Elbristen är nu akut – vad gör Ygeman?

Det är bråttom nu. Energiminister Anders Ygeman (S) måste se över bristerna i elnätet och återkomma med en plan, skriver Björn-Owe Björk.
Foto: FREDRIK WENNERLUND/STELLA PICTURES
Björn-Owe Björk är regionråd med ansvar för regional utveckling i Uppsala län.

Våra kommuner har bland annat tvingats tacka nej till etablering av serverhallar. En batterifabrik fick avslag på grund av att kapaciteten i elnätet inte räcker till. 

Energiminister Anders Ygeman måste snarast presentera en plan för ett tryggat uttag av el i hela Sverige, skriver Björn-Owe Björk (KD), regionråd i Uppsala län.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. För bara några år sedan var frågan om elnätets kapacitet en ickefråga – men har nu blivit högaktuell i både södra och mellersta Sverige.  

Energibolag och kraftnätsbolag vittnar om ett läge där kunderna vill ansluta sig allt snabbare till elnätet samtidigt som infrastrukturen inte byggs ut i samma hastighet. 

Redan nu händer det att industrier som vill etablera sig i olika delar av Sverige får nej eftersom de inte kan garanteras snabb och säker överföring av el. Något som bedöms kosta samhället 150 miljarder om året under en tioårsperiod om inte industrins behov kan mötas, enligt Energiföretagen.  

Taket har nåtts i flera kommuner

I Uppsala län har frågan om bristande elkapacitet snabbt seglat upp som ett hot mot länets tillväxt och utveckling. Taket för den effekt som kan tas ut har på flera håll redan nåtts i länets kommuner.

Tillväxttakten är hög i regionen. Drömmen vore att alla som vill komma hit för att bidra till länets utveckling är välkomna. Men tyvärr kan inte alla företag och byggherrar räkna med att få sina effektbehov tillgodosedda. 

Taket för den effekt som kan tas ut är på flera håll redan nådd i länets kommuner, skriver Björn-Owe Björk.
Foto: SHUTTERSTOCK

Våra kommuner har bland annat tvingats tacka nej till etablering av serverhallar. För en tid sedan fick en batterifabrik avslag på grund av att kapaciteten i elnätet inte räcker. Och fyrspårsavtalets 48 000 nya bostäder i Uppsala och Knivsta kommer inte kunna byggas, om inte elförsörjningen kan lösas.  


LÄS MER: Folket får ta notan för vindkraftsfantasierna 


Att endast bygga ut elnätet kommer dock inte räcka till som lösning vare sig i Uppsala län eller i övriga tätbefolkade regioner. Att bygga nya kraftledningar tar tid – upp till tio år - på grund av långsamma tillståndsprocesser.

Inget tyder på att elanvändandet går ned

Det finns heller inget som tyder på att elanvändandet går ned. Vi är tvärtom mitt i ett tekniksprång som driver upp behovet av el inte bara när det handlar om privat konsumtion utan också när det gäller industri och transporter.  

För att uppnå målet om en klimatneutral industri år 2045 enligt riksdagens beslut så kommer elanvändningen i Sverige behöva öka med nästan 30 procent och parallellt med detta ökar antalet laddbilar exponentiellt.  

Ett helhetsgrepp krävs – där hela Sveriges energiförsörjning ses över, och där belastningen på elnätet står i centrum

Flera åtgärder behövs

Vi måste ta till flera slags åtgärder för att lösa den kris vi hamnat i. Både förstärkningar av elnäten och flexibel elanvändning kommer vara nödvändigt.

Kommuner och regioner, lokala energibolag och även centrala kraftbolag behöver förstå allvaret och samarbeta för att hitta lösningar på problemen här och nu. Täta möten med nya etableringar behövs, där vi behöver skärpa regleringen av uttagen av el, och ställa högre krav på att effektiv energi används.


LÄS MER: För att ladda de önskade elbilarna krävs kraften från fem stora kärnkraftverk 


Ny teknik är på gång. Smart laddning av elfordon och fjärrstyrning av värmepumpar till mindre känsliga tider på dygnet är exempel på detta.

Vi behöver även snabba på processen för att bygga elnäten, stifta nya lagar för en mer flexibel elanvändning och öka träffsäkerheten i prognoserna för hur framtida behov kommer se ut.

Genom att skaffa sig så god kunskap om situationen som möjligt och ha en nära dialog med nätbolagen kan vi i kommuner och regioner hjälpa till bättre.  

Trots utmaningarna så finns det stora möjligheter att förbättra dagens läge.


LÄS MER: Högerns kärnkraftsfundamentalism liknar en dålig fars

En utmaning för hela landet

Men för att på allvar lösa frågan om elförsörjningen räcker det inte att problemen hanteras på lokal och regional nivå. Ett helhetsgrepp krävs – där hela Sveriges energiförsörjning ses över, och där belastningen på elnätet står i centrum.

Jag uppmanar regeringen och energiminister Anders Ygeman (S) att snarast se över bristerna i elnätet och återkomma med en plan för ett tryggat uttag av el i hela Sverige.


Av Björn-Owe Björk (KD) 

Regionråd med ansvar för regional utveckling i Uppsala län