Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Fyra förlorade år
för feminismen

Gudrun Schyman.
Foto: Sven Lindwall

Bryt blockpolitiken och lägg fram ett S- och FP-förslag om fullt individualiserad föräldraförsäkring, skriver Gudrun Schyman och Lars Jalmert.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Var tog feminismen vägen? Alla partier har sagt att det vore bra med ett mer delat ansvar i föräldraskapet. I regeringens budgetproposition aviseras att föräldraförsäkringen ska reservera en tredje månad för vardera föräldern. Också flera borgerliga partier lyfte fram frågan i valrörelsen. Folkpartiets fältrop var ”Feminism utan socialism” och i valmaterialet stod: "Liberaler har tagit feministiska initiativ i 100 år och tänker fortsätta göra det." "Det är dags för en tredje pappamånad", krävde Jan Björklund.

Så vad blev det i alliansens budget? Inget! Med SD:s hjälp kan nu regeringens minimala förslag röstas ner. I stället för feminism kan vi alltså få fyra förspillda år framför oss.

Vår uppfattning är att försäkringen måste individualiseras fullt ut om vi ska komma längre på vägen mot jämställdhet. Skälen till att individualisera föräldraförsäkringen är att barnen får utveckla nära relationer till fler än endast en förälder. Barnens liv blir tryggare. Föräldrarnas gemensamma ansvar blir tydligt samtidigt som kvinnor kan få en starkare position på arbetsmarknaden.

Hur vi utformar försäkringen har effekter på hur kvinnor och män utövar sitt faktiska föräldraskap – detta vet vi i dag från den sammantagna forskningen och utredandet om föräldraförsäkringen. Det är alltså inte en fråga om gissningar, personliga köksbordsförhandlingar eller andra tyckanden. Det är fakta och kunskap. Som faktiskt visar att införande av en tredje ”pappamånad” kan vara kontraproduktivt och i stället cementera de gamla könsmönstren.

I en rapport, ”De jämställda föräldrarna” från försäkringskassan, görs en analys av hur kvinnors och mäns inkomster har olika betydelse. Även om mamman har den högsta inkomsten så är det hon som stannar hemma. Försäkringskassan drar slutsatsen ”att kön tydligt är den enskilt viktigaste förklaringen till hur föräldrar fördelar föräldrapenningdagarna mellan sig”. Mycket viktigare än vem av föräldrarna som har störst inkomst.


Lars Jalmert

Om vi betraktar utnyttjandet av försäkringen hittills så kan vi se att pappor utnyttjar i snitt 24 procent av försäkringsdagarna efter att två månader förskrevs till dem. Men, detta gäller under barnets första åtta år. Under barnets två första år tar papporna ut mindre, nämligen 17 procent i snitt. Och det är under barnets två första år som ansvarsfördelningen i föräldraskapet grundläggs och befästs. I dagsläget är det dessutom cirka 25 procent av papporna som inte tar ut någon dag alls under barnets första två år.

Vetenskapliga studier, från både Sverige, Norge och Island, visar på positiva effekter av att papporna utnyttjar föräldraförsäkringen. Pappor trivs med att vara hemma med barnen och ju längre tid de varit hemma desto bättre är relationerna till barnen. I den svenska utredningen Män och jämställdhet (SOU 2014:6) framkommer att det som antagligen behövs för att öka mäns uttag av föräldraledighet är en individualisering av föräldraförsäkringen. Island, som redan har en tredelning, kommer från 2015 försöka införa individualiserad föräldraförsäkring just därför att tredelningen låser fast könsmönstren.

Röster har höjts mot en individualisering av föräldraförsäkringen. Redan utsatta kvinnor kan få ännu sämre möjligheter. Självklart måste individualiseringen ta hänsyn till att föräldrar har olika verklighet och vardag och att familjer ser olika ut men vi håller med ordföranden i Delegationen för jämställdhet i arbetslivet, Anna Hedborg, S, när hon i en intervju säger ”Man kan ställa sig frågan om det är statens uppgift att ha så flexibla regler att de skapar normer som motverkar jämställdhet.”

Det finns tveklöst flera bedömningar och analyser som måste göras vid en individualisering av försäkringen. Försäkringskassan har bäst kunskap i ämnet och bör genast får i uppdrag att se över hur förändringen ska kunna genomföras, bland annat med hänsyn till hur också regnbågsföräldrar och mor- och farföräldrar ska kunna använda försäkringen.

För att undvika att kommande mandatperiod blir feminismens förlorade år kommer här en uppmaning till Socialdemokraterna och Folkpartiet: Bryt blockpolitiken och lägg fram ett gemensamt förslag om en fullt ut individualiserad föräldraförsäkring. Socialdemokraterna kan få Miljöpartiet med sig och Folkpartiet kan säkert få med sig moderna moderater. Ta initiativ!


Gudrun Schyman,

är talesperson för Feministiskt initiativ


Lars Jalmert,

är professor och ledamot i Feministiskt initiativs skuggriksdagsgrupp