Bilister och cyklister måste visa hänsyn

Foto: Sven Lindwall

"Enligt trafikplanerare skulle det krävas en gatubredd om 45 meter för att alla trafikslag - gående, cyklister, kollektivtrafik, gods- och leveranstrafik samt privatbilism - ska få plats.

I dag råder en tendens där cyklister och bilister pekar ut varandra som orsaken till trafikproblemen i Stockholm. Men alla som rör sig i stockholmstrafiken har ett ansvar att visa hänsyn. Det skriver Ulla Hamilton (M).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

När Stockholm växer blir framkomligheten i staden en allt mer angelägen utmaning. Samtidigt som vi blir fler blir gatorna inte bredare. I trafiken blir marginalerna mindre och behovet av samspel och respekt ökar för att framkomligheten ska fungera.

Stockholm växer i hög takt. Detta är i grunden en mycket positiv utveckling. Samtidigt märks det på gatorna att vi blivit över 100 000 fler stockholmare sedan 2007. En tätare stad ställer ökade krav på att alla visar hänsyn till varandra. Det är inte minst viktigt i trafiken.

Varje trafikslag efterfrågar ett eget väl tilltaget utrymme på gatan, ett utrymme där man inte behöver trängas med andra. Det går inte. Enligt trafikplanerare skulle det krävas en gatubredd om 45 meter för att alla trafikslag - gående, cyklister, kollektivtrafik, gods- och leveranstrafik samt privatbilism - ska få plats. Då finns även plats för träd och parkering på vardera sidan gatan. Väldigt få gator i Stockholm är så breda. En typisk huvudgata i Stockholm är 20-30 meter bred, Sveavägen är exempelvis drygt 32 meter bred.

I dagens trafiksituation är marginalerna små och det blir därför viktigt med samspel i trafiken - både mellan trafikslag och inom trafikslag. Köer och trängsel bidrar till irritation. Det finns i dag en tendens att trafikantgrupper pekar ut varandra som orsaken till problemen i stockholmstrafiken. Bilister skyller på cyklister, cyklister å sin sida klagar på bilister och gående klagar på cyklister. Det bidrar inte till ett bättre samspel. Alla som rör sig i stockholmstrafiken har ett ansvar att visa hänsyn till varandra.

Vi måste hjälpas åt för att tillsammans få en bättre attityd. Framkomligheten är ett samspel där alla trafikanter måste visa en ömsesidig respekt och förståelse för de andra trafikslagens förutsättningar. Gång, cykel, bil, buss, taxi och leveranstrafik ska alla kunna ta sig fram i Stockholm.

Det handlar om leveranstrafik som kan välja att inte ställa sig i cykelbanan. Bussföraren som väljer att signalera tydligt till andra trafikanter att hen ska köra ut från hållplatsen. Den gående som väljer att gå över vid ett övergångsställe i stället för mitt i vägbanan. Bilisten som inte kör in i en korsning som är blockerad.

Stadshusalliansen genomför flera satsningar för att öka framkomligheten i Stockholm. Exempelvis genom att öka framkomligheten för stombusslinjerna i staden, att bygga ut och förbättra cykelinfrastrukturen, att se till att gods- och varuleveranserna kommer fram på ett effektivt och smidigt sätt, att gående har en trygg plats i den offentliga miljön i staden och att tillgängligheten till korttidsparkeringar ökar i innerstaden. Fler parkeringsgarage kommer också att vara nödvändiga för såväl boende som besökare. Informationen om trafiksituationen behöver också bli ännu bättre så att trafikanter snabbt kan planera om sin resa om problem skulle uppstå. Teknikutvecklingen är här en god hjälp.

Genom flera satsningar på framkomligheten i Stockholm förbättrar vi trafiksituationen i ett växande Stockholm. Men det räcker inte. Alla som är en del av trafiken - oavsett om man går, cyklar, är yrkeschaufför eller privatbilist - måste hjälpa till genom att ha rätt attityd i trafiken i Stockholm. Den gemensamma ambitionen måste vara att vi i Stockholm ska kunna säga: "Tack för visad hänsyn och samspel i trafiken. Det är du och jag som gör Stockholm framkomligt och trafiksäkert."

Ulla Hamilton

Trafikborgarråd, Stockholm stad