Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Bryt regeringens makt över svenska domstolar

Domstolarna har ett svagt skydd i grundlagen, skriver Gunnar Strömmer. Foto: TT NYHETSBYRÅN
Gunnar Strömmer är partisekreterare för Moderaterna.

I Moderaternas kommande budgetförslag markerar vi att  rättssäkerheten måste vara en kärnuppgift.

Därför vill vi inrätta ett domstolsråd som är oberoende regering och riksdag, skriver partisekreterare Gunnar Strömmer.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT | RÄTTSSÄKERHET.  Polen, Ungern, USA: i flera västliga demokratier är domstolarnas oberoende i gungning på grund av politiska ingrepp, eller hetsig retorik från politiker som inte fattar var gränserna går. 

Sverige är inte immunt mot en sådan utveckling, och skyddet för våra domstolars oberoende har också flera svaga punkter. Till det kommer en betydande resursbrist som äventyrar rättssäkerhet, kvalitet och effektivitet i domstolarnas verksamhet. 

I Moderaternas kommande budgetförslag markerar vi att medborgarnas rättssäkerhet måste vara en kärnuppgift för en ny regering. Konkret handlar det om både ökade resurser och reformer för att stärka domstolarnas oberoende.

Vi ökar anslaget till Sveriges Domstolar med 130 miljoner kronor. Åklagarmyndigheten tillförs 75 miljoner kronor.

De rödgröna glömde domstolarna

Den bortröstade S/MP-regeringen gjorde vissa, om än blygsamma, förstärkningar av polis- och åklagarmyndigheterna. Men domstolarna glömdes bort, eller prioriterades i alla fall ned. Detta i ett läge med fler och mer komplicerade fall och ett ökat tryck på hela rättsväsendet. Denna utveckling måste vändas. 

Moderaterna kommer i vår budget därför att öka anslaget till Sveriges Domstolar med 130 miljoner kronor redan för 2019. Åklagarmyndigheten tillförs 75 miljoner kronor. Det är viktiga steg för att stärka hela rättsväsendet.  

På sikt bör vi också överväga hur tilldelningen av resurser till domstolarna kan blir mer långsiktig och förutsägbar.

Domstolarna har svagt skydd i grundlagen

Domstolarnas oberoende behöver även stärkas i flera avseenden. Genom den grundlagsreform som genomfördes 2010 stärktes visserligen domstolarnas ställning och roll. Men viktiga steg för ett oberoende och starkt domstolsväsende återstår. Det konstitutionella skyddet för domstolarna i Sverige är av tradition svagt.

Det är bland annat därför Moderaterna vill se en ny grundlagsutredning under den kommande mandatperioden. En sådan utredning bör få ett brett uppdrag och se på hur individens fri- och rättigheter gentemot staten kan stärkas, om det bör uppställas högre krav än i dag för att kunna ändra våra grundlagar och om Lagrådets roll bör förstärkas. 

En kärnuppgift för en sådan utredning måste också vara skapa en mer robust grund för domstolarnas oberoende. Avgörande är att bryta den direkta och indirekta makt som en svensk regering i dag har över domstolarna. 

Fyra reformer

Moderaterna vill därför se följande reformer: 

Inrätta ett svenskt domstolsråd. I 20 av 28 EU-länder leds den centrala administrationen av domstolarna av ett från regering och riksdag fristående råd, som till en majoritet består av domare. Ett sådant självständigt råd bör inrättas också i Sverige, och ta över centrala uppgifter från Domstolsverket som lyder direkt under regeringen.

Riksdagens och regeringens makt vad gäller tillsyn över domstolarna bör begränsas. Både Justitieombudsmannen, som är riksdagens ombudsman, och Justitiekanslern, som är en myndighet under regeringen, har i dag tillsyn över domstolarna. Denna tillsyn bör tas över av det domstolsråd som vi vill inrätta.

Frågan om avskedande med mera av domare bör inte, som i dag, ligga under Statens ansvarsnämnd, som lyder under regeringen. Även sådana beslut bör fattas av domstolsrådet, för att stärka oberoendet mot regeringen.

De högsta domstolarnas oberoende bör förstärkas. Detta genom att frågor som rör exempelvis antalet domare och domarnas lägsta pensionsålder i våra högsta instanser läggs fast i grundlag. 

Med ökade resurser och ett starkare oberoende kan det svenska domstolsväsendet både få mer gjort med högre kvalitet och förbättra rättssäkerheten för alla medborgare i Sverige. 

 

Av Gunnar Strömmer

Partisekreterare (M)