögat utvidgas.


Gudrun Schyman

Partiledare (Fi)


Victoria Kawesa

Antirasistisk talesperson (Fi)


Meriam Chatty

Migrationspolitisk talesperson (Fi).

FAKTA

Gudrun Schyman

Partiledare (Fi).

FAKTA

Victoria Kawesa

Antirasistisk talesperson (Fi).