Sveriges strategi mot corona har misslyckats

Strategin för att stoppa smittspridningen av covid-19 har misslyckats, skriver Staffan Sylvan.
Foto: Claudio Bresciani/TT / Claudio Bresciani/TT
Staffan Sylvan är tidigare smittskyddsläkare i Uppsala län.

Folkhälsomyndighetens strategi för att stoppa spridningen av covid-19 i samhället har misslyckats. Samtidigt har färre än hälften av relevant vårdpersonal tränats för det som komma skall.

Låt oss hoppas att den nya strategin att skydda de mest utsatta grupperna från coronaviruset blir mer framgångsrik, skriver Staffan Sylvan, tidigare smittskyddsläkare i Uppsala län.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Med dagens 35 nya fall i Region Skåne har 399 fall av covid-19 diagnostiserats i Sverige. Två patienter vårdas på intensivvårdsavdelning. En handfull fall saknar uppenbar smittväg som kan knytas till utlandsvistelse eller kontakt med redan insjuknade personer. Misstanken på förekomst av samhällssmitta blir allt starkare. Det verkar således som att covid-19 är en mycket smittsam sjukdom även om den av vissa experter anses ha en förhållandevis låg dödlighet.

Under nuvarande förhållanden finns misstanke om samhällssmitta i Stockholmsregionen och Västra Götaland. Det framgick av gårdagens pressträff att smittskyddsläkaren i Region Stockholm anser att den nuvarande strategin att provta alla personer som kommer med symtom från riskområden, samt kontaktspåra kring de positiva fallen, är omöjlig att upprätthålla på grund av resursbrist. Kapaciteten på våra laboratorier att analysera och meddela provsvar är begränsad. Det tar lång tid att meddela provsvaret till provtagna patienter som vistas i hemmet. 

Är testet hundraprocentigt?

I vissa utländska studier har känsligheten i det genetiska test som används för att påvisa covid-19 varit så låg som 70 procent, vilket betyder att tre av tio personer missas med testet. Hur känsligt testet som laboratorierna använder i vårt land är okänt. Fortsättningsvis avser man koncentrera provtagningen till de patienter som kommer till akutsjukhusen för att förhindra smittspridning i vården.

Upptäcks smittan? Vi vet inte hur känsligt coronatestet som används i Sverige är, skriver Staffan Sylvan.
Foto: SHUTTERSTOCK

Det är välkänt att de medicinska resurserna som finns tillgängliga i Sverige är ytterst ansträngda. Av Socialstyrelsens nationella lägesrapport 2020-03-09 framgår att i drygt hälften av inventerade sjukhus har färre än hälften av relevant personal genomgått träning och övat omhändertagande av patienter vid: akut bedömning av covid-19, isoleringsvård av patient med bekräftad covid-19, eller intensivvård på isoleringsenhet.

Flertalet regioner har rapporterat om brist eller risk för brist på personlig skyddsutrustning och provtagningsmateriel. Vid denna inventering rapporterades det sammanlagda antalet personlig skyddsutrustning i Sveriges regioner tillräckligt för 5 806 diagnosbesök och 1 444 vårddygn.

Riskgrupperna måste skyddas

Så ser vår beredskap ut i dagsläget. Regeringen har, vis av de politiska erfarenheterna från narkolepsitragedin i samband med massvaccinationsbeslutet mot den pandemiska influensan 2009, överlämnat det fulla ansvaret att hantera spridningen av covid-19 till Folkhälsomyndigheten, samt lovat att tillstyrka de förslag till åtgärder som myndigheten lägger fram. Folkhälsomyndighetens strategi att stoppa spridningen av covid-19 i samhället genom riktad diagnos av personer från riskområden samt kontaktspårning kring dessa har misslyckats. 

Låt oss hoppas att den nya strategin att skydda de mest utsatta grupperna från den nya coronavirusinfektionen blir mer framgångsrik.


Av Staffan Sylvan

Med dr, överläkare 

Fd smittskyddsläkare i Uppsala län


Misstänker du corona-symptom? Så ska du göra