EU behöver en djävulens advokat

Om ett år genomförs val till Europaparlamentet i Sverige. Det är ett  viktigt, men tyvärr också ganska bortglömt val. EU är en underskattad  makthavare och står för omkring 30 % procent av de lagförslag som läggs  fram till riksdagen. På kommunnivå påverkas 60 % av frågorna av EU.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Att EU tillskansar sig allt mer makt verkade dock inte oroa särskilt många partier förrän finanskrisen övergick i skuldkris och unionen genomförde allt fler desperata åtgärder med tveksam verkan och obefintlig demokratisk legitimitet. Maktförflyttningen kanske framstår som en nyhet, men den är det inte.


Självklart innebär unionsmedlemskapet att viss makt flyttas uppåt. Det är ofrånkomligt och till och med nödvändigt. Många frågor är till sin natur gränsöverskridande - miljö, handel och migration är exempel på områden där EU måste ta ett ansvar. Det innebär dock varken att unionens makthavare begränsar sig till dessa områden i sina beslut eller att alla beslut de fattar inom dessa områden är helt lyckade.


Det finns två faktorer som bör ges större hänsyn när det kommer till EU:s beslutfattande: Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och subsidiaritetsprincipen. Idag finns en rad exempel på beslut som går på tvärs med någon eller till och med bägge faktorerna. Införandet av exempelvis Ipred och datalagringsdirektivet strider mot grundläggande principer om rättsstat och medborgares rätt till privatliv, medan förslaget om att momsbelägga ideella föreningar skulle skada det svenska föreningslivet svårt.


Den grundläggande idén med en Europeisk union var att skapa fred och välstånd. Öppna gränser och fri rörlighet är därför unionens grundstenar - och måste så förbli. Problemet är att många av de beslut som fattas riskerar detta. Varje EU-förslag som upplevs som klåfingrighet eller ren och skär idioti av medborgarna skapar en större misstro mot unionen som helhet.


Centerpartiets ungdomsförbund anser att den fria rörligheten är för viktig för att riskeras av förvisso välmenande men ändå klåfingriga politiker och byråkrater. För att unionen ska överleva långsiktigt behöver det bli ett slut på maktcentraliseringen. Som liberaler vill vi ha rätt makt på rätt plats, och den rätta platsen är alltid så nära människor som möjligt. En allt för långtgående harmonisering av olika länders lagstiftning hindrar dessutom institutionell konkurrens och kan på sikt göra att EU halkar efter globalt sett.


Vi kommer därför i det kommande Europaparlamentsvalet och det efterföljande allmänna valen driva frågan om att skapa en institution i EU med uppgift att vaka just över de mänskliga rättigheterna och subsidiaritetsprincipen. Vi vill, i klarspråk, se en djävulens advokat i unionen, med uppgift att lägga fram samtliga tänkbara motargument till de förslag som presenteras. Europas medborgare och medlemsländer har rätt att få reda på när unionsförslag bryter mot deras rättigheter så att det finns en möjlighet att stoppa dem.


Europa behöver se att dess styrka många gånger ligger i olikheterna. Fler och harmoniserade regler är sällan det bästa sättet att stå sig i den internationella konkurrensen. Tvärt om har unionen visat att den fria rörligheten och den fria konkurrensen har en omatchad förmåga att skapa välstånd och tillväxt. Slutsatsen som vi måste dra av detta är inte att fler detaljregler och murar mot omvärlden behövs, utan färre. För att garantera detta behövs en subsidiaritetsombudsman i EU.


Hanna Wagenius 

Ordförande för Centerpartiets Ungdomsförbund