Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Färre transporter ger större miljöpåverkan

Peter Jeppsson och Maria Nygren från Transportgruppen hävdar att en begränsning av transporter leder till ökad miljöpåverkan i stället för tvärtom. Foto: Lasse Svensson

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Den dokumenterade klimatpåverkan gör det nödvändigt att ställa om samhället från dagens fossilbaserade ekonomi till alternativa energikällor. Transporterna står för en del av problemet och därmed också för en del av lösningen. En naturlig följd av Sveriges rena elkraft och uppvärmningssystem blir att transporternas andel av de totala utsläppen blir större, med ett extra fokus på dessa som följd. Detta är i grunden positivt och transportnäringen vill och kan ta ett stort miljöansvar.

 

Men ibland finns det en oroväckande underton i den politiska diskussionen. Det frågas om vi ska ha rätt att fortsätta flyga på semestern, om vi inte måste få bort privatbilismen och om vi kan fortsätta med alla "onödiga" transporter? Inom EU slogs i samband med förra årets vitbok om transporter fast att begränsad rörlighet inte är ett alternativ för transportpolitiken. Denna ståndpunkt har dock kritiserats, inte minst från miljöhåll, där man i stället hyllar den diskussion som pågått i bland annat Europaparlamentet om att sätta ett tak för den totala energiförbrukningen inom EU. Det kallas för energieffektivisering men med denna tolkning är det snarare energiransonering som avses.

 

Transporter är dessutom nödvändiga redskap i den omställning mot ett hållbart samhälle som måste vara målet. Hur ska vi producera alla nya energi- och klimatsmarta produkter utan tillräckligt med energi? Hur ska vi klara att få ut dem till konsumenterna om vi begränsar transporterna? I grunden handlar diskussionen om något annat än transporter, den handlar om moralism och civilisationskritik. Vi är i stället övertygade om att lösningen på klimatfrågan ligger i ökat interagerande mellan företag, städer och regioner.

 

Transporter är redskap för det goda liv och den samhällsutveckling som flertalet av världens befolkning eftersträvar. Tillgång till energi och transporter är en förutsättning för den ökade världshandeln som lyft hundratals miljoner människor ur fattigdom. Platser med goda kommunikationer har dessutom historiskt visat sig vara de platser där flest innovationer och goda idéer fötts.

Företag inom transportsektorn i vid mening är väl medvetna om miljöfrågan, och mycket arbete pågår för att hållbarhetsanpassa transportkedjor och distributionssystem. Den tekniska utvecklingen vad gäller motorer, fordon och farkoster går ständigt framåt, utsläpp och energiåtgång per transport minskar och nya bränslen och energibärare utvecklas.

 

Även effektiviseringsåtgärder i transportkedjor, logistik, kollektivtrafik och distributionssystem kan ge viktiga bidrag. Här handlar det om att minska trafikarbetet per transport, att genomföra resan eller transportuppdraget med färre fordonskilometer. Eftersom minskad energiförbrukning ger både lägre utsläpp och lägre kostnader är sådana effektiviseringsåtgärder intressanta både för samhället och för företagen.


Myndigheternas stödjande roll i omställningsarbetet är viktig. Genom att bättre planera investeringar i och underhåll av en kapacitetsstark infrastruktur underlättas för trafiken och minskar ineffektivitet. Genom ett intelligentare utformat system av IT-stöd, ekonomiska styrmedel och regelverk skapas förutsättningar för ett hållbart framtida transportsystem. Utmaningen är att både klara klimatmålen och res- och transportbehoven i ett demokratiskt samhälle. Utan samhällets blodomlopp stannar både samhället och klimatarbetet.

 

Transportgruppen har stor ödmjukhet inför hållbarhetsfrågorna och vi är beredda att gå långt för att bidra till målet med att skapa ett effektivt och långsiktigt hållbart transportsystem. Ett system som både klarar medborgarnas och företagens transportbehov och samhällets krav på minskad klimatpåverkan. Utgångspunkten i vårt engagemang är att transporterna kommer fortsätta öka och bidra till ökat globalt välstånd. Det är de negativa effekterna av transporterna som ska bekämpas, inte rörlighet och handel som sådana.

 

Peter Jeppsson, vd Transportgruppen

Maria Nygren, vice vd Transportgruppen