Är LSS-bostäder nästa tickande coronabomb?

Det har larmats i flera år om kunskapsbristen hos LSS-personalen, skriver debattörerna. På bilden socialminister Lena Hallengren (S).
Foto: MAXIM THORE/BILDBYRÅN
Harald Strand, ordförande för Riksförbundet FUB.
Foto: Linnea Bengtsson / Linnea Bengtsson Photography
Veronica Magnusson Hallberg, ordförande för Svenska Downföreningen.
Foto: Jessica Steje

Det är inte bara coronaviruset som dödar. 

Avsaknad av helt nödvändig kunskap hos personalen i LSS-bostäder, i kombination med många timanställningar och en akut brist på skyddsutrustning riskerar att leda till samma skrämmande dödssiffror som Sverige har sett vid äldreboenden, skriver Harald Strand och Veronica Magnusson Hallberg.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Vi har facit vad gäller coronavirusets dödliga framfart inom äldreomsorgen. Nu sprider sig smittan till LSS-bostäder för personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) och/eller autism. Det betyder att nästan 30 000 personer riskerar att insjukna i covid-19. Dödsfall är redan ett faktum och Socialstyrelsens nyligen publicerade lista över grupper som löper störst risk att drabbas särskilt hårt av covid-19, väcker stor oro. Här återfinns personer med kraftig övervikt och personer som har en kombination av diagnoserna hjärt-kärlsjukdom, högt blodtryck och diabetes. 

Samtliga av dessa diagnoser är mycket vanligare hos personer med intellektuell funktionsnedsättning än hos övriga befolkningen. Till det kan läggas många av de boendes stora svårigheter att förstå och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om hur man ska skydda sig själv och andra mot smitta.

Lika illa som vid äldreboenden

Så – är LSS-bostäder bättre rustade än äldreboenden att skydda de boende mot coronasmittan? Svaret är lika enkelt som skrämmande: NEJ.

Sedan länge har det konstaterats stora kompetensbrister hos baspersonalen i LSS-bostäder. Hur ska samma personal klara av att utföra ett ännu mer komplext arbete om/när en eller flera personer i gruppbostaden är sjuka i covid-19? 

Riksförbundet FUB har, liksom Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg, IVO, larmat i flera år om kunskapsbristerna. Redan 2015 rapporterade Socialstyrelsen att bara i knappt en av fem kommuner uppnådde all personal den rekommenderade kunskapsnivån som gäller för LSS bostäder. 

Vi har vädjat till flera regeringar

I sin färska rapport Vad har IVO sett 2019? konstaterar IVO att ”Brist på personal och kompetens påverkar kvaliteten och säkerheten i vården och omsorgen negativt.” FUB har under flera år och till flera regeringar krävt ett statligt LSS-kunskapslyft för personal som jobbar nära personer med intellektuell funktionsnedsättning.

De timanställda vikarierna går mellan olika verksamheter vilket bevisligen kan leda till en farlig smittspridning. Och när smittan i en LSS-bostad får fäste, saknas alltför ofta adekvat skyddsutrustning.

I alltför många kommuner i Sverige utgör bristfälliga kunskaper bara en del av covid-19 hotbilden mot personer som bor i en LSS-bostad. Det finns flera. I vissa kommuner kan så många som 30 till 40 procent av personalen inom den kommunala äldre- och funktionshindersomsorgen vara timanställda. Denna form av ”daglönearbete” kan göra det ytterst svårt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendation om att stanna hemma vid minsta sjukdomssymptom. 

Upplagt för smittspridning

De timanställda vikarierna går dessutom mellan olika verksamheter vilket bevisligen kan leda till en farlig smittspridning. Och när coronasmittan i en LSS-bostad får fäste, saknas alltför ofta adekvat skyddsutrustning. 

Misslyckandet att skydda de som bor på äldreboenden är ett faktum. Nu är vi många som fruktar att de människor i riskgrupperna som bor i en LSS-bostad kommer att få betala ett ohyggligt högt pris för alla uteblivna kompetenssatsningar, alla otrygga anställningar och all obefintlig skyddsutrustning. 

Nyligen genomförd provtagning i Stockholm visade att av 54 symptomfria personer på två äldreboenden i Stockholm, bar 20 personer på coronaviruset. Det är inget som säger att testning i LSS-bostäder skulle visa ett mycket annorlunda resultat. Utifrån den verklighet som vi har beskrivit, kräver vi att kommunerna genomför covid-19-tester på alla som bor på LSS-bostad – en helt nödvändig åtgärd för att förhindra ytterligare ett dödligt misslyckande. 


Av Harald Strand

Ordförande Riksförbundet FUB

Veronica Magnusson Hallberg

Ordförande Svenska Downföreningen